Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 6. 7. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.548

MILENKO [EGO, GLAVNI REVIZOR UREDA ZA REVIZIJU

INSTITUCIJE BiH SU ZANIMLJIV SLU^AJ

Stranka za BiH o postupcima Vlade FBiH

NEKA NIK[I] POJASNI PROTOKOL
2. strana 5. strana

PREDSTAVNI^KI DOM PSBiH O SMJENI MINISTARA IZ SDA
DANAS PRILOG

Prvo RAK, pa Vije}e ministara

Foto: Amer KAJMOVI]

2-3. strana

U @I@I
Stranka za BiH o postupcima Vlade FBiH
Sumnjiv posao u Njema~koj

2

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Predstavni~ki dom PSBiH
Imenovanje novih ministara odbrane i sigurnosti, te zamjenika dogovor {estorke nije ispo{tovan kod nekih odredbi. To se pripala SDS-u, tako da }e popuna Vije}a ministara BiH biti
Potvr|ivanje odluke predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH o smjeni ministara sigurnosti i odbrane Sadika Ahmetovi}a i Muhameda Ibrahimovi}a, te zamjenika ministra finansija i trezora BiH Fuada Kasumovi}a, izazvala je, naime, burnu raspravu na ju~era{njoj sjednici Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. Predstavni~ki dom sino} je sa 26 glasova za, {est protiv i dva suzdr`ana podr`ao odluku predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH o razrje{enju ministara i zamjenika ministra iz SDA. Za razrje{enje su glasali klubovi zastupnika SDP-a, SNSD-a (bez Milice Markovi}), HDZ-a BiH, SDS-a (bez Borislava Boji}a) i SBB-a (bez Adnana Ba{i}a), te Vjekoslav Bevanda istakao je kako je odluku o razrje{enju ministara i zamjenika ministra iz SDA donio na inicijativu SDP-a, te nakon konsultacije sa predsjednicima stranaka budu}e parlamentarne ve}ine. Ahmetovi} istakao je kako je “obrazlo`enje predsjedavaju}eg Bevande o razrje{enju identificiralo pravog krivca za prerastanje situacije u haos, a to je SDP” . - Vrijeme }e pokazati koje }e {tete biti na sceni. Govorite o nastavku i ubrzanju evropskog puta, a kao prvu aktivnost koju radite na tom putu jeste potpuno ukidanje Zakona o sukobu interesa, {to je ogroman povratak unazad. Radi se o prilago|avanju zakona za jednog ~ovjeka, a zna se i kojeg, ocijenio je Ahmetovi}. On je istakao kako je trenuta~no u policijskim, tu`ila~kim i obavje{tajnim sektorima ve}ina onih koji su povezani sa organizovanim kriminalnim grupama. - Vrijeme }e pokazati za{to je smijenjen dr`avni tu`ilac i jesu li to ba{ oni razlozi koje smo vidjeli na televiziji. Zavr{it }ete posao za one koji vas na to tjeraju ili iza toga ne{to drugo stoji. Stvara se prostor na koji se organizirani kriminal uvodi u institucije, koji }e zapravo imati svoju dr`avu. Imat }emo na sceni fingirane sudske procese. U toku je proces da se osigura i medijski prostor putem kojeg }e se vr{iti pritisci sa onim koji budu ukazivali na nepravilnosti. Stoga }emo se boriti da {to du`e ostanemo na svojim pozicijama kako bismo nakon svog povratka u vlast imali {to manje posla da popravljamo ono {to ste u me|uvremenu ru{ili, naveo je Ahmetovi}. Izra`avaju}i `aljenje {to je uop}e do svega do{lo, zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara Zlatko Lagumd`ija je istakao “kako je prije godinu i pol bio uvjeren da su pred-

Prvo RAK, pa
Fingirani procesi i mediji
- Ne smiju se zaustaviti putevi prema EU i stoga treba u~initi sve da u izvr{noj vlasti ne bude zastoja. Rukovode}i se demokratskim na~elima, donio sam odluku o razrje{enju ministara i zamjenika ministra iz SDA s obzirom na to da politika koju zastupaju nema ve}ine, istakao je Bevanda uz napomenu kako je osnov za dono{enje njegove odluke bio isklju~ivo Zakon o Vije}u

Neka Nik{i} pojasni protokol
O Desnici Radivojevi}u, koji je od 1998. godine promijenio ~etiri ideolo{ke platforme, ne treba puno govoriti, a kamoli o njegovom moralu i onome {to je u~inio u Hamburgu svojim potpisom, mi{ljenja je Jerlagi}
Pozivam pravosudne i policijske institucije da se uklju~e u razotkrivanje velikog prljavog posla oko potpisivanja protokola izme|u Vlade Federacije BiH i njema~ke kompanije IFC-IFM, sumnjivog osniva~kog kapitala, koje je ura|eno mimo svih zakonskih procedura i u sumnjivom periodu, odnosno u jeku krize vlasti u FBiH, kazao je na ju~era{njoj preskonferenciji Amer Jerlagi}, predsjednik Stranke za BiH. pro{ao dovoljno govore. O ~ovjeku koji je od 1998. godine promijenio ~etiri ideolo{ke platforme ne treba puno govoriti, a kamoli o njegovom moralu i onome {to je u~inio u Hamburgu svojim potpisom. Tako da smatram da sve {to je u~injeno nije transparentno i nadam se da }e se institucije vlasti uklju~iti u razotkrivanje slu~aja, kazao je Jerlagi}.

Legitimitet i pravno nasilje
Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Bo`o Ljubi} (HDZ 1990) istakao je kako nova parlamentarna ve}ina ima legitimitet sva tri konstitutivna naroda. - Situacija nije ista kao pro{le godine kada su iz vlasti na razini FBiH isklju~eni legitimni predstavnici hrvatskog naroda. Nova parlamentarna ve}ina, ipak, u svom sastavu ima legitimitet predstavnika, ocijenio je Ljubi}. Zvonko Juri{i}, zastupnik HSP-a BiH, istakao je kako “ne stoje kvalifikacije nove parlamentarne ve}ine koja se poziva na po{tivanje Ustava i zakona”. - U Federaciji BiH na djelu je pravno nasilje kojim se `eli nasilno preuzeti vlast uz maksimalno kr{enje i nepo{tivanje odluka, ocijenio je Juri{i}. DNS-a i HDZ-a 1990, protiv su se izjasnili zastupnici SDA (Asim Sarajli} nije prisustvovao zasjedanju), dok je SBiH ostala suzdr`ana. Predstavnici HSP-a, NSRB-a, DNZ-a i PDP-a nisu prisustvovali glasanju. U obra}anju zastupnicima predsjedavaju}i Vije}a ministara ministara BiH, odnosno njegov ~lanak 15. Predsjedavaju}i Bevanda istakao je da “opredjeljenje Vije}a ministara u narednom periodu treba biti Mapa puta koja je zajedni~ki uradak sa nedavno odr`anog sastanka u Bruxellesu” . Ministar sigurnosti BiH Sadik

Sumnjiv kapital
Na pitanje na koji na~in dr`avu mo`e o{tetiti firma koja daje usluge konsaltinga i obe}ava investiranje 5,2 milijarde eura u BiH, Jerlagi} je rekao da nova aktualna vlast ima ru`nu praksu da bez tendera i javnog poziva na mala vrata uvodi kompanije u BiH.

Krivi~ne prijave
- Nije provedena tenderska procedura niti je bilo javnog poziva. Osim toga, alarmantan je i podatak da je ova kompanija osnovana u aprilu 2012, te da na osnovu toga zasigurno nema reference koje bi opravdale potpisivanje bilo kakvog dokumenta s njom, a kamoli onog koji je vrijedan 5,2 milijarde eura, naglasio je Jerlagi} te pozvao premijera FBiH Nermina Nik{i}a da pojasni konkretne pojedinosti protokola i na~in na koji je do{lo do njegovog potpisivanja. Tako|er, podsjetio je da je Nik{i} bio najgrlatiji u Parlamentu FBiH u periodu 2006 - 2010. godina, ~ak je podnosio krivi~ne prijave zbog izbora strate{kih partnera, a danas se upu{ta u poslove koji su veoma sumnjivi. Naglasio je da se samo uvidom u poslovanje kompanija koje su pro{le proceduru javnog poziva i tendera od Vlade FBiH u tom periodu mo`e zaklju~iti koliko su ustvari one vrijedne i koliko dobro posluju. Za primjer Jerlagi} je naveo njema~ku kompaniju EnBW, koja je u 2010. imala prihod od 18,4 milijarde eura, Alpiq iz [vicarske sa 4,1 milijardu eura te Kaztrangas iz Kazahstana s prihodom od 1,5 milijardi eura. Te cifre nisu odgovarale Nik{i}u, dok mu sada kompanija koja ima osniva~ki kapital od 25 hiljada eura nije nimalo sumnjiva. - Jo{ jedanput pozivamo Nik{i}a da podnese ostavku zbog ovakvog nemoralnog ~ina, a kako je Desnica Radivojevi} ve} podnio ostavku, njega nema smisla ni pozivati. Njegov lik i djelo i stranke kroz koje je

DVA BRZA DANA U okviru 48 sati do{lo je do Radivojevi}evog puta u Njema~ku, potpisivanja protokola sa sumnjivom firmom, ostavke i prelaska u SDP kako bi se osigurao kvorum Vlade FBiH
- Istu stvar rade i sada, bez bilo kakvog tendera i javnog poziva uvode neku kompaniju. Dovode firmu sasvim sumnjivog kapitala, iskustva i ta firma treba da nam pravi posao i priprema pri~u vrijednu milijarde eura. Ovakav postupak name}e razmi{ljanje da se radi o mutnim poslovima, istakao je Jerlagi}. U SBiH smatraju indikativnim na~in kako je i kad biv{i ministar Radivojevi} oti{ao u Hamburg. U okviru 48 sati do{lo je do njegovog puta u Njema~ku, potpisivanja protokola sa sumnjivom firmom, ostavke i prelaska u SDP kako bi se osigurao kvorum Vlade FBiH. - Sve ovo samo po sebi govori koliko je to bio ozbiljan posao i da se to sve desilo u dva dana. Mi jo{ vjerujemo da postoje institucije koje }e se pozabaviti time da li je ovo bilo koincidencija ili slu~ajnost, kazao je generalni sekretar SBiH Salem Halilovi}. L. RIZVANOVI]

V I J E S T I

STRUKTURALNI DIJALOG

O~ekuje se napredak u reformama
Ministar pravosu|a u Vije}u ministara BiH Bari{a ^olak ju~er je u Mostaru, uo~i po~etka odr`avanja strukturalnoga dijaloga izme|u na{e zemlje i Europske unije o reformi doma}ega pravosu|a, rekao kako od ovog dijaloga o~ekuje napredak u reformi pravosu|a BiH na svim razinama, kako na `upanijskim i entitetskim, tako i na dr`avnoj razini. - To, naravno, podrazumijeva promjene u legislativnom smislu, ali i provedbu zakona. Zaista je do sada niz inicijativa i preporuka upu}en sa prethodnih sastanaka o reformi pravosu|a. O~ekujem analizu svega toga. Svaki od strukturalnih dijaloga podrazumijeva analizu prethodno u~injenoga, te preporuke o tomu {to bi u narednom periodu trebalo u~initi. U tom svjetlu o~ekujem da }emo i danas razmatrati ono {to je do sada u~injeno. Mi ne mo`emo biti u potpunosti zadovoljni ni dinamikom ni krajnjim u~inkom reformi u pravosu|u, no neki zna~ajni iskoraci jesu u~injeni. Mi smo ve} na Vije}u ministara usuglasili zakon o besplatnoj pravnoj pomo}i na dr`avnoj razini i o~ekujem da }e taj zakon dobiti podr{ku u Parlamentu, rekao je ^olak.

Tako|er, on je istaknuo kako je na{a zemlja zna~ajno napredovala u aktivnostima sklapanja me|unarodnih ugovora svih vrsta sa susjednim zemljama. - U~inili smo i dodatne napore u smislu boljeg rje{avanja pitanja drugostupanjske instance na Sudu BiH. Vidjet }emo koja }e od varijanti biti najprihvatljivija, rekao je ^olak. Ina~e, u Mostaru je ju~er po~ela tre}a runda strukturalnog dijaloga o pravosu|u izme|u EU i BiH, tokom koje }e biti razmatrano efikasnije procesuiranje predmeta ratnih zlo~ina. Dvodnevni sastanak vode predsjedavaju}i Radne grupe za pravosu|e i unutra{nje poslove Bakir Dautba{i} i direktor u Generalnoj direkciji Europske komisije za pro{irenje Pier Mirel. J. GUDELJ

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

U @I@I
Tajkunizacija

3

o smjeni ministara iz SDA

Vije}e ministara
ministra finansija i trezora ne}e i}i brzo i to je potvrdio i sam Bosi}, navode}i da prvenstveno odnosi na imenovanje novog direktora RAK-a, ~ija je pozicija “uslovljena rje{enjem i ovog pitanja”

Plju{tale brojne me|usobne optu`be

Malo {ale nije naodmet

Na dnevnom redu sjednice na{li su se nasilno i sporni prijedlozi zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i finansiranju politi~kih stranaka BiH ~iji sadr`aj nije bio poznat, kao ni predlaga~i sve do ponedjeljka, 2. jula u poslijepodnevnim satima. Kolika je `elja prvenstveno SDP-a bila da se ove ta~ke uvrste u razmatranje najbolje govori ~injenica da je pro{ireni Kolegij naredio Ustavnopravnoj komisiji da “zbog vanrednih okolnosti zasjeda ju~er pola sata prije odr`avanja Predstavni~kog doma PS BiH” iako je predsjedavaju}i [efik D`aferovi} pozivaju}i se na Poslovnik jasno ukazao Kolegiju da se “sjednica saziva u roku od pet dana”. Zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurevi} istakla je kako se zakonom o sukobu interesa “vr{i tajkunizacija politike te legalizacija nepotizma”. Kako su sve procedure prekr{ene, najbolje govori izjava zastupnika Petra Kuni}a (DNS) ina~e doktora pravnih nauka koji je na sjednici Ustavnopravne komisije istakao kako “nije zadovoljan principima jer su oni antiustavni, ali kako je dobio nalog da glasa za”. - Umjesto da donosimo rigorozniji zakon, ~ini se da on bude bla`i. Ovim se naru{avaju principi pravne dr`ave, upozorio je Kuni}. - U proteklih pet mjeseci od Vije}a ministara BiH nismo dobili niti jedan zakon na evropskom putu. Umjesto toga, u 2012. smo imali na sceni da se protuustavno i protuzakonito donosi bud`et za pro{lu godinu, ukazala je zastupnica SBiH Azra Had`iahmetovi}. Ona je pozvala SDA da “ne bude uzrok i novoj parlamentarnoj ve}ini ne dozvoli davanje argumenata za{to nemamo evropski put i strane investicije koje su obe}ali” . Zastupnica SDS-a Aleksandra Pandurevi} u `elji da odagna strahove SDA naglasila je kako predstavnici iz RS-a ne}e podr`ati niti jednu promjenu Ustava BiH, osim one koja se odnosi na striktno provo|enje presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} - Finci.
A. TERZI]

Foto: A. KAJMOVI]

stavnici SDA bili spremni da u~estvuju u reformiranju zemlje” . - I da ne postoje nikakvi drugi razlozi, ono {to je za govornicom rekao ministar sigurnosti dovoljan je razlog da se pokrene pitanje njegovog ostanka na toj poziciji. Govoriti da je ve}ina ljudi u policiji, tu`ila{tvu i obavje{tajnom sektoru povezana sa organizovanim kriminalom, a biti na funkciji ministra sigurnosti, u najmanju ruku, dovoljno je da se po~ne od pitanja treba li ta osoba ostati na tom mjestu, ocijenio je Lagumd`ija. On je istakao kako }e najvi{e za popraviti imati oni koji budu do{li 2014. te pozvao SDA “na vi{e demokratske kulture i po{tivanje principa demokratskog svijeta” . Lagumd`ija je ocijenio kako je BiH “umorna, ranjena i nesretna od ekskluziviteta, te preporu~io

SDA da je najbolje da ga brane od samih sebe” . Zamjenik predsjednika Kluba poslanika SDA [emsudin Mehmedovi} ocijenio je kako je predsjedavaju}i Vije}a ministara Vjekoslav Bevanda dono{enjem odluke o razrje{enju postao poslu{nik SDP-a i njegovog lidera Zlatka Lagumd`ije. - Radi se o neiskrenom djelovanju, jer ni sam Bevanda nije siguran u sebe i kvalifikacije iz odluke jer je priznao da su ministri iz SDA kvalitetno radili svoj posao. Ako je politi~ki dogovor jedina pozadina za smjenu najboljih ministara u Vije}u ministara, predsjedavaju}i to jasno treba da ka`e radi javnosti. Zar je ministar odbrane kriv {to je u~inio sve korake kako bi se do{lo do rje{enja za pitanja vojne imovine i time

ubrzao proces ulaska, odnosno sticanja punopravnog ~lanstva u NATO-u. Zna~i li da je ministar sigurnosti odgovoran {to je u~inio ogromne napore na ispunjavanju uvjeta za liberalizaciju viznog re`ima. Ako je ovo odgovornost, treba na to ukazati ili se jednostavno radi o podjeli tala, ocijenio je Mehmedovi}.

Ne}e biti mjesta za SDP
On je naveo kako }e budu}a koalicija i parlamentarna ve}ina veoma brzo pu}i jer se radi o neprirodnom savezu kao i zbog ~injenice da predsjedniku SDP-a odgovaraju samo poslu{nici, a ne partneri sa kojim je spreman raditi na dogovaranju. SDA }e se, naglasio je Mehmedovi} “suprotstaviti podjelama na tre}e en ti te te i daljn je uru {a va nje

dr`ave, a po povratku na vlast u budu}oj koaliciji ne}e biti mjesta za SDP” . Zastupnik SDS-a Mladen Bosi} istakao je kako je “SDA svojim glasanjem protiv bud`eta sama sebe jasno isklju~ila iz parlamentarne ve}ine, te da je to na sastanku predsjednika {est stranaka jasno poru~eno ~elniku SDA Sulejmanu Tihi}u” . No, imenovanje novih ministara odbrane i sigurnosti, te zamjenika ministra finansija i trezora ne}e i}i brzo i to je potvrdio i sam Bosi} navode}i da dogovor {estorke nije ispo{tovan kod nekih odredbi. To se prvenstveno odnosi na imenovanje novog direktora RAK-a, ~ija je pozicija pripala SDS-u tako da }e popuna Vije}a ministara BiH biti uslovljena rje{enjem i ovog pitanja.

IZETBEGOVI] - VUJANOVI]

NATO

SDS ZA REKONSTRUKCIJU

Smijeniti Ranka [krbi}a i Petra \oki}a
Zbog kraha zdravstvenog sistema i pora znog po lo `a ja bo ra ~kih ka te go ri ja u Republici Srpskoj, iz Srpske demokratske stranke su ju ~er za tra `e ne hi tne smje ne mi nis ta ra zdrav lja i bora~ko-invalidske za{tite, Ranka [krbi}a i Petra \oki }a. ^lan Glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandi} ocijenio je da odga|anje rekonstrukcije ili smjene ove vlade RS-a za period, kako je naveo, poslije izbora, predstavlja veoma lo{ potez vladaju}e ve}ine, jer oni nemilice tro{e i bahato raspola`u bud`etskim novcem. Govore}i o stanju zdravstvenog sektora u RS-u, Stevandi} je ustvrdio da vlast, odnosno resorno ministarstvo, nije ulagala u ono {to ~uva ljudske `ivote i zdravlje, ve} u marketin{ke i menad`erske ugovore, {to je dodatno opteretilo kasu Fonda zdravstva, koja ima 10 miliona maraka manje prihoda, a za ~etiri godine pove}anje rashoda za 160 miliona maraka.

Evropska perspektiva
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} primio je ju~er u posjetu predsjednika Republike Crne Gore Filipa Vujanovi}a. Predsjednik Vujanovi} se nalazi u posjeti BiH povodom dobijanja priznanja “Li~nost godine regiona”, na ceremoniji “Izbor najmenad`era i najkompanije jugoisto~ne i srednje Evrope”. Predsjedavaju}i Izetbegovi} izrazio je dobrodo{licu u BiH predsjedniku Republike Crne Gore i ~estitao mu na nagradi. Dvojica predsjednika iskoristila su ovu priliku da porazgovaraju o evropskoj perspektivi regiona, kao i razvoju politi~kih i ekonomskih odnosa BiH i Crne Gore.

[to prije zavr{iti posao
[tab NATO-a Sarajevo podsti~e Vladu FBiH da nastavi komunikaciju sa Vladom RS-a u vezi sa razgrani~enjem me|uentitetske linije i poziva da se u to uklju~i i nivo BiH da bi se, u skladu sa Aneksom dva Dejtonskog sporazuma, uspostavila komisija koja bi posao zavr{ila {to prije. Odgovaraju}i na pitanje Srne da li }e komandant ovog {taba general Walter Lord izvr{iti politi~ki pritisak na Vladu FBiH da Aneks dva Dejtonskog sporazuma bude u potpunosti proveden, por tparol [taba NATO-a Sarajevo Ines Kuburovi} rekla je da raspola`u informacijama da vlade FBiH i RS-a ve} komuniciraju u vezi sa pitanjem razgrani~enja me|uentitetske linije.

“O~ekujemo krah zdravstvenog sistema, jer su zdravstveni resursi u Republici Srpskoj iscrpljeni”, ka zao je Stevandi}. Istakao je da to potvr|uju lo{i revizorski izvje{taji o neplanskom tro{enju sredstava, pokrivanje papirima pojedinih ugovora {to je odnijelo ogromna sredstva iz bud`eta RS-a. Govore}i o pogor{avanju, kako je ka zao, i onako ve} te{ke socijalne situacije u Republici Srpskoj, kao primjer Stevandi} je naveo da je samo po tro {a ~ka kor pa vi {es tru ko na dma {i la omjer otprije ~etiri ili pet godina, dok su plate znatno manje.
G. KATANA

4

DOGA\AJI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
I Vu~i}u sam govorio sve u lice. I Tadi}u i Ko{tunici. Svakom ~ovjeku mogu da ka`em sve u lice. Znate onu pjesmu Partibrejkersa: biti isti, biti poseban, biti slobodan, biti samo svoj - to je to

TIBiH i Fond otvoreno dru{tvo podnijeli izvje{taj

Nema pomaka u borbi protiv korupcije
Prakti~no pokazano da napredak ne postoji
BiH jo{ ne uspijeva napraviti zna~ajniji napredak u suzbijanju sveprisutne politi~ke i sistemske korupcije, zaklju~eno je ju~er na prezentaciji izvje{taja “Monitoring ispunjenosti me|unarodnih i evropskih obaveza BiH u oblasti borbe protiv korupcije” koji su podnijeli Transpa, rency International BiH i Fond otvoreno dru{tvo BiH. gu}i njihovu lak{u provedbu, ali da je odmah postalo jasno da to nisu stvarne namjere po{to je ponu|eno znatno lo{ije rje{enje kojim se derogiraju sankcije u Zakonu o sukobu interesa, a potom su predlo`eni potpuno novi zakoni. - Smatram da ova dva zakona gube svoju formu, zbog ~ega o~ekujemo da }e poslanici odbiti zakone, ali odluka Ustavnopravne komisije govori suprotno. Tako|er, budu}i da kod nas poslanici ni o ~emu ne odlu~uju, oni }e po partijskoj disciplini dignuti ruke za zakone, kazao je Emir \iki}, predsjedavaju}i Odbora direktora Transparency Internationala BiH, koji je dodao da ~injenica koja posebno zabrinjava i koja je ujedno najva`niji uzrok dramati~nog stepena korupcije u BiH, jeste nedostatak volje politi~kih elita.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Nedostatak politi~ke volje
sljednjih godina ne registruju nikakav pomak u borbi protiv korupcije. Tako posljednji indeks percepcije korupcije (CPI) za 2011. godinu, na listi od 182 zemlje svijeta, BiH rangira na 91. do 94. mjestu prema percipiranom nivou korupcije zajedno sa Liberijom, Trinidadom i Tobagom i Zambijom. Prema rije~ima Sr|ana Blagov~anina, direktora Transparency Internationala BiH, ovi podaci trebali bi biti upozorenje doma}im vlastima i novoj parlamentarnoj ve}ini da stanje u BiH poprima sve dramati~nije razmjere. - Umjesto napretka, imamo kontinuirano uru{avanje postoje}eg zakonskog okvira za suzbijanje korupcije, zbog ~ega smo sada u situaciji da se borimo za o~uvanje ovakvih zakona, jer je nerealno o~ekivati pobolj{anja u tom segmentu, kazao je Blagov~anin.
E. GODINJAK

Mla|andne stranke Dinki}, lider Srpske napre

DOBAR LO[

ZAO

ANTON KASIPOVI]
^udo je kratko trajalo, ma gotovo kra}e nego kad je ono @eljko Kom{i} odlu~io kazati popu pop, a bobu bob... Jer, jedno se juna~iti pred novinarima, `enom i djecom, a drugo kad te {ef zatvori u kabinet i podsjeti na minuli rad. Malo je ovdje Hrvata da bi se s njima rasipali. U oba entiteta.

Neadekvatno funkcionisanje zakona
Na prezentaciji je tako|er istaknuto da su zakoni o sukobu interesa i finansiranju politi~kih partija u Parlament BiH upu}eni bez po{tivanja procedure, a novi zakoni ne donose bolje stanje u ovim oblastima, odnosno odredbe uz pomo} kojih bi se unaprijedila borba protiv korupcije. Tako|er je re~eno da je Interresorna radna grupa, kada se radi o pomenutim zakonima, imala zadatak da pripremi izmjene i dopune zakona s ciljem da ih oja~a i omo-

DAMIR ^ARD@I]
Zanimljivu je temu za razmi{ljanje u Oslobo|enju nametnuo ovaj delegat u federalnom Domu naroda; kako je to Desnica Radivojevi} za esdepeovce bio kriminalac, a sada, kada je iz zelenog usko~io u crveni dres, odjednom postade ministar bez mane?! Mo`da je odgovor ba{ u ovom pitanju. Dakle; dres glavu ~uva!

Dramati~ne razmjere
Relevantna doma}a i me|unarodna istra`ivanja koja su provedena tokom nekoliko po-

Reakcije na ostavku ministra Kasipovi}a
Potpredsjedniku Vlade Republike Srpske i ministru prosvjete i kulture Antonu Kasipovi}u trebao je samo dan pa odustane od zahtjeva za razrje{enje s ministarske pozicije. Ostavku najavljenu u utorak, povukao je u srijedu na zahtjev premijera RS-a Aleksandra D`ombi}a. “Razumio sam `elju i argumentaciju predsjednika Vlade da bi u ovom trenutku za Vladu najva`nije bilo da povu~em ostavku. To sam i uradio” rekao je , Kasipovi} nakon vi{esatnog sastanka sa premijerom. Javnost RS-a ni najmanje nije za~udilo Kasipovi}evo pona{anje. Tako su se obistinile i sumnje poslanika Partije demokratskog progresa u Narodnoj skup{tini Republike Srpske Velimira Sakana, koji je izrazio sumnju u

VERA JOVANOVI]
Istina je, dakako, ono {to ka`e predsjednica Helsin{kog komiteta, munjevitim imenovanjem (privremenog) Upravnog odbora, politika `eli ure|ivati Federalnu televiziju, koja se - kao - po~ela malo otimati DESKU - koji je stolovao u biv{oj zgradi CeKa. No, taj Upravni odbor bio je sporan i za one, sad ve} stare, Platforme.

Predomislio se - o~ekivano!

KASIM TRNKA
Naravno da je biv{i sudija Ustavnog suda u pravu kada ka`e kako, zapravo, problema u slu~aju Desnica, ili, ovisi ko odakle gleda, slu~aju Budimir - nema. Treba samo ~itati Ustav, koji je, u~i nas (ponovo) profesor, najvi{i akt. U normalnim dr`avama, me|utim...

VIJEST U

BROJU

miliona maraka zaradila je dr`ava od prodaje cigareta i duhana.

807

D`ombi}: Uvjerio ministra

osje}aj “stvarne moralne odgovornosti Kasipovi}a za poga`enu rije~” . Ponu|enu, a zatim povu~enu ostavku ministra prosvjete RS-a

Antona Kasipovi}a, ~lan Glavnog odbora SDS-a Nenad Stevandi} nazvao je vje{tim marketin{kim trikom, koji je trebao da se percipira kao polaganje neke vrste odgovornosti. Prema mi{ljenju Sr|ana Puhala, analiti~ara agencije Prima Communications, gra|ani od politi~ara jo{ ne o~ekuju da budu moralni, ve} da brane njihov nacionalni korpus i da ih nahrane i napoje. “To tim politi~arima daje mogu}nost da ne dr`e do date rije~i, pa otuda nikoga nije ni iznenadilo Kasipovi}evo pona{anje. Treba}e jo{ puno vremena da se ovda{nji gra|ani uvjere da stvarno postoje i dr`ave i politi~ari koji podnose ostavke i za daleko banalnije stvari i da i oni isto mogu zahtijevati ovdje u BiH” po, dvukao je Puhalo. G. KATANA

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

INTERVJU

5

Milenko [ego, glavni revizor Ureda za reviziju

Institucije BiH su zanimljiv slu~aj
To~no je da smo cijelu pro{lu godinu imali odluke o privremenom financiranju i to je jedan presedan i nepoznat slu~aj, ne samo u praksi nego i u teoriji. Ne mogu kazati da je to protuzakonito, ali u svakom slu~aju, to je dosta zanimljivo i mi }emo se posebno oglasiti o tom pitanju revidiraju}i konsolidirano izvje{}e o izvr{enju prora~una institucija BiH
Razgovarala: Lana RIZVANOVI]

• Revizija institucija BiH za 2011. godinu je zavr{ena. Kakvi su rezultati? - Ukupno je revidirana 71 institucija i tom prilikom smo izrazili 30 pozitivnih mi{ljenja, me|utim, to je svega 13,36 posto od ukupnog prora~una ili 117 milijuna KM. Zatim, dali smo 31 pozitivno mi{ljenje sa isticanjem predmeta, {to prakti~no zna~i da isticanje predmeta mo`e biti veoma ozbiljno, mo`e eskalirati ukoliko se ne skrene pa`nja na njega. Na ove institucije otpada 28,64 posto prora~una ili 251 milijun KM. [est institucija dobilo je mi{ljenje sa rezervom, a na njih otpada 14 posto prora~una ili 122 milijuna KM i imamo tri institucije s negativnim mi{ljenjem, na koje ukupno odlazi 40,43 posto prora~una ili 355 milijuna maraka. Imamo i jednu instituciju, a to je Sigurnosno-obavje{tajna agencija, gdje smo izrazili uzdr`ano mi{ljenje.

odgovornosti protiv onih u instituciji koji su okarakterizirani i opisani u izvje{}ima revizije. Postoji {iroka lepeza mogu}nosti jer i sam na{ cilj nije da vr{imo reviziju koja }e biti sama sebi svrha, nego da se pokrenu institucije i da se stvari urede i urade kako smo preporu~ili. Cilj je da se na odgovornost pozovu oni koji su prouzrokovali propuste, kr{ili zakon i netransparentno tro{ili novac. Sada je na institucijama sistema, u prvom redu na Parlamentu BiH, da pokrenu pitanja odgovornosti onih koji su dozvolili da se prora~unski novac tro{i bez financijske discipline.

Umanjenja stavki prora~una
• Da li nadle`ne institucije adekvatno reagiraju nakon va{ih izvje{}a? - Moram priznati da je Parlamentarna skup{tina BiH posljednje dvije do tri godine jedna od rijetkih koja je izradila vlastite procedure za prijem, prihvat i razmatranje revizijskih izvje{}a. Povjerenstva oba doma Parlamenta zadu`ena za to razmatraju i prihvataju nalaze i preporuke o izvr{enim revizijama, sukladno sa vlastitim procedurama i pokre}u razna pitanja odgovornosti, vr{e javna saslu{anja institucija, odnosno predstavnika tih institucija. Sukladno tome, u protekle dvije godine izre~ene su mjere umanjenja prora~una na onim stavkama koje su okarakterizirane u izvje{}u kao problemati~ne. Tako da je, recimo, za 2009. godinu izre~ena mjera umanjenja prora~una za neka ministarstva koja su imala mi{ljenje sa rezervom kao {to su Ministarstvo financija i trezora BiH, Ministarstvo vanjskih poslova i jo{ neka, gdje je umanjen prora~un u tim institucijama za dva milijuna maraka. Zna~i, ne{to se de{ava, me|utim, to o~ito nije dovoljno i treba kontinuirano bdjeti nad tim izvje{}ima i pokretati pitanja odgovornosti. • Institucije BiH su pro{le godine bile na privremenom financiranju. Zbog ~ega se to nije odrazilo na racionalnije tro{enje? - To je ve} jedna posebna pri~a. To~no je da smo cijelu pro{lu godinu imali odluke o privremenom financiranju i to je jedan presedan i nepoznat slu~aj, ne samo u praksi nego i u teoriji. Ne mogu kazati da je to protuzakonito, ali u svakom slu~aju, to je dosta zanimljivo i mi }emo se posebno oglasiti o tom pitanju revidiraju}i konsolidirano izvje{}e o izvr{enju prora~una institucija BiH koje }e biti dostupno javnosti do polovine kolovoza ove godine. Sigurno je da bi se, kada je na sceni odluka o privremenom financiranju, institucije trebale pa`ljivije odnositi prema tro{enju sredstava. Me|utim, upravo ove institucije s negativnim mi{ljenjem su tro{ile sredstva i pravile nedostatke koje ne bi smjele u vrijeme odluke o privremenom financiranju.

Propusti, nedostaci, nezakonitosti
• Tri negativna mi{ljenja odnose se na ministarstva odbrane, vanjskih poslova i ljudskih prava i izbjeglica, koja su godinama unazad dobivala mi{ljenja s rezervom. [ta je dovelo do toga da kona~no dobiju negativno mi{ljenje revizora? - U pravu ste, ~ak mislim da navedena ministarstva nikada nisu imala pozitivno mi{ljenje revizora. Ove godine smo se opredijelili za negativno mi{ljenje iz prostog razloga {to ova tri ministarstva ne bilje`e nikakav ili veoma slab napredak, bolje re}i tapkaju u mjestu. Preporuke koje su date za pro{lu godinu nisu realizirane i postoje zna~ajni propusti i nedostaci u tim izvje{}ima. Opredijelili smo se za negativno izvje{}e revizora, a odnosi se na razne segmente, kao, naprimjer, isplate za tro{kove mobilnih telefona koje nisu usagla{ene sa internim aktom ministarstava, kori{tenja slu`benih vozila, kori{tenja sredstava na ime reprezentacije koja nisu potkrijepljena odgovaraju}om dokumentacijom kojom se mo`e potvrditi namjensko tro{enje. Zatim, imamo ugovore o djelu zaklju~ene za poslove stalnog karaktera bez provo|enja odgovaraju}ih procedura. Nisu provedene procedure nabavke za pojedine robe i usluge i ima jo{ mnogo toga. Sve u svemu, vi{e od polovine prora~unskog novca tro{eno je netransparentno uz brojne propuste, nedostatke i nezakonitosti. Na ove tri institucije, zajedno sa institucijama koje imaju mi{ljenje sa rezervom, otpada vi{e od 55 posto ukupnog prora~una. • Na koji na~in rije{iti ovaj problem? Vi dajete preporuke, ali ko je zadu`en da reagira na nezakonitosti u institucijama BiH?
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

CILJ Na odgovornost treba pozvati one koji su prouzrokovali propuste, kr{ili zakon i netransparentno tro{ili novac. Sada je na institucijama sistema da pokrenu pitanja odgovornosti onih koji su dozvolili da se prora~unski novac tro{i bez financijske discipline
- Nakon ura|ene revizije, Parlamentarnoj skup{tini BiH podnosimo izvje{}a o reviziji s ciljem da najve}e zakonodavno tijelo, ~ija je obveza da pokrene odre|ena pitanja odgovornosti, inicira ta pitanja, alarmira na bazi na{ih nalaza i preporuka i pozove Vije}e ministara BiH, Predsjedni{tvo BiH i ostale institucije sustava kao {to su pravosudni organi da izna|u elemente za pokretanje raznih oblika odgovornosti. Zatim, tu su na potezu jo{ i interna i disciplinska odgovornost. Svaki ministar, direktor agencija, svaka institucija ima vlastite pravilnike o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti i mo`e pokrenuti pitanja interne disciplinske

VIJEST U OBJEKTIVU

Jezero sje}anja
“Jezero sje}anja - Tuga i ponos, Peru}ac 2010” naziv je knjige u izdanju Univerziteta u Sarajevu (UNSA) koja je predstavljena ju~er na toj visoko{kolskoj instituciji, javila je Fena. Knjiga objedinjuje radove studenata i saradnika UNSA koji su u~estvovali u otkopavanju posmrtnih ostataka `rtava agresije na BiH na podru~ju jezera Peru}ac. Radovi su nastali kao izraz `elje da ostanu trajno zabilje`ene njihove emocije i sje}anja o `rtvama i stradanju nedu`nog stanovni{tva isto~ne Bosne kroz stihove, te prozni i likovni izri~aj.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HB@ I DALJEl BEZ VLASTIl

HDZBiH ne `eli u vlasti Boljitak, a HDZ 1990 ne `eli HSS, rekao je Branko Ivkovi}, predsjednik @O HDZ-a BiH u HB@-u

Razli~iti ukusi HDZ-ova
me|uvremenu potpisao sporazum o zajedni~kom nastupu u vlasti s HSS-om, odnosno zastupnikom te stranke u Skup{tini HB@-a Mislavom Su~i}em. Njegovim glasom bi se i bez Boljitka mogla osigurati dvotre}inska skup{tinska ve}ina, potrebna za potvr|ivanje nove Vlade HB@-a. No, Ivkovi} isti-

Kompanija MPRI nastavlja pomagati BiH
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimovi} primio je ju~er Davida W. Wilsona, program-menad`era kompanije MPRI u BiH, javila je Fena. David W. Wilson se interesovao za trenutno stanje u oblastima u kojima kompanija MPRI pru`a pomo} i ostvaruje neposrednu saradnju s MO i OSBiH. Ministar Ibrahimovi} je visokog gosta upoznao o aktivnostima koje MO i OSBiH preduzimaju na izradi dokumenta “Pregled odbrane” i naglasio da je ovo jedna od najva`nijih aktivnosti na kojima trenutno rade MO i OSBiH, zajedno s ostalim relevantnim institucijama BiH, saop}io je Ured za odnose s javno{}u MOBiH.

Iako je u Hercegbosanskoj `upaniji prije sedam dana formirana parlamentarna ve}ina potrebna za potvr|ivanje nove vlade, do formiranja nove vlasti, do daljnjega, ipak ne}e do}i. Naime, nakon {to je bilo dogovoreno da se NS Radom za boljitak pridru`i dvama HDZ-ovima, SDA i SNSD-u u formiranju nove vladaju}e koalicije u ovoj `upaniji, @upanijski odbor HDZ-a BiH u HB@-u je odbio koalirati s Boljitkom.

^etiri stranke pobjednice
- Sada je sve vra}eno na po~etak. S obzirom na to da je bio postignut na~elan dogovor da novu ve}inu zajedno s dva HDZ-a, SDA i SNSD-om ~ini i Boljitak, bilo je planirano da se `upanijski odbori navedenih stranaka upoznaju s ovim prijedlogom o formiranju nove parlamentarne ve}ine. @O HDZ-a BiH u HB@-u odbio je sudjelovanje Boljitka u `upanijskoj vlasti. @O HDZ-a BiH `elio je ostati vjerodostojan politici koja se vodila do sada. Oni smatraju da vlast nije vrijedna odstupanja od principa. Osobno sam obvezan po{tivati stavove @upanijskoga odbora svoje stranke, rekao je Branko Ivkovi}, predsjednik @O HDZ-a BiH u HB@-u. Me|utim, HDZBiH je u

STARI DOGOVOR Rimac je naglasio da ne `eli sada vlast praviti s HSS-om jer je ve} sve bilo dogovoreno s Boljitkom

Isplata invalidnina u Federaciji
Federalno Ministarstvo finansija ju~er je osiguralo i uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide i obitelji poginulih branitelja za juni te za nositelje ratnih priznanja za maj ove godine u iznosu od 29.904.232 miliona KM, javila je Fena. “Tako|er su upla}ene naknade za neratne invalidnine za 6. mjesec u iznosu od 11.007.300 miliona KM”, navode iz Ministarstva.

~e kako HSS, odnosno Su~i}, sada nije prihvatljiv HDZ-u 1990, odnosno Nediljku Rimcu, {efu te stranke u HB@-u i mandataru za sastav nove `upanijske vlade. - @O HDZ-a BiH prihvatio je koaliranje s HSS-om. Vladu bi mogli tako ~initi dva HDZ-a, SDA, SNSD i HSS. Imamo ~etiri stranke pobjednice me|u konstitutivnim narodima i HSS. O to mu sam upoznao kolege iz ostalih stranaka. SDA i SNSD nemaju ni{ta protiv da u vlasti, umjesto Boljitka, sudjeluje HSS, no to sada nije bilo prihvatlji vo HDZ-u 1990, odnosno
Rimac: Sve vra}eno na po~etak

Rimcu. On je rekao da ne `eli prihvatiti HSS i Su~i}a. HDZ 1990 insistira da u vlasti sudjeluje Boljitak. Tako ponovno imamo ne su gla sje izme|u dva HDZ-a. HDZBiH ne `eli u vlasti Boljitak, a HDZ 1990 ne `eli HSS, rekao je Ivkovi}. HDZBiH je nakon toga, veli Ivkovi}, ponudio novu rundu razgovora HDZ-u 1990, SDA i SNSD-u kako bi se utvrdilo {to im je sada ~initi, no HDZ 1990 je tu ponudu odbio.

Nema tehni~kih uvjeta
- U petak se trebala odr`ati sjednica Skup{tine HB@-a na kojoj je trebala biti potvr|ena nova vlast. No, sada je sasvim izvjesno kako se to ne}e dogoditi jer nema tehni~kih uvjeta za potvr|ivanje Vlade. Nemamo ni imena kandidata za ministre, niti imamo parlamentarnu ve}inu. Rimac je rekao da }e insistirati na odr`avanju Skup{tine, ali vlast se mo`e formirati samo s HSS-om. Mi ne}emo podr`ati opciju da se vlast pravi s Boljitkom, rekao je Ivkovi}. Neslu`beno, pak, doznajemo kako je Rimac naglasio da ne `eli sada vlast praviti s HSS-om jer je ve} sve bilo dogovoreno s Boljitkom. No, slu`beno od Rimca ju~er nije bilo mogu}e dobiti izjavu.
Jurica GUDELJ

Ekonomija najisplativiji studij
Prema rezultatima istra`ivanja koje je pokrenuo por tal Posao.ba u saradnji s partnerima iz Slova~ke - kompanijom Profesia.sk, najbolje zarade u Bosni i Hercegovini donose ekonomski, farmaceutski, elektrotehni~ki i pravni fakultet. Najbolje pla}eni bit }e budu}i ekonomisti. Najve}e prosje~ne pla}e u BiH, ali i u regiji, jesu u kategoriji vi{eg menad`menta, gdje se nalaze mnogobrojne menad`erske funkcije. Najmanja zarada i dalje je s diplomom Fakulteta politi~kih nauka, prenijala je Fena.

Priveden Mujo Muharemovi}, pripadnik Armije BiH

Ubio starce nakon pretresa
Osumnji~eni se vratio u dvori{te, te ispalio dva kra}a rafala u supru`nike [ljivar
Po nalogu Kantonalnog tu`ila{tva USK-a u Biha}u, ju~er su pripadnici SIPA priveli Muju Muharemovi}a iz Bosanske Gradi{ke zbog ratnog zlo~ina nad civilima srpske nacionalnosti. Tereti se da je u oktobru 1995. godine, za vrijeme ratnog sukoba, kao pripadnik 17. kraji{ke brigade iz sastava Sedmog korpusa Armije BiH li{io `ivota Vladu i Milku [ljivar. On je sa jo{ dvojicom pripadnika spomenute jedinice do{ao u Dobro Selo, op}ina Bosanski Petrovac, te su u vojnim uniformama i naoru`ani automatskim pu{kama po~eli vr{iti pretres. Iz ku}e su izveli supru`nike Vladu (1903) i Miku [ljivar (1904), a zatim su u prostorijama prona{li 5 litara rakije. Napu{taju}i dvori{te po-

Promovirana knjiga “Kulturocid na Drini”
U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu ju~er je promovirana knjiga “Kulturocid na Drini - Materijalni spomenici kulture Bo{njaka-muslimana isto~ne Bosne u toku srpske agresije 1991 - 1995.”, autora prof. dr. [emse Tucakovi}a, javila je Fena. - Knjiga ima za cilj da podsjeti na dimenziju i posljedice velikosrpskog pohoda na mnoge objekte koji su za rezultat imali brisanje tragova bo{nja~ko-muslimanske kulture na bosanskoj rijeci Drini, rekao je autor knjige Tucakovi}. O knjizi su osim autora, govorili profesori Ismet Dizdarevi}, Senadin Lavi} i Mesud Hero, koji su istakli zna~aj djela kao poticaj za brigu o bo{nja~kom kulturnom naslije|u.

Priveden zbog zlo~ina iz ‘95.

rodi~ne ku}e [ljivara, osumnji~e ni Mu jo Mu ha re mo vi} se, bez ikakvog povoda, vratio u dvori{te, te sa udaljenosti od oko 2 metra ispalio iz automat ske pu {ke naj ma nje dva kra}a rafala u supru`nike koji su od zadobivenih povreda u predjelu glave i grudnog ko{a preminuli na mjestu zlo~ina.

- Na pravoslavnom groblju u Dobrom Selu kod Bosanskog Petrovca 2000. izvr{ena je ekshumacija posmrtnih ostataka supru`nika [ljivar. Obdukcijom tijela utvr|eno je da je smrt nasilna, te da su povrede nanesene iz vatrenog oru`ja, kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Me{i}.

On nam je potvrdio da je ovaj predmet dr`avno Tu`ila{tvo prebacilo u nadle`nost Kantona. Nakon {to osumnji~enog ispita tu`ilac, uputit }e se prijedlog za odre|ivanje mjere pritvora sudiji za prethodni postupak Kantonalnog suda u Biha}u, a nakon toga ~eka ga su|enje.
F. BENDER

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Kata Senjak, predsjednica Ustavnog suda FBiH

USTAV JE POTPUNO JASAN
Bitno je sljede}e: ukoliko se podnese zahtjev za smjenu, treba tra`iti odgovor druge strane, tuma~i Senjak

Lideri 13. jula u Banjoj Luci
U Banjoj Luci }e 13. jula biti odr`an sastanak lidera politi~kih par tija, koji su pro{le sedmice sa predstavnicima EU u Bruxellesu dogovorili Mapu puta, najavio je ju~er predsjednik SDS-a Mladen Bosi}, koji }e biti doma}in sastanka. “Obavio sam konsultacije sa svim liderima i dogovorili smo da 13. jula odr`imo sastanak u Banjoj Luci na kojem bi bila postavljena pitanja otvorena u Bruxellesu, prije svega provo|enje presude Sejdi} i Finci i koordinacije me|u politi~kim faktorima BiH u pregovorima sa EU”, rekao je Bosi}. On je potvrdio da je konsultacije obavio i sa onima za koje se vjeruje da vi{e nisu dio vlasti, odnosno sa liderom SDA Sulejmanom Tihi}em. “Ovo je ~udna situacija, ali po{to je rije~ o pitanju koje je postavljeno u Bruxellesu, pozva}u na sastanak sve one lidere koji su pristali na Mapu puta, dakle i Tihi}a i predsjednika SBB-a BiH Fahrudina Radon~i}a”, rekao je Bosi}.

Povodom sve u~estalijih najava da }e nova parlamentarna ve}ina u Federaciji BiH u oba doma donijeti odluke kojima }e od Ustavnog suda FBiH zatra`iti smjenu predsjednika i dopredsjednika Federacije BiH @ivka Budimira i Mirsada Kebe, predsjednica Ustavnog suda FBiH Kata Senjak za Oslobo|enje je pojasnila propisanu proceduru ukoliko do|e do takvih zahtjeva.

Ustavni Sud jo{ nije dobio zahtjev za smjenu predsjednika i dopredsjednika Federacije

Zakletva i drugi razlozi
Predsjednica Senjak ka`e da je ~lankom IV B 3 Ustava Federacije BiH regulisano da predsjednik ili jedan od dopredsjednika Federacije BiH, ukoliko je prekr{io zakletvu ili je iz drugih razloga nedostojan vr{enja te funkcije, mo`e biti smijenjen odlukom Ustavnog suda Federacije BiH. - U takvom slu~aju, Ustavni sud FBiH postupa po zahtjevu dvotre}inske ve}ine svakog od domova Parlamenta Federacije BiH. Mi takav zahtjev jo{ nismo dobili, kazala je predsjednica Senjak. U slu~aju da takav jedan predmet za koji je nadle`an Ustavni sud FBiH do|e na Ustavni sud FBiH, prema rije~ima Kate Se-

njak, Ustavni sud FBiH tra`i odgovor od druge strane. - Ustavni sud FBiH, naravno, tra`i odgovor druge strane. U kon kre tnom slu ~a ju, ako se odnosi na takav predmet, ako nam takav predmet do|e, tra`i}e se odgovor na navode iz zahtjeva da li je u pitanju smjena predsjednika, ili jednog od dopredsjednika, kazala je Senjak. Ona isti~e da je procedura na~ina rada Ustavnog suda propisana Zakonom o postupku pred Ustavnim sudom FBiH i Poslovnikom Ustavnog suda FBiH, koji propisuju na koji na~in Sud odlu~uje, koje mjere poduzima, odnosno {ta se de{ava od prijema zahtjeva do dostavljanja odluke na objavljivanje u Slu`benim novinama i strankama u predmetu. - Vrlo je te{ko kompletan Zakon i Poslovnik prezentirati u nekoliko re~enica. Bitno je sljede}e: da ukoliko se podnese zahtjev, da se tra`i odgovor druge strane. Kad se takav odgovor

Svakog doma zna~i oba doma
Upitana da nam protuma~i da li dvotre}inska ve}ina samo jednog ili oba doma Parlamenta FBiH treba uputiti zahtjev za smjenu predsjednika i dopredsjednika FBiH, Kata Senjak je rekla da u Ustavu FBiH pi{e “svakog doma Parlamenta FBiH” i da to zna~i zahtjev dvotre}inske ve}ine oba doma Parlamenta FBiH. - Pred sje dnik ili je dan od pot pred sje dni ka Fe de ra ci je, ukoliko je prekr{io zakletvu ili je iz drugih ra zloga nedostojan vr{enja te funkcije, mo`e biti smi je njen odlu kom Us tavnog suda koji postupa prema zahtjevu dvotre}inske ve}ine glasova svakog doma Parlamenta Federacije, pi{e u stavu 1. ~lana IV B 3. Ustava FBiH.

dobije, onda Ustavni sud FBiH cijeni da li treba zakazivati javnu raspravu ili Sud donosi odluku bez raspisivanja javne rasprave. Poslije ide procedura dono{enja odluke, verificiranja odluke, redakcijska komisija, objavljivanje i dostavljanje odluke strankama, rekla je Kata Senjak.

Pet sudija je ve}ina
Predsjednica Senjak ka`e da je Ustavom FBiH propisano da se Ustavni sud FBiH sastoji od devet sudija, a da Ustavni sud FBiH trenutno ima {est sudija. - Zakonom je propisano da Sud odluku donosi ve}inom glasova. Ve}ina glasova od devet sudaca je pet. Prema tome, za dono{enje odluke potrebno je pet sudaca, a Sud sada ima {est sudaca i mo`e odlu~ivati. Mi smo i dosad, sa {est sudaca, odlu~ivali i radili po dostavljenim zahtjevima za koje je Ustavni sud FBiH nadle`an, pojasnila je Kata Senjak.
M. \UROVI] RUKAVINA

Optu`nica protiv Babi}a
Tu`ila{tvo BiH podiglo je optu`nicu protiv Save Babi}a koja ga tereti za zlo~in protiv ~ovje~nosti na podru~ju op{tine Bratunac. U optu`nici se navodi da je Babi} u svojstvu komandira Vojne policije u Bratuncu, u maju 1992, u okviru {iroko rasprostranjenog i sistematskog napada usmjerenog protiv nesrpskog civilnog stanovni{tv, svojim djelovanjem i propustima planirao, naredio, pokrenuo, u~inio, pomagao i podstrekivao krivi~na djela ratnog zlo~ina, javila je Srna.

Ministar Helez napisao naredbu

Krenula efektnija revizija
Naredba ka`e da prioritet u kontroli imaju korisnici prava koji su posljednji uvedeni u pravo
Zukan Helez, ministar za pitanja boraca u Vladi FBiH, u srijedu je napisao naredbu o prioritetima u postupku revizije bora~ke populacije. Dakle, naredbom se ka`e da prioritet u kontroli imaju korisnici prava koji su posljednji uvedeni u pravo, potom oni koji su pravo ostvarili dokazivanjem pripadnosti jedinici i okolnostima stradanja u upravnim postupcima (s dva svjedoka, op. a), korisnici prava kojima nisu izdata uvjerenja o pla}ama od nadle`nih organa za odbranu, te korisnici koji su ostvarili prava po osnovu oboljenja. Cilj je naredbe “efektnija revizija” . Ovom je naredbom ministar Helez, zapravo, uva`io zaklju~ke Skup{tine Saveza ratnih vojnih invalida BiH (SRVIBiH), odr`ane 3. jula, ~iji su delegati bili izri~iti u zahtjevu da najpri je tre ba pre kon tro li sa ti 30.000 osoba koje su status ratnog voj nog in va li da ste kle 2004. godine, a nisu ni bile na Institutu za medicinsko vje{ta~enje BiH kako bi im se utvrdio stepen invaliditeta. Podsjetimo, podaci SRVIBiH, skupljeni na terenu, ka`u kako su revizorski timovi kontrolisali 4.100 ratnih vojnih invalida, da ih je iz prava izvedeno 437, umanjeni procent invalidnosti dobilo je 698, a bez prava je ostalo i 99 dosada{njih invalida za koje je kontrola utvrdila da nisu ni bili pripadnici oru`anih snaga.
A. B.

MUPRS-a nosilac osiguranja u Srebrenici
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetovi} odr`ao je u Sarajevu sastanak s predstavnicima policijskih agencija u BiH, s kojima je razgovarao o pripremama za obilje`avanje godi{njice genocida u Srebrenici, javila je Fena. Nosilac aktivnosti na osiguranju obilje`avanja godi{njice je Ministarstvo unutra{njih poslova Republike Srpske, a u~estvuju sve policijske agencije iz BiH - Grani~na policija, Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA), Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, Federalna uprava policije i kantonalni MUP-ovi. Istaknuto je da }e policijske snage neposredno prije i tokom obilje`avanja godi{njice, poduzimati brojne sigurnosne mjere, od poja~ane kontrole granice, do osiguranja gostiju i u~esnika obilje`avanja godi{njice u Poto~arima, u~esnika Mar{a mira, te maratonaca i biciklista koji su krenuli ka Srebrenici iz nekoliko gradova BiH i susjednih zemalja.

Zukan Helez: Odr`ao obe}anje

REZULTATI Revizorski timovi kontrolisali su 4.100 ratnih vojnih invalida, iz prava ih je izvedeno 437, umanjeni procent invalidnosti dobilo je 698, a bez prava je ostalo i 99 dosada{njih invalida

8

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

9

10

KOMENTARI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nedovr{eni posao na Balkanu

M
FOKUS
Pi{e: Daniel OMERAGI]
daniel.omeragic@oslobodjenje.ba

Dio tog nezavr{enog posla je svakako i Bosna i Hercegovina, ~ije dalje napredovanje ka euroatlantskim integracijama zavisi, prije svega, od nje same, ali i od raspleta odnosa u ostatku regije. Uostalom, nisu jednom iz Banje Luke stizale poruke da }e od presudne va`nosti, kada se unutar BiH bude odlu~ivalo o ~lanstvu u NATO biti odluka kojim putem }e krenuti Srbija

e|ustrana~ki prego vo ri ko ji se ovih dana intenzi vno vo de izme|u Srp ske na pre dne stranke, Socijalisti~ke partije Srbije i Ujedinjenih regiona Srbije o novoj vladi Srbije, ~iji }e mandatar biti Ivica Da~i}, bili su dovoljan povod da se za Beograd zaputi zamjenik pomo}nika ameri~kog dr`avnog sekretara Philip Reeker. U kom pravcu }e nova koalicija povesti Srbiju od presudne je va`nosti ne samo za tu zemlju, nego i za cijeli zapadni Balkan. Da~i} pripada onim politi~arima u Srbiji koji zagovaraju tvrde principe u pregovorima sa kosovskom Vladom i sna`nije veze sa Moskvom. Takva politika nije po volji State Departmentu, koji bi `elio vidjeti sko ri za vr{e tak pre go vo ra Beograda i Pri{tine, uz uva`a va nje ko sov ske ne za vi snosti i punog po{tovanja prava Srba na Kosovu, ali i Srbi ju ~vr{}e ve za nu za euroatlantsku zajednicu. Beogradski Danas je objavio da je cilj Reekerovog boravka u Srbiji, prije svega, prikupljanje ~injenica u vezi sa Kosovom, ekonomijom i reformama, te preno{enje jasnih principa SAD-a. Visoki zvani~nik State Departmenta nije `elio stati pred novinare, kojima je tek u prolazu dobacio da je u Beograd do{ao zato {to je lijep grad. No, osim {to je u`ivao u ljepotama grada pod Kalemegdanom, Re-

S

eker se sastao i sa {efom pregovara~kog tima Beograda Borkom Stefanovi}em. Njih dvojica su se, kako su prenijeli mediji, slo`ila da je neophodno nastaviti dijalog i primijeniti do sada postignute sporazume. tefanovi} je poslije razgovora rekao da su se saglasili i oko toga da je mogu}e dijalog podi}i na politi~ki nivo, dakle na vi{i stadij pregovara~a u cilju rje{avanja te`ih pitanja i lak{e implementacije dogovora postignutih sa Pri{tinom. Drugim rije~ima, ovo bi zna~ilo intenzivnije uklju~ivanje samog politi~kog vrha Beograda i Pri{tine u pregovara~ki proces. To otvara klju~no pitanje u ovom trenutku: koliko bi nova vlada Srbije sa Da~i}em na ~elu bila spremna oti}i daleko u pregovorima sa Pri{tinom i {ta bi, eventualno, tra`ila kao kompenzaciju za svoje ustupke. Sam predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno se opet ponudio Beogradu, izjaviv{i kako bi se Srbija trebala okrenuti prema RS-u, po{to integracija Albanaca u Srbiju vi{e nije mogu}a. Republika Srpska, prema njemu, u nacionalnom smislu bi trebalo da bude prioritet za Srbiju, a Kosovo rije{iti “na pragmati~an na~in” . “Ra zu mi jem da u dr`a vnom smislu prioritet broj jedan Srbije jeste Kosovo, ali u nacionalnom smislu prioritet broj jedan je RS, jer ovdje `ivi milion i 400.000 Srba” ,

Z

rekao je Dodik pro{log mjeseca u intervjuu Tanjugu. Podsjetio je i da RS, kada je Pri{tina proglasila nezavisnost, nije to iskoristila da i sama proglasi nezavisnost. “Mi smo tada imali priliku da ka`emo - ako mogu oni, mo`emo i mi u RS-u, ali nismo to ura di li za to {to je Srbija u svojoj zvani~noj politici pozvala na politiku teritorijalnog kontinuiteta” ka, zao je on. Reekerova posjeta Beogradu mo`e se posmatrati i u svjetlu `elje SAD-a da stvari na Balkanu ponovo ne izmaknu kontroli. A scenarij koji priziva Dodik je upravo takav. ato je razumljiva zabrinutost koju iskazuje Amerika. Izvori beogradskog Danasa navode da je glavna stvar nepovjerenje Amerikanaca u Da~i}a, jer su sa Tadi}evom Demokratskom strankom kako-tako sara|ivali. Iako sam Da~i} za sebe ka`e da nije prepreka na evropskom putu Srbije i da je o tome {ta on misli o Srbiji o EU mogao ~uti i Reeker iz telefonskog razgovora koji je pred njim imao sa {eficom evropske diplomatije Catherine Ashton, mora}e ponuditi ~vr{}e argumente kako bi zadobio povjerenje Zapada. Prilika }e mu se ponovo pru`iti za nekoliko dana kada u Beograd dolazi i Philiph Gordon, pomo}nik ameri~kog dr`avnog se kre ta ra Hil lary Clin ton, iako Da~i} kao da mnogo ne mari za to, izjavljuju}i da ni-

U

je u~estvovao na izborima u Americi nego u Srbiji. vrijeme dolaska ameri~kih diplomata u Srbiju, va`ne poruke re gi onu upu tio je generalni sekretar NATO-a Ander Fogh Rasmussen, koji je u intervjuu agenciji Beta izjavio kako smatra da }e se i nova koaliciona vlada u Beogradu uvjeriti da budu}nost Srbije le`i u euroatlantskim strukturama. Ipak, Rasmussen na zapadni Balkan gleda “kao na jedan nezavr{eni posao” . “Poslije kraja hladnog rata smo uspjeli da ponovo ujedinimo Evropu, kroz saradnju EU i NATO smo stvorili potpuni trajni mir... Ali, i dalje nam nedostaje ne{to na zapadnom Balkanu i mnoge zemlje regiona te`e tome da postanu ne samo ~lanice EU, ve} i NATO-a” rekao je gene, ralni sekretar NATO-a, dodav{i da “kad se pogleda na geografsku kartu, misli da Srbija pripada toj zajednici naroda koji te`e ulasku u redove EU i mo`da tako|e u NATO” . Dio tog nezavr{enog posla je svakako i Bosna i Hercegovina, ~ije dalje napredovanje ka euroatlantskim integracijama zavisi, prije svega, od nje same, ali i od raspleta odnosa u ostatku regije. Uostalom, nisu jednom iz Banje Luke stizale poruke da }e od presudne va`nosti, kada se unutar BiH bude odlu~ivalo o ~lanstvu u NATO biti odluka kojim putem }e krenuti Srbija.

POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

Dobra psovka vrijedi vi{e od hiljadu rije~i!

S

u pru ga pe re po su|e! I ron da. Nagovara me da kupimo ma{inu. Govorim da joj je sve ve} na dugme, obja{njavam da je ma{inica za su|e {ejtanska sprava. A u sebi mislim, kupim li tu ma{inicu, imat }e supruga vi{e vremena za razmi{ljanje, po~et }e se boriti za svoja imaginarna prava. Sjetim se i kako je Ivo Andri} zapisao da u svakoj `eni ima |avo kojeg treba ubiti poslom. Al’ ni{ta joj ne govorim. Znam, reknem li jednu, ona }e cijeli pasus. Stoga se fatam najtira`nije i na`alost novine. Listam, ~itam, skontam: i bez rubrike “Odjeci i reagovanja” na`alost, no, vina je nadma{ila beogradsku Politiku iz vremena Slobe Milo{evi}a. U to supruga pita, a ~itaju li politi~ari novine? “[to bi ih ~itali kada ih ure|uju!” re, knem ja. I mentalnog zdravlja radi zadam se listati Politikin Zabavnik. Naglas ~itam kako pacovi ne mogu povra}ati, krokodili ne mogu da isplaze jezik a da su ajkule imune na rak! ^itam i da se putni~ki brod Kraljica Elizabeta II pomakne samo ~etiri centa sa svakom litrom dizela kojeg sagori...

“A pi{e l’ u Zabavniku za{to u Pentagonu ima dvostruko vi{e WC-a nego {to je potrebno?” prekine me supruga. , Reknem da ne pi{e, a ona objasni da je to zato {to, kada su Ameri gradili Pentagon, zakon je tra`io odvojene toalete za crnce i bijelce! Iznenadim se njenom poznavanju prirode i dru{tva, upitam se {ta li bi tek bilo ako bih joj fakat kupio ma{inu za pranje su|a!? Kako god, nisam vi{e Zabavnik ~itao naglas, no u sebi. Saznao sam da je otvara~ za konzerve izumljen tek 48 godina nakon postojanja konzervi, da ku}na muha zuji u tonu ef male oktave... No, zvono na vratima prekinu spokoj. Supruga je zvala, kona do{la na kafu. Voda u d`ezvi drhti, kona lista na`alost novinu. I konstatuje da ba{ je fino {to sutra po~inje vikend, {to op}inske, kantonal ne, Vla da FBiH i Vi je }e mi nis ta ra BiH, 13 kantonalnih, dva federalna i jedan dr`avni parlament ne}e raditi pa }e kriminal, korupcija i druge pizdarije do`ivjeti drasti~an pad. “Mi u Bosni nemamo vulkana, cunamija, ni orkana, ni tajfuna. O~igledno je da Bog ima povjerenja u na{e vlasti” rekne , supruga.

Ja se opet zapanjim njenim poznavanjem prirode i dru{tva. Kona ve} sr~e kafu, odla`e na`alost novinu i kao pravda vlast. Ka`e da u na{oj vlasti sjede obi~ni ljudi. “Sa specijalnim potrebama!” doda su, pruga. Tu se ja odlu~no upetljam. Odlo`im {oljicu, odlu~no ustanem i upalim radion da ~ujem vijesti. Na vijestima izvje{taji s dr`avnog parlamenta. U izvje{tajima bi Kurta da sja{e Murta, al’ se Murta ne da! Potom ide izjava utemeljitelja na`alost novine i Saveza za bolju budu}nost. Slu{amo. Kad je zavr{io, supruga je rekla: “Ovaj o krizi pri~a tako uvjerljivo ba{ kao da je i sam osje}a!” . Potom je, bri{u}i ruke o kecelju na kojoj je pisalo: Kuharice, manje zbori da ti ru~ak ne zagori, pri~ala o silnim poskupljenjima hrane, vo}a i povr}a, zanatskih usluga i tako dalje. Pa so~no opsovala. “Dobra psovka vrijedi vi{e od hiljadu rije~i” rekao sam ja. , I pomislio da bi, usprkos nobelovcu, mo `da vri je di lo ra zmi sli ti o ku po vi ni ma{ine za pranje su|a.

Pi{e: Asaf BE^IROVI]

Mi u Bosni nemamo vulkana, cunamija, ni orkana, ni tajfuna. O~igledno je da Bog ima povjerenja u na{e vlasti, rekne supruga

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Pripadnicima PS Banja Luka - Centar u srijedu nave~er prijavljeno je da su radnici DM marketa u Ulici Veselina Masle{e zatekli u kra|i Milenu Ninkovi} (53) iz Banje Luke. Ninkovi}eva je uhva}ena u kra|i tableta za sagorijevanje masno}e, farbe za kosu i vode za ispiranje usta. Policajci su od nje oduzeli ukradenu robu i vratili je radnicima marketa, a protiv Ninkovi}eve }e biti dostavljena prijava tu`ila{tvu.

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Uhva}ena u kra|i

Uhap{en Mom~ilo Stupar

Mom~ila Stupara (33), nastanjenog u Isto~nom Sarajevu, u srijedu nave~er uhapsili su pripadnici CJB Isto~no Sarajevo i predali kolegama iz Tre}e sarajevske PU koji su za njim tragali zbog vi{e kra|a i te{kih kra|a. Nakon preuzimanja uhap{enog, policajci Tre}e PU Stupara su predali u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.
D. P.

ISTRAGA PUCNJAVE U SARAJEVU Ismir @i{ko slu~ajno ranjen?

PREDMET TURKOVI] Supruga ubijen

Sa ubicama ne `el
Foto: [. SULTANOVI]

Sanela Meki} ispri~ala da je upoznala Turkovi}a u Njema~koj, zatim kako je njen suprug protjeran iz te zemlje, te kada su se posljednji put vidjeli i ~uli
upruga sam posljednji put vidjela sredinom oktobra 2009, a posljednji put smo putem telefona razgovarali u martu 2010. Taj razgovor mi je odmah bio ~udan, a poslije sam se pitala da li se uop}e radilo o Mikiju, kazala je ju~er Sanela Meki}, supruga Mithata Meki}a, ina~e svjedokinja optu`be u procesu koji se u Sudu BiH vodi protiv Zijada Turkovi}a i ostalih optu`enih za pripadnost njegovoj zlo~ina~koj organizaciji. Njima se, kao {to poznato, na teret stavlja Meki}evo ubistvo, ubistvo njegove trudne djevojke Lucije Salas - Cortez, likvidacije Marija Toli}a i Wernera Ajdarija, kao i Rajka Milovanovi}a, te niz drugih krivi~nih djela.

Policija ispitala ve}i broj o~evidaca i izuzela snimke nadzornih kamera

Policija traga za Silvadom Lili}em
Sarajevska policija traga za Silvadom Lili}em, zvanim Buco, koji je u srijedu nave~er hicem iz pi{tolja u nogu ranio 35-godi{njeg autoprevoznika Ismira @i{ka. Pucnjava se, kako smo ve} objavili, desila na raskrsnici ulica Ferhadija - ]emalu{a, u strogom centru Sarajeva, kod kafea Promenada. Iako se u prvi mah {pekulisalo da je pucano iz automobila u pokretu, Senija @i{ko, majka povrije|enog Ismira, tvrdi druga~ije. Ona je ispri~ala da je njen sin preksino} iza{ao napolje da se na|e sa prijateljem. “Dok su sjedili u ba{ti kafi}a Promenada, Ismir je vidio da se zaustavilo vozilo i u njemu dvojicu mladi}a. Jedan od njih je iza{ao iz auta, pri{ao mom sinu iza le|a i pucao. Onako ranjen, Ismir je potr~ao za njim, ali je taj mladi} u{ao u vozilo i pobjegao. Ne znam {to bi neko napao Ismira jer on vozi {leper i radi svoj posao” ispri~ala je Senija @i{ko. , Kao {to smo ve} pisali, @i{ko je u bolnicu Ko{evo primljen sa ustrelnom povredom lijevog stopala. Nakon {to mu je izva|eno zrno, koje se zabilo u kost, on je napustio Kliniku za ortopediju i traumatologiju. Nezvani~no se moglo ~uti da je Silvadu Lili}u meta bio izvjesni Biber, te da je @i{ko slu~ajno po go|en. Po li ci ja je to kom uvi|aja ispitala ve}i broj o~evidaca i izuzela snimke nadzornih kamera sa okolnih objekata, te do{la do saznanja ko je pucao ispred Promenade. Bjegunac Silvad Lili} policiji je od prije poznat zbog razbojni{tava, a zbog plja~ke po{te na Alipa{inom Polju proveo je osam godina u KPZ-u Zenica.
D. P.

S

Vre}e novca
Meki}eva, kako je ispri~ala, `ivi i radi u Njema~koj, gdje ju je Mithat 1993. upoznao sa Turkovi}em, sa kojim su se poslije dru`ili. Njen suprug je, kako je kazala u jednom trenutku, bio na sahrani Zijadovog brata i spustio ga u mezar. Da li su Turkovi} i Meki} imali neke poslovne relacije, svjedokinja nije znala re}i, ali je pojasnila da Zijada godinama poslije nije vidjela te da su se tek ~uli 2006. kada je Mithat ranjen. Uz poja{njenje da je njen suprug u Njema~koj bio u zatvoru pet-{est godina, te da je nakon toga protjeran, ona je istakla da su i pored toga normalno `ivjeli, jer je on dolazio u Njema~ku, iako nije smio, a ona i djeca u BiH. Da ne{to nije uredu, posumnjala je kada ju je nazvao Dario, brat Marija Toli}a, i tra`io Mithatov broj. Suprugu je poslala poruku da mu se javi, a kada ju je Toli} ponovo nazvao i rekao da jo{ ~eka poziv, ona je poku{ala dobiti mu`a. Me|utim, njegov telefon je bio isklju~en. “Dva dana ranije, Miki me je zvao. Pitao je kako se `ivi bez njega. To mi je bilo ~udno, ali rekla sam dobro. Kazao je: Pozdravi one dve (k}erke, op. a) i prekinuo” ispri~ala je Sanela Meki}. , U danima koji su uslijedili zvao ju je i Hajrudin Memovi} (osu|eni ~lan zlo~ina~ke organizacije, op. a), kojeg je poznavala kao Husovi}a, i pitao za Mikija, te da li ona zna da on ima trudnu djevojku. “Rekla sam mu da sve znam, samo je l’ `iv i zdrav” , prepri~ala je svjedokinja, te dodala da je poslije poku{avala dobiti Memovi}a, koji joj je slao poruke da mu ne{to “smrdi” u smislu da ne{to nije uredu. , Zvala ju je, prisjetila se, i Tanja Toli}, snaha Marija Toli}a. “Sumnjali su da je Miki kriv za Mariov nestanak. Glupost” kazala je Meki}eva, te dodala da je Tanja , bila uporna da se sve to rije{i i otkrije {ta je sa njenim zetom, ali i da joj je kazala kako sumnja da je Turkovi} umije{an u to.

Uhap{eni Amir Pa{i} i Benjamin Delali}

Sanela Meki} prilikom dolaska u Sud BiH

Pretukli Alena Grbu
Amira Pa{i}a zvanog Fa}o i Benjamina Delali}a ju~er su uhapsili pripadnici PS Stari Grad zbog krivi~nih djela koja su ranije po~inili. Njih dvojica uhap{eni su jer su 30. juna na podru~ju starogradske op{tine fizi~ki napali Alena Grbu i nanijeli mu lak{e tjelesne povrede. Nakon hap{enja njih dvojica su privedeni u Prvu PU gdje su podvrgnuti kriminalisti~koj obradi. Potom su predati u Odsjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo. Tokom dana{njeg dana policija }e

dostaviti izvje{taj Tu`ila{tvu, a Pa{i} i Delali} }e, ukoliko ih policija ne bude teretila za druga krivi~na djela, vjerovatno biti pu{teni na slobodu. Pa{i} je prije nekoliko godina bio i ranjen u pucnjavi na Ba{~ar{iji, a po~etkom ove godine je iza{ao iz zeni~kog zatvora, gdje je slu`io kaznu zbog razbojni{tva nad Alenom Grbom 25. februara 2009. na raskrsnici ulica Turbe i Huremu{a. Delali} je ve} nekoliko puta privo|en nakon pucnjava i nasilni{tava. D. P.

Bolest ili simulacija
Nakon {to je predsjedavaju}i Vije}a Izo Tanki} saop}io da }e su|enje biti nastavljeno 12. jula, optu`eni Milenko Laki} je kazao da ima zdravstvenih problema zbog kojih mo`da ne}e biti u mogu}nosti da do|e na taj pretres. Dodao je i to da treba i}i na psihijatrijsko vje{ta~enje, na {to mu je sudija kazao da }e, ukoliko bude odbijao dolazak, biti priveden iz pritvora, u kojem se nalazi. Laki} je na to rekao da ni pro{li put nije do{ao jer je bio bolestan, odnosno zato {to mu je pukao ~ir, na {to je Tanki} konstatovao da ljekar u nalazu nije naveo to, ve} da se radilo o simulaciji.

Foto: A. KAJMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

CRNA HRONIKA
Policajci IV sarajevske PU preksino} su priveli 32-godi{njeg Adnana Laka~u nakon {to je u Ulici D`emala Bijedi}a zate~en u kra|i iz kamiona MAN. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a Laka~a je predat u Odsjek za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, dok policijski slu`benici rade na dokumentovanju Laka~inih kriminalnih aktivnosti. D. P.

13

Zate~en na djelu

Srbijanac “pao” po Interpolovoj potjernici

Pripadnici grani~ne policije Zvornik u srijedu su prilikom ulaza u BiH na me|unarodnom grani~nom prelazu [epak uhapsili K. S. (1967), dr`avljanina Srbije, nakon {to je grani~nom kontrolom ustanovljeno da je Interpol Be~ za njim raspisao potjernicu. Austrijsko pravosu|e K. S. tra`i zbog provalne kra|e i krivotvorenja dokumenata, a nakon hap{enja on je predat slu`benicima Sudske policije Suda BiH.

nog Mithata Meki}a:

Udes na Malezijskoj cesti kod Br~kog
Sedamdesetpetogodi{nji Hajrudin Denjagi}, voza~ mercedesa, izgubio je `ivot u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er iza podneva na Malezijskoj cesti kod Br~kog. U ovom udesu Denjagi} se vozilom zabio u kamion koji je dolazio iz suprotnog smjera. Teretno vozilo kretalo se iz pravca Br~kog prema Ceriku i naselju Brod, kada je, prema nezvani~nim informacijama, Denjagi}, voze}i mercedes, pre-

im da razgovaram
“Oni su tra`ili Marija, Miki je nestao... sve je to bilo sumnjivo” zaklju~ila je ova svjedokinja, koja se u , jednom trenutku prisjetila situacije kada je njen suprug bio u Njema~koj te joj rekao da uklju~i kompjuter kako bi pro~itao novine. “Bile su vijesti o plja~ki aerodroma, a Miki je rekao: “Ma ovo je Turkovi} uradio” ispri~ala je Sane, la, te na upit tu`iteljice Diane Kajmakovi}, odgovorila da, iako to ni{ta ne mo`e nadoknaditi, postavlja imovinskopravni zahtjev za naknadu {tete. U trenutku kada joj se obratio Turkovi}, sa namjerom da je ispita, Sanela Meki} je rekla: “Ja sa ubicama ne `elim da razgovaram” na {to joj je prvoop, tu`eni kazao da sa ubicama mora razgovarati. Uslijedio je njen zahtjev da joj Turkovi} persira, nakon ~ega je on upitao da li }e tra`iti naknadu {tete od tu`ioca ako on (Turkovi}) doka`e da je sve montirano, te da je “korumpirani tu`ilac Oleg ^avka, koji je uzeo 30.000 eura” istragu usmjerio na nje, ga. Turkovi} je potom najavio da }e dokazati kako Zijad Turkovi}: Sve mi je montirano je Meki}eva slagala pet stvari, a predsjedavaju}i Vioni i mi koristimo isto oru`je” ispri~ao je Cicovi} i , je}a ga je opomenuo da pazi na pona{anje. pojasnio da on tada jo{ nije du`io oru`je. Poslije toSli~nu opomenu Turkovi} je zaradio i nakon {to se obratio Vije}u sa zahtjevom da se razmotri blo- ga plja~ka{i su poku{ali skinuti ceradu sa po{iljke kada njegove imovine. Naime, isti~u}i da njegova novca, ali kako nisu uspjeli, naredili su radniku Carsupruga ne radi, te da njihovo dijete nema {ta da je- go-centra da to uradi. S obzirom na to da je kle~ao, Cicovi} je vidio de, Turkovi} je kazao da je vje{tak finansijske struke utvrdio da su njihovi prihodi legalni za razliku od kako je dvije vre}e sa novcem uzeo plja~ka{ sa heprihoda “ovih korumpiranih tu`ilaca” pri ~emu se klerom, ali {ta je bilo sa tre}om, ju~er nije mogao , okrenuo prema stolu za kojim su Oleg ^avka i Di- precizirati. ana Kajmakovi}. Nakon “Dernek” na Bistriku ovoga je reagovala i tu`iteISTO ORU@JE Nermin Ahmetovi}, taljica Kajmakovi} tra`e}i od Jedan od njih je poku{ao uzeti Vije}a da sprije~i vrije|anje Nevenkov pi{tolj, ali nije znao ko|er svjedok Tu`ila{tva, potvrdio je pred Vije}em da institucije Tu`ila{tva. Nakon Meki}eve, na klu- otkop~ati futrolu. Naredio je poznaje Edina D`ihani}a, u pu za svjedoke pozvan je da mu preda oru`je i on je to ~ijoj ku}i na Bistriku su, preNedeljko Cicovi}, pripa- uradio. Tad mi je bilo jasno da ma optu`nici, ubijeni Toli} i Ajdari. On je ispri~ao da je dnik Grani~ne policije BiH, nisu iz SIPA, jer oni i mi D`ihani} 2010. `ivio sa svokoji je bio o~evidac plja~ke koristimo isto oru`je jom tada{njom djevojkom 2,5 miliona maraka iz CarNerminom Bostand`i}, te go-centra Aerodroma Sarajevo, koja se desila 5. deda je u martu te godine ku}u iznajmio nekoj raji zbog cembra 2007. Naime, Cicovi} je tada bio kadet na praksi, a taj derneka. Me|utim, kada su se vratili u ku}u, zatekli dan policajac Nevenko Samard`ija je preuzeo no- su haos, polomljeni namje{taj, smrad. Dok su ~istili vac i stavio ga na kolica, dok je on sa njim i jo{ jed- ku}u, Edin i njegova djevojka su, prema Ahmetovinim radnikom u{ao u Cargo-centar u koji je dove- }evom svjedo~enju, sedam-osam dana spavali kod njega i njegove supruge. Kome je D`ihani} iznajmio zena nov~ana po{iljka. U jednom trenutku u Cargo-centar su u{le dvije ku}u, ovaj svjedok nije znao re}i. Kao svjedoci Tu`ila{tva ju~er su saslu{ani i Dino osobe u uniformama na kojima je pisalo policija, naSari} te Armin Sabljica. Oni, naime, stanuju u istom oru`ane heklerom i automatskom pu{kom koje su uperili ka njima, i sa fantomkama preko lica. Ne shva- ulazu zgrade na Ciglanama u kojem je do kraja 2010. taju}i {ta se de{ava, Cicovi} je prema njima pru`io stanovao Edin Dugali}. Taj stan je poslije, navodno, prate}u dokumentaciju po{iljke, jer su kazali: “SI- koristio Turkovi}, a u njemu su boravili neki od opPA je, kontrola novca” Me|utim, da je u pitanju plja- tu`enih i pripremali ubistva. . Me|utim, Sari} je tek potvrdio da je ispred stana ~ka, shvatio je vrlo brzo kada su im “pripadnici SIi zgrade, pored audija, u nekoliko navrata vidio osoPA” kazali da legnu na pod. “Nevenko je legao, a ja sam kleknuo. Jedan od njih bu za koju je kazao da bi mogao biti Turkovi}, jer lije poku{ao uzeti Nevenkov pi{tolj, ali nije znao ot- ~i na njega, ali da to ne mo`e sa sigurno{}u tvrditi, kop~ati futrolu. Naredio je da mu preda oru`je i on dok je Sabljica rekao da je vi|ao dvije ili tri osobe koL. S. je to uradio. Tad mi je bilo jasno da nisu iz SIPA, jer je su boravile u tom stanu.

Poginuo voza~ mercedesa

{ao na suprotnu kolovoznu traku i sudario se sa kamionom. Tom prilikom kamion se prevrnuo na mercedes. U ovoj nesre}i voza~ putni~kog automobila je stradao na mjestu, a voza~ kamiona lak{e je povrije|en. Kamion i automobil su zavr{ili u jarku pored puta, tako da je mercedes ostao zarobljen ispod kamiona, te su vatrogasci morali intervenisati i iz slupanog mercedesa izvu}i tijelo mrtvog voza~a.
D. P.

Nakon pronalaska maloljetnica iz Tuzle u Vlasenici

Sestre Fazli} kod ku}e, policija vodi istragu
Sestre Armina (17) i Ermina (15) Fazli} iz naselja [i Selo kod Tuzle, koje su nakon nestanka, 1. jula nave~er, prona|ene tri dana kasnije u kafani u Vlasenici, kod ku}e su. Me|utim, kako nam je ju~er potvr|eno iz MUP-a TK-a, policija istra`uje ovaj slu~aj. Vlaseni~ka policija je preksino} zavr{ila saslu{avanje djevojaka, ali jo{ se utvr|uju okolnosti pod kojima su djevojke oti{le u Vlasenicu. Spekuli{e se da ih je odvezao taksista iz Tuzle, te da su one na to pristale. Zbog ~ega su oti{le od ku}e, isklju~ile mobitele i tri dana se nisu nikome javljale, trebala bi utvrditi istraga policije. Ju~er smo kontaktirali i Emina Fazli}a, koji nije vi{e `elio govoriti o cijelom slu~aju. On je zahvalio medijima na podr{ci i pisanju o nestanku njegovih k}erki, te dodao da policija treba da zavr{i svoj dio posla. Podsjetimo, sestre su posljednji put vi|ene 1. jula oko 20 sati nedaleko od Prin~eve d`amije u Tuzli i tada im se gubi svaki trag. Nakon toga, njihov otac Emin je nestanak prijavio policiji, izraziv{i sumnju da su mu k}erke otete.
S. K.

Su|enje [ejli Turkovi}, optu`enoj za ugro`avanje sigurnosti advokata Izeta Ba`darevi}a, ponovo je odgo|eno, ovaj put na zahtjev tu`iteljice koja mijenja kolegu Mirsada [ehovi}a, a koji je na godi{njem odmoru. Podsjetimo, i ranijih nekoliko su|enja tako|er je bilo odgo|eno. Naime, prethodno ro~i{te nije odr`ano, a prisutne u sudnici Op}inskog suda Sarajevo daktilografkinja je obavijestila da se pretres odga|a. Jo{ jedno ro~i{te u junu odgo|eno je zbog nedolaska optu`ene, koja nije uredno obavije{tena o vremenu odr`avanja glavnog pretresa. Saslu{anjem advokata Izeta Ba`darevi}a, koje je odr`ano jo{ sre-

Ponovo odgo|eno su|enje [ejli Turkovi}

dinom aprila, zavr{eno je izvo|enje dokaza optu`be. Pretpostavlja se da }e nastavak ovog su|enja biti zakazan tek u septembru zbog skorog po~etka kolektivnih godi{njih odmora u Kantonalnom sudu. Na tom ro~i{tu predvi|eno je da odbrana po~ne sa izvo|enjem svojih dokaza. [ejla Turkovi}, supruga Zijada Turkovi}a, protiv kojeg se u Sudu BiH vodi zbog vo|enja zlo~ina{ke organizacije, tereti se da je 23. septembra pro{le godine ispred sudnice 4 u dr`avnom Sudu uputila prijetnje advokatu Ba`darevi}u da }e ubiti njega, kao i njegovu porodicu.
D. P.

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi} sa saradnicima je posjetio ~lanove Udru`enja samostalnih poduzetnika, sa kojima je razgovarao o aktuelnim i budu}im projektima saradnje u oblasti pru`anja podr{ke razvoju poduzetni{tva u ovoj op}ini. Na podru~ju Tuzle registrovano je oko 4.000 poduzetnika, koji zapo{ljavaju vi{e od 10.000 osoba, dok Udru`enje samostalnih poduzetnika pru`a usluge ovom sektoru iz oblasti poreskog sistema i knjigovodstvenih usluga, pomo} prilikom registracije obrta, tehni~ku pomo} kod prijave i eventualne odjave djelatnosti, kao i u pripremi projekata za dodjelu sredstava. Do sada su Op}ina Tuzla i Udru`enje samostalnih poduzetnika realizovali vi{e od 20 zajedni~kih projekata, a trenutno su partneri u nekoliko projekata, koji se finansiraju iz inostranih fondova. Jedan od zna~ajnijih je projekat “InECO - Inovativno umre`avanje i ekonomska saradnja regija Tuzla i Vukovar” koji se finan, sira iz sredstava EU, odnosno iz IPA - Programa prekograni~ne saradnje. Drugi zajedni~ki projekat je “SEENET - Translokalna mre`a za saradnju izme|u Italije i jugoisto~ne Evrope” finansiran iz sredstava Vlade Republike Italije.

Gradski dje~iji omladinski folklorni ansambl Tuzla

Imamovi} sa poduzetnicima

Op}ina ih zaboravila
Dru{tvo gaji sve igre svih naroda i narodnosti. Na repertoaru imaju tri bo{nja~ke igre i jednu hrvatsku, a trenutno postavljaju srpske igre
^lanovi Gradskog dje~ijeg omladinskog folklornog ansambla Tuzla nedavno su, kao jedini predstavnici na{e zemlje, sa koreografijom “Sarajevske igre” nastupili na manifestaciji \akova~ki vezovi u Hrvatskoj. \akova~ki vezovi osnovani su 1967. povodom me|unarodne godine turizma, a na ovogodi{njoj manifestaciji je nastupilo 30 folklornih dru{tava.
Nedavno nastupili u Hrvatskoj

Moot Court klub Universitatis Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli osvojio je drugo mjesto na takmi~enju Futura “Moot Court Competiton in Human Rights” koje je neda, vno odr`ano u Apelacionom sudu u Novom Sadu. Ekipu studenata su ~inili Igor Pavli}, D`esika Hasi}, Ivan Duvjak, Tijana Mufti}, Lejla Selmanovi} i Fata Kozarevi}, a predvodila ih je asistentica Bisera Kalaba. Nakon osvojenog drugog mjesta, ovoj ekipi otvorena su vrata za nastavak takmi~enja sa drugim fakultetima iz zemalja regiona. Kompletno takmi~enje se odvijalo u dvije faze, i to pisanoj i usmenoj. Pisani dio, koji se sastojao od dva izuzetno zahtjevna podneska tu`itelja i tu`ene dr`ave, bio je eliminatornog karaktera, u kojem je do{lo do eliminacije jednog od klubova takmi~ara. Usmenoj fazi pristupilo je {est ekipa iz tri kluba. Nakon provedenih su|enja pred dva sudska vije}a, sastavljena od eminentnih pravnika, zbrajanjem bodova pojedina~nih ekipa, klub Universitatis je osvojio drugo mjesto.

Drugo mjesto u Novom Sadu

Stalno ih zovu
Pored \akova~kih vezova, ansambli GDOFA Tuzla, od 2009. godine, kada su i osnovani, nastupili su na mnogobrojnim doma}im i me|unarodnim festivalima folklora. “Dru{tvo je osnovano na inicijativu roditelja i trenutno imamo vi{e od 150 ~lanova, podijeljenih u tri kategorije. [to se ti~e koreografija, dru{tvo gaji sve igre svih naroda i narodnosti. Na repertoaru

trenutno imamo tri bo{nja~ke igre, imamo jednu hrvatsku. Trenutno postavljamo srpske igre, koje se zovu Leskovac. Na repertoaru imamo turske orijentalne igre” kazao nam , je koreograf Enver Ja{arevi}, predsjednik GDOFA Tuzla. On navodi da ovo udru`enje jo{ nijednom do sada nije imalo zvani~an upis novih ~lanova, jer se djeca sama javljaju i dolaze. U cijeloj pri~i, navodi na{ sagovor-

nik, djecu i mlade je bitno motivisati ne~im dobrim. “Motivacija je bit svega onoga {to mi radimo. Da smo pasivni, ne bismo imali ovoliki broj nastupa, ne bismo imali ovoliki broj ponuda za ovako jake festivale. Mi smo mlado dru{tvo u odnosu na ostale u Tuzli. Ali, ipak, ljudi su ~uli za nas i stalno nas zovu” kazao nam , je Ja{arevi}. Uprkos tome {to GDOFA Tuzla

konstantno na festivalima promovi{e grad i dr`avu, navodi nam Ja{arevi}, Op}ina Tuzla ovome dru{tvu nikada nije dala ni feninga.

Na~elnik zakazao
“Na{ na~elnik Jasmin Imamovi} je ugledan ~ovjek i na~elnik koji podr`ava kulturu i kulturne manifestacije, ali me iznena|uje {to nama nikada ni dinara ne daju. Evo, sad kad smo i{li u \akovo, morali smo izme|u sebe skupiti novac da platimo putovanje. Sami sebe finansiramo”kazao nam je Ja{arevi}, do, daju}i da jedino ne pla}aju prostor gdje pripremaju koreografije u Domu armije u Tuzli, koji im je obezbijedio Enver Halilovi}, rektor Univerziteta u Tuzli.

^lanovi GDOFA Tuzla su na nedavno odr`anom festivalu dje~ijeg folklora Dvorovi 2012. u Bijeljini osvojili drugo mjesto sa koreografijom “Gu~ja gora” Na festivalu je u~estvovalo devet kulturno. umjetni~kih dru{tava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Austrije.

Takmi~ili se u Bijeljini

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

Pripremio:
Samir KARI]

U toku je izgradnja tre}eg slanog Panonskog jezera, ~ije je sve~ano otvaranje planirano krajem augusta ove godine. Dok traje izgradnja tre}eg, na{a ovosedmi~na fotovijest }e vas podsjetiti kako izgleda prvo slano jezero, koje je izgra|eno jo{ 2003. godine.

Prvo slano jezero

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 77 beba.

40 37

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

15

16

REGION
VIJESTI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

KRIZA Ul EUROZONIl

Davini} oslobo|en optu`bi
Vi{i sud u Beogradu oslobodio je ju~er nekada{njeg ministra odbrane Srbije i Crne Gore Prvoslava Davini}a optu`bi za zloupotrebu slu`benog polo`aja prilikom nabavke vojne opreme za vojsku od firme za proizvodnju vojne opreme "Mile Dragi}" iz Zrenjanina 2005. Sud je utvrdio da tu`ila{tvo nije dokazalo da su Davini} i dvojica oficira - Jovica Vu~kovi} i Milun Kokanovi}, sklapanjem ugovora vrijednog 176 miliona eura izme|u firme "Mile Dragi}" i Vojske, o{tetili bud`et dr`avne zajednice, prenosi Srna. Davini} je ranije u dva navrata pravosna`no oslobo|en optu`bi za dodjelu vojnih stanova pripadnicima jedinice Kobra, kao i jednom oficiru. Nedavno je prvostepenom presudom oslobo|en optu`bi za poklanjanje Crnoj Gori jednog vojnog broda. Sudi mu se jo{ zbog optu`bi za ugovaranje zakupa {pijunskog satelita od izraelske kompanije u aferi satelit.

Jan{a: Donedavno stra{io gra|ane, a sada smiruje situaciju

Banke mnogi smatraju suodgovornima za to {to je kriza u Sloveniji uzela toliko maha
Sloveniji bi do kraja godine moglo zatrebati izme|u 3 i 3,5 milijardi eura za dokapitalizaciju banaka, izjavio je za Bloomberg Radivoj Pregelj, analiti~ar Abanke Vipa, tre}e po veli~ini slovenske banke. Otprilike polovica tog iznosa bila bi za Novu ljubljansku banku - rekao je Pregelj, ~ija banka tako|er poku{ava do}i do 50 miliona eura dodatnog kapitala. tane {esta crna ovca otklonjena rezovima u javnom sektoru, a da pomo} ne}e biti potrebna ni za banke. Evropska komisija poru~ila je pak kako slovenski zahtjev da joj se pomogne ne o~ekuje u skorije vrijeme - ali da ni{ta nije nemogu}e. "Ne znam ho}e li Slovenija biti prisiljena tra`iti finansijsku pomo}, po ekonomskim pokazateljima to ne bi trebala u~initi. No, ne treba zanemariti spekulacije finansijskog tr`i{ta koje treba nove `rtve da bi se odr`ali strah i visoke kamatne stope, pa i kratkovidost na{e politike, koja se, umjesto spa{avanjem poduze}a, bavi ideolo{kim pitanjima", ka`e profesor Jo`e Mencinger iz Ekonomskog instituta ljubljanskog Pravnog fakulteta. Mencinger obja{njava kako ekonomska situacija nije sjajna, ali je Slovenija i dalje "na sredini EU ili monetarne unije po svojim pokazateljima: nezaposlenost je ni`a od prosjeka EU, raspodjela dohotka ravnomjernija, deficit je ve}i, zadu`enost je manja, ~ak smo dosad imali i najni`u inflaciju u evropskom monetarnom sistemu". Ako bi Sloveniji pomo} bila potrebna, ona bi mogla biti sli~na paketu koji je dobila [panija, dakle, bila bi samo za banke. Ipak, za razliku od [panije, gdje su problem bile ~etvrta, peta i druge manje banke u dr`avi, u Sloveniji su problemati~ne banke broj jedan, dva i tri: Nova ljubljanska banka (NLB), Nova kreditna banka Maribor (NKBM) i Abanka Vipa. Sve tri dr`avne i sve tri u problemima jer u ~etiri godine nisu o~istile bilance od lo{ih kredita. Banke danas mnogi smatraju i suodgovornima za to {to je kriza u Sloveniji uzela toliko maha. Od po~etka krize one su rak-rana slovenske ekonomije jer zbog tzv. kreditnog gr~a od 2008. godine zbog slabog vlastitog kreditnog rejtinga ne daju kredite poduze}ima, ili barem ne onima koji ih trebaju - spremne su dati kredite samo poduze}ima s najboljim kreditnim rejtingom, koja se, zapravo, razdu`uju, dok ona sa slabim bonitetom, koja bi u normalnim uslovima i pre`ivjela, ali su im zbog slabe li-

SLOVENIJA PRED BANKROTOM?
kvidnosti potrebni krediti, do kredita ne mogu do}i. Do kreditnog gr~a je do{lo u hazardersko vrijeme od 2005. do 2008, kada su svi vjerovali da su normalni prinosi na kapital i po 30 posto. Ljudi su kupovali vrijednosne papire, tajkuni poduze}a, a obi~ni ljudi dionice te su se zadu`ivali u bankama.

Vrdoljak: Sanader nije uzeo proviziju
Svjedok Zlata Vrdoljak, koja je 1994. i 1995. bila pomo}nik kreditnog referenta u Hypo banci, rekla je na ju~era{njem su|enju da je biv{i hrvatski premijer Ivo Sanader spominjan kao jedan od u~esnika pregovora o kreditu Hypo banke hrvatskom Ministarstvu spoljnih poslova, ali ne kao i primalac provizije. Vrdoljak, koja je svjedo~ila putem videoveze, rekla je da je kontakt izme|u ove banke i hrvatskog ministarstva uspostavljen na inicijativu biv{eg austrijskog {efa diplomatije Alojza Moka i da je u pregovorima u po~etku u~estvovao Mate Grani}, tada{nji hrvatski ministar spoljnih poslova, a kasnije se po~eo pominjati i Sanader, prenosi Srna. Ona je rekla da su joj prilikom ispitivanja u Austriji prezentovani dokumenti iz kojih proizlazi da su proviziju za kredit dobili Eugen Laxa i kompanija Bishopsdale.

Kreditni gr~
Odjednom, kada je do{la kriza, ta se virtualna imovina uru{ila, a krediti su ostali, ka`e Mencinger, ali i dodaje kako dokapitalizacija, na`alost, ne}e rije{iti kreditni gr~. Dio ra~una sada }e platiti dr`ava. Pro{le je sedmice preko paradr`avnih fondova Kad i Sod NLB dokapitaliziran sa 61 milion eura kako bi se prvorazredni kapital podigao na devet posto. No, kolika je rupa koju treba zatrpati, tek treba ustanoviti, a stanje bi mogli pogor{ati novi ste~ajevi prezadu`enih kompanija koji se o~ekuju u drugoj polovici ove godine - pa je jasno da bi se koli~ina lo{ih zajmova jo{ mogla pove}ati.

Krpanje rupa
Kolike su stvarne potrebe slovenskih banaka za krpanje rupa u bilancama zbog lo{ih kredita, trebalo bi se utvrditi analizom koja je u toku, no svjetski mediji ve} sve glasnije spekuliraju da bi Slovenija, nakon Gr~ke, Irske, Portugala, [panije i Kipra, mogla postati {esta ~lanica eurozone koju }e EU trebati spa{avati, prenosi Federalna.ba. Slovenski premijer Janez Jan{a, koji je donedavno stra{io gra|ane i opoziciju da Sloveniji, ne pristanu li na njegove mjere, prijeti gr~ki scenarij, sada smiruje situaciju. On je poru~io kako je opasnost da Slovenija pos-

HRVATSKA Pregovori o redefiniranju kolektivnih ugovora

Sindikate ne zanima prazna dr`avna kasa
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

U zagreba~kim Banskim dvorima danas po~inje peta runda pregovora izme|u hrvatske Vlade i sindikata zaposlenih u javnom sektoru o temi izmjena temeljnog kolektivnog ugovora. O ovim izmjenama s Vladom RH ve} mjesec pregovaraju predstavnici osam sandikata, koji okupljaju oko 240.000 zaposlenih u prosvjeti, zdravstvu i ostalim javnim slu`bama u Hrvatskoj. Svi oni uskoro bi trebali ostati bez gotovo svih dodataka na pla}e, a razlog je {tednja jer u dr`avnoj kasi nema novca.

ti, onda nema rezanja pla}a, niti zadiranja u dodatak sporazuma o osnovici pla}e.

Scenarij
No, ono {to se mo`e dogoditi ukoliko se ovi divani odu`e, to je da Vlada ve} krajem ovog mjeseca eventualno odlu~i da jednostrano raskine kolektivne ugovore. Na taj potez, pak, sindikati javnih slu`bi mogu odgovoriti generalnim {trajkom. Ili ~ak tu`iti dr`avu. Vlada tako|er mo`e situaciju razrije{iti dono{enjem uredbe o smanjivanju pla}a svih javnih slu`benika. No, takav scenarij je u ovom momentu malo vjerojatan. Kao i scenarij po kojem bi se ova drama oko dr`avnih financija mogla zavr{iti tako da svi dr`avni slu`benici krajem ove godine ostanu bez pla}a, {to je dosad nevi|ena pojava.
Jadranka DIZDAR

Danas po~inje peta runda pregovora

Definitivni dogovor
U najnovijoj pregovara~koj rundi navodno treba pasti definitivni dogovor o tome gdje }e se sve {tedjeti. To jest, {to }e se toj vojsci ja-

vnih slu`benika srezati od materijalnih prava. Pregovara~i u ime sindikata javnih slu`bi su razjedinjeni. Nekoliko lidera sindikalnih asocijacija ju~er je na pres-konferenciji u Zagrebu o{tro kritiziralo pona{anje ministra rada Miranda Mrsi}a

(SDP) i ~elnice jednog od sindikata uklju~enog u pregovore. Optu`ili su ih za obmanjivanje javnosti, jer ne samo da nisu po{tovali generalni dogovor da se za vrijeme pregovora eskiviraju novinari nego su se raspri~ali, kako se isti~e, iznose}i ne-

to~nosti. Tvrdnje da je u srijedu ve} postignut dogovor o neisplati bo`i}nica, regresa za godi{nji odmor i jubilarnih nagrada javnim slu`benicima, nazvali su ne~uvenom manipulacijom. Poru~ili su tako|er Vladi da ako se pregovori `ele nastavi-

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

17

18

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

19

Istraga pro{logodi{nje katastrofe u nuklearki Fukushima

LJUDSKI FAKTOR
krivac za havariju
Nuklearna katastrofa u Fukushimi bila je katastrofa koju je izazvao ljudski faktor, a ne potres i cunami 11. marta 2011. godine, zaklju~ila je istra`na komisija.

Nesre}a je mogla i morala da se predvidi, a njene posljedice ubla`e efikasnijom reakcijom ~ovjeka, zaklju~ila je istra`na komisija

Antiteroristi~ka operacija u Londonu
Pet mu{karaca i jedna `ena uhap{eni su ju~er u Londonu u okviru antiteroristi~ke operacije, saop}ila je policija, prenosi Fena. Ovih {est osoba, izme|u 18 i 30 godina, osumnji~eno je da su po~inili, pripremali ili poticali troristi~ke radnje. Jedan ~ovjek je uhap{en na ulici, a ostala hap{enja su izvr{ena u ku}ama na istoku i zapadu britanskog glavnog grada. Policija je u ~etvrtak ujutro izvela pretrese u osam domova na istoku, zapadu i sjeveru Londona i u jednoj trgovini, dodao je Scotland Yard i precizirao da hap{enja nisu povezana s Olimpijskim i paraolimpijskim igrama. Olimpijske igre, koje po~inju 27. jula pokrenule su nevi|ene sigurnosne mjere u Londonu.

Nedostatak odgovornosti
"Jasno je da je za tu havariju kriv ~ovjek", pi{e u izvje{taju od 641 strane o topljenju reaktora u nuklearnoj elektrani koje se dogodilo poslije razornog potresa i cunamija, prenosi Fena. "Vlasti, nadle`ne institucije i kompanija Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) ispoljile su nedostatak odgovornosti u za{titi ljudskih `ivota", navodi se u izvje{taju. Tako|er, komisija krivi kulturne konvencije i oklijevanje da se suprotstavi vlastima, kao faktore neuspjeha, navodi BBC. Komisija je utvrdila da u trenutku katastrofe nije bilo garancija da nuklearna elektrana mo`e da izdr`i potrese i cunamije. "Uprkos brojnim prilikama da preduzmu odgovaraju}e mjere, regulatorne agencije i rukovodstvo kompanije TEPCO svjesno su odga|ali dono{enje odluka i preduzimanje potrebnih koraka", navodi se u izvje{taju. Nesre}a je mogla i morala da se predvidi, a njene posljedice ubla`e efikasnijom reakcijom ~ovjeka, zaklju~ila je istra`na komisija. Nuklearna elektrana Fukushima Daiichi sa {est reaktora te{ko je o{te}ena nakon potresa i cunamija koji su onesposobili sistem hla|enja reaktora, zbog ~ega su se oni topili, a radioaktivne ~estice su zavr{ile u priro-

Prona|ena glava kineskog studenta
Radnici su se danima borili da stave reaktore pod kontrolu

di. Desetine hiljada stanovnika evakuisane su iz zone oko elektrane, dok su se njeni radnici danima borili da stave reaktore pod kontrolu. TEPCO je u decembru 2011. proglasio reaktore stabilnim. U izvje{taju se navodi i da su brojne gre{ke i propusti doveli do toga da elektrana nije bila spremna za potres i cunami. "Iako je podstaknuta tim doga|ajima, kasnija nesre}a u nuklearnoj elektrani Fukushima Daiichi se ne mo`e pripisati prirodnoj katastrofi", navodi se u izvje{taju. Autori izvje{taja pi{u i da se situacija u elektrani pogor{ala nakon havarije po{to dr`avne agen-

cije nisu primjereno reagovale. ^lanovi Nezavisne istra`ne komisije za nesre}u u Fukushimi imenovani su da istra`e na~in rje{avanja krize i iznesu preporuke. Istraga je uklju~ila 900 sati saslu{anja i intervjua sa vi{e od 1.000 ljudi. Ina~e, prvi put od nuklearne katastrofe u Fukushimi Japan od ~etvrtka ujutro ponovo proizvodi nuklearnu energiju. Rad posljednjeg aktivnog reaktora bio je obustavljen po~etkom maja, te je Japan bio bez nuklearne energije prvi put od 1970. godine. Ostalih 50 reaktora ve} je bilo isklju~eno zbog odr`avanja i sigurnosnih provjera kako

bi se utvrdilo mogu li izdr`ati potres i cunami.

Zabrinutost
Japanska vlada je odobrila ponovno pokretanje reaktora 3 i 4 u elektrani Ohi na zapadu Japana kako bi se izbjegla mogu}a ljetna kriza u opskrbi strujom. Zabrinutost javnosti zbog nuklearne energije je, me|utim, i dalje velika, a ispitivanja javnog mnijenja pokazuju da skoro 70 posto glasa~a `eli da Japan u budu}nosti odustane od nuklearne energije. Kriti~ari upozoravaju na opasnosti u slu~aju novog zemljotresa, te isti~u da razoreni reaktori u Fukushimi i dalje nisu pod kontrolom.

Glava kineskog studenta, kojeg je ubio i raskomadao njegov ljubavnik Luka Magnot ta, kanadski porno-glumac, prona|ena je u parku u Montrealu. Glava Jun Lina bila je posljednji dio tijela koji je nedostajao od kada je ubijen i raskomadan u maju. Magnotta se na su|enju za ubistvo izjasnio da nije kriv. Policija je saop{tila da je glava prona|ena u parku Angrignon nakon anonimne dojave, prenosi Srna. Cijeli slu~aj je izbio u javnost kada je paket u kojem je bilo ljudsko stopalo ostavljen u sjedi{tu kanadske Konzervativne stranke 29. maja. Isti dan, jedna ruka prona|ena je u po{ti, a bila je adresirana za Liberalnu par tiju Kanade. Linov torzo prona|en je u koferu na smetlji{tu u Montrealu. Sedmicu kasnije jo{ jedno stopalo i ruka poslati su na adresu dvije {kole u Vancouveru. Policija je saop{tila da su u svim po{iljkama prona|ene i poruke, ali nije objavljen njihov sadr`aj.

20

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

88000 MOSTAR, Akademika Ivana Zovke 12 tel. 036 331 993; 036 332 884 fax. 036 331 993 ID br. 4227678100004 PDV br. 227678100004 Ra~un: Raiffeisen bank: 1610200061240078

Na osnovu ~lana 244. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, broj: 25/99, 45/00 i 6/02) te Statuta Dioni~kog dru{tva "PKB-Sarajevo" VE]INSKI VLASNIK Ad`ajli} Hajrudin ovim putem objavljuje

O SAZIVANJU REDOVNE SKUP[TINE DIONI^KOG DRU[TVA "PKB-SARAJEVO" Skup{tina }e se odr`ati 27. 7. 2012. godine u prostorijama dioni~kog dru{tva "PKB-Sarajevo" DD Sarajevo u Ulici Ismeta Alajbegovi}a [erbe broj 30 sa po~etkom u 15 sati. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine: - imenovanje predsjedavaju}eg Skup{tine - imenovanje Odbora za glasanje: - predsjednik Odbora Nermin Podrug - ~lan Odbora Koli} Mensur - ~lan Odbora Ad`ajli} Fatima - izbor dva ovjeriva~a zapisnika: Sadikovi} Selman i Pa{i} Ja{ar - izbor zapisni~ara Zuban Alma 2. Imenovanje novih ~lanova Nadzornog odbora (tri) 3. Imenovanje novih ~lanova Odbora za reviziju (tri) 4. Ugovori o mandatu i nadoknadama ~lanova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 5. Izvje{taj o poslovanju za 2011. godinu 6. Revizijski izvje{taj o poslovanju za 2010. i 2011. godinu 7. Razno (upoznavanje sa teku}om problematikom Dioni~kog dru{tva) Utvr|ivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje. Zapisni~ar na Skup{tini je Zuban Alma. II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka Dioni~ar, punomo}nik dioni~ara ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka za Skup{tinu, te kandidate za ovjeriva~e zapisnika i kandidate za ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja. Nadzorni odbor sa~injavaju predsjednik i dva ~lana koji moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o privrednim dru{tvima. Odbor za reviziju sa~injavaju predsjednik i dva ~lana, koji moraju ispunjavati uslove predvi|ene Zakonom o privrednim dru{tvima. Kandidati za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvr|enih zakonom. Kona~nu listu predlo`enih kandidata za ~lanove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, Nadzorni odbor }e utvrditi na na~in propisan Zakonom o privrednim dru{tvima. III Na~in postupka prijave za u~e{}e, davanje punomo}i i utvr|ivanje i glasanje na Skup{tini Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se prijavio Odboru za glasanje i koji se na listi dioni~ara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine podnosi se u pisanom obliku, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu: PKB-SARAJEVO DD Sarajevo, Ismeta Alajbegovi}a [erbe broj 30. U radu i odlu~ivanju Skup{tine mogu u~estvovati svi dioni~ari dru{tva u skladu sa zakonom. Li~no ili putem punomo}nika po osnovu pisane punomo}i, potpisane od davaoca i primaoca punomo}i. Punomo} se dostavlja u Dru{tvo li~no, po{tanskom po{iljkom, najkasnije u roku registracije dioni~ara za u~e{}e u radu Skup{tine. Glasanje }e se vr{iti putem glasa~kih listi}a, koji }e biti dati u materijalu za svakog prijavljenog dioni~ara ili punomo}nika, tako {to }e se zaokru`ivati rije~i ZA ili PROTIV prijedloga odluke ta~kama dnevnog reda, odnosno zaokru`ivanjem broja ispred imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. IV Uvid u materijale Skup{tine Od prvog narednog dana po objavljivanju ovog obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine, dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu. Uvid u materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu PKB-SARAJEVO DD Sarajevo, Ismeta Alajbegovi}a [erbe 30. Sve dodatne informacije vezane za odr`avanje Skup{tine i rad Dru{tva mo`ete dobiti na telefon: 033-467-069 ili mob. direktora 061-722-575. Ve}inski vlasnik Ad`ajli} Hajrudin

O B AV J E [ T E N J E

Mostar, 14. 5. 2012. g. br. 14-5/12-01-RV III - REVIZIJSKO MI[LJENJE

Vlasnicima i Upravi "Bregava" d.d. ^apljina
Obavili smo reviziju bilance Dioni~kog dru{tva "Bregava" d.d. ^apljina sa 31. 12. 2011. g., ra~una dobiti i gubitka, te izvje{taja o promjenama u kapitalu za period koji je tada zavr{io. Odgovornost za financijske izvje{taje prikazane na stranicama 6. do 8. snosi rukovodstvo Dru{tva. Na{a je odgovornost izraziti mi{ljenje o tim financijskim izvje{tajima na temelju na{e revizije. Reviziju smo obavili sukladno Me|unarodnim revizijskim standardima. Ovi standardi zahtijevaju da planiramo i provedemo reviziju, tako da se sa razumnom mjerom sigurnosti utvrdi jesu li financijski izvje{taji bez materijalno zna~ajnih gre{aka. Revizija uklju~uje ispitivanja na osnovu provjera evidencija, koje potkrepljuju iznose i sve {to je izneseno u financijskim izvje{tajima. Revizija tako|er uklju~uje ocjenu primijenjenih ra~unovodstvenih na~ela i zna~ajnih procjena, koje je napravilo rukovodstvo, kao i vrednovanje sveukupnog prikaza financijskih izvje{taja. Uvjereni smo da nam provedena revizija daje razumnu osnovu za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Temeljem obavljene revizije, izra`avamo mi{ljenje da predo~eni financijski izvje{taji daju fer i realan prikaz financijskog polo`aja Dioni~kog dru{tva "Bregava" d.d. ^apljina sa 31. 12. 2011. g., (bilanca stanja, poslovni rezultat i izvje{taja o promjenama u kapitalu zaklju~no sa 31. 12. 2011. g.) i u suglasnosti sa Me|unarodnim standardima financijskog izvje{tavanja (IFRS) i Me|unarodnim ra~unovodstvenim standardima (IAS). Ovla{teni revizor Zoran Pinjuh, dipl. oec. Direktor Marija Vu~i}

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

Nakon izvje{taja o mogu}em trovanju Jasera Arafata

Tunis zatra`io
Izraelska vlada odbacila sugestije da je Izrael mo`da otrovao Arafata polonijem, nazivaju}i ih neosnovanim
Tunis je zatra`io hitan sastanak Arapske lige i me|unarodnu istragu u vezi sa smr}u palestinskog lidera Jasera Arafata, poslije izvje{taja da je mo`da otrovan. “Tra`imo hitan sastanak {efova diplomatija Arapske lige i osnivanje me|unarodne komisije koja }e istra`iti okolnosti oko Arafatove smrti” rekao je tuniski ministar spolj, njih poslova Rafik Abdelsalem u izjavi privatnoj radiostanici Mozaik, javio je AFP, prenosi Tanjug. Podsje}amo, tragovi polonija su prona|eni nakon opse`nih testova koje su proveli Univerzitetski centar forenzi~ke medicine i Institut za radijacijsku fiziku u Lausanneu u [vicarskoj. Prema toj laboratorijskoj analizi, na odje}i koju je Arafat nosio posljednjih dana pred smrt prona|eni su tragovi radioaktivnog polonija. Analiza je bila usmjerena na biolo{ke uzorke uzete s li~nih stvari Arafata koje je udovici predala vojna bolnica u Parizu u kojoj je umro. Istraga, predstavljena u dokumentarnom filmu “[ta je ubilo Arafata” emitovana je na , Al-Jazeeri i predstavlja najiscrpniju istragu provedenu o okolnostima Arafatove smrti, nakon misteriozne bolesti od koje je obolio 2004. Polonij je kori{ten za ubistvo ruskog disidenta Aleksandra Litvenenka u Londonu 2006. Nivo polonija prona|en na predmetima koji su pripadali Arafatu odgovaraju sli~nim dozama ovog elementa kojima je bio izlo`en i Litvenenko. Glasine o mogu}nosti da je Arafat otrovan kru`e jo{ od njegove smrti. Palestinci su prekju~er, tako|er, pozvali na me|unarodnu istragu o Arafatovoj smrti, nakon {to je Palestinska uprava saop{tila da pristaje na ekshumaciju njegovog tijela. Zva ni ~ni ci izra el ske vla de pre ksi no} su odbacili sugestije da je Izrael mo`da otrovao Arafata polonijem, nazivaju}i ih neosnovanim. “Ti izvje{taji su neosno-

me|unarodnu istragu

Afganistan: Desetine stradalih u po`aru
Najmanje 17 ljudi je poginulo, a 155 je povrije|eno u velikom po`aru koji je izbio nakon eksplozije rezer voara gasa propana u isto~nom predgra|u afganistanske prijestolnice Kabul, saop{tila je ju~er policija. Eksplozija je izazvala po`ar u industrijskoj zoni u oblasti Pakita Kot. Policija je saop{tila da bi broj mrtvih mogao biti ve}i, jer je 20 ljudi, koji su zadobili te{ke opekotine, u kriti~nom stanju. Po`ar je, tako|e, uni{tio nekoliko industrijskih zgrada i kompanija, kao i stambene ku}e u ovoj oblasti. Istraga je u toku, a policija je odbacila teroristi~ke aktivnosti, rekav{i da se vjeruje da je kratak strujni spoj uzrok eksplozije rezervoara gasa.

Tragovi polonija prona|eni na Arafatovoj odje}i

vani” kazao je jedan neimenovani visoki , zvani~nik, istakav{i da nije Izra el bio taj koji je odlu~io da medicinski dokumenti dugogodi{njeg palestinskog lidera ostanu zatvore ni.

Samoubila~ki napad u Iraku
Najmanje tri osobe su poginule i 15 ih ranjeno ju~er kada se bomba{ samoubica ra znio u brija~nici u kojoj su se nala zili policajci i sjevernom ira~kom gradu Mosulu, saop}ili su policajci i bolni~ki izvori. Napad je posljednji u nizu u posljednjih nekoliko sedmica {to je iza zvalo zabrinutost da bi se sekta{ko nasilje, kakvo je preplavilo Irak 2006. i 2007, moglo vratiti, javlja Reuters, prenosi Fena. Ranije ju~er u bomba{kom napadu na ku}u ira~kog vladinog zvani~nika poginule su njegova supruga u dvije k}erke, saop{tila je policija, prenosi Srna. Vjeruje se da je meta napada bio Ali Abdul Amir, {iitski vi{i zvani~nik u lokalnoj vladi Bagdada. Abdul Amir i njegova dva sina su povrije|ena u ovom napadu u zapadnom dijelu Bagdada, ve}inski sunitskom, u kvar tu Ga zalijah.

[ef posmatra~ke misije u Siriji
[ef me|unarodne posmatra~ke misije u Siriji general-major Robert Mood izjavio je da je nasilje u Siriji doseglo nevjerovatne razmjere. Mood je u izjavi za sirijske novine kazao da `estoki sukobi ometaju me|unarodne posmatra~e, kao i da je potrebno posti}i primirje kako bi ekipe

Nasilje doseglo
nevjerovatne razmjere
rijaca, koji su uspjeli pobje}i iz svoje dr`ave, `ive u Jordanu, Libanonu i Turskoj. U me|uvremenu, ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je ju~er da njegova zemlja ne razmatra da ponudi azil sirijskom predsjedniku Ba{aru al-Asadu. Ruski dnevni list Komersant dan ranije je objavio da Zapad poziva Moskvu da pru`i azil Asadu, navode}i diplomatske izvore. Lavrov je izjavio da Rusija nema takvih namjera i ostao pri stavu da takvi pozivi ne bi imali smisla jer Sirijci sami moraju da se me|usobno usaglase.

UN-a ponovo mogle po~eti s radom, prenijela je ju~er Anadolija. Posmatra~ke ekipe UN-a, sa oko 300 ~lanova, zarobljene su u Siriji od 15. juna zbog stalnih sukoba u toj zemlji. Sirijski opozicijski aktivisti su saop}ili da je od marta 2011. poginulo vi{e od 14.000 osoba. Vi{e od 200.000 Si-

22

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OP]INA ZAVIDOVI]I

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INA ZAVIDOVI]I OP]INSKI NA^ELNIK Broj: 02-14-5703/2010. Dan: 22.6.2012. godine Programma Seenet Aid n.8934.01.5

JAVNI KONKURS/NATJE^AJ ZA DOSTAVLJANJE IDEJNOG RJE[ENJA LOGO ZA OZNA^AVANJE LOKALNOG PROIZVODA
U okviru Programa SEENET - "Razvoj agroturizma u planinskim podru~jima BiH", Op}ina Zavidovi}i je, uz podr{ku Regije Piemonte, izradila svoj projekat koji nosi naziv "Razvoj kompetitivnih proizvodnih modela za odr`ivu poljoprivredu". Jedna od predvi|enih projektnih aktivnosti je i izgradnja identiteta tipi~nih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, izme|u ostalog i kroz izgradnju vizuelnog identiteta tipi~nih poljoprivrednih proizvoda ovog podru~ja. Navedene aktivnosti su usmjerene ka brendiranju odabranih lokalnih proizvoda, u skladu sa specifi~nim zahtjevima potro{a~a na doma}em turisti~kom tr`i{tu, te propagiranje i valoriziranje tradicijskih i socio-kulturolo{kih vrijednosti ruralnog prostora podru~ja Zavidovi}a, kao i podizanje svjesnosti o va`nosti kupovine doma}eg proizvoda. Iz navedenih razloga Op}ina Zavidovi}i raspisuje javni konkurs za izradu idejnog rje{enja - logo za ozna~avanje lokalnog proizvoda, koji bi se koristio za odabrane poljoprivredne proizvode, na raznim naljepnicama, etiketama, zastavicama, razli~itom promotivnom materijalu i sl. 1. Op}i podaci: - Raspisiva~ konkursa/natje~aja: Op}ina Zavidovi}i - op}inski na~elnik Zavidovi}i - Osoba zadu`ena za dodatne informacije: Izet Ba{i}, dipl. agr. - pomo}nik na~elnika - Kontakt-telefon: 032 878 092 - Vrsta i tip konkursa/natje~aja: javni - Predmet konkursa/natje~aja: Izrada idejnog rje{enja loga za lokalne poljoprivredno-prehrambene proizvode podru~ja op}ine Zavidovi}i, u okviru SEENET projekta - Konkurs/natje~aj je otvoren do: 10.7.2012. godine - Sadr`aj konkursnog/natjecateljskog rada treba dostaviti u zape~a}enoj koverti na adresu: OP]INA ZAVIDOVI]I Ul. Safvet-bega Ba{agi}a br. 1 72220 Zavidovi}i "Konkurs/natje~aj za logo - ne otvarati" "[ifra autora od sedam karaktera" Unutar zape~a}ene koverte mora biti i manja zatvorena koverta sa natpisom "Autor", unutar koje se nalaze slijede}i podaci: - Ime i prezime autora/podnosioca rada - Adresa - Kontakt-telefon - Broj `iro-ra~una sa naznakom banke - Svi nagra|eni radovi }e biti vlasni{tvo Op}ine Zavidovi}i - Radovi se ne vra}aju 2. Uslovi za prijavu na konkurs: Na konkurs se mogu prijaviti pravna i fizi~ka lica, pojedinci ili timovi. U slu~aju timova, u prijavi treba jasno nazna~iti jednu osobu koja vodi/koordinira tim. Aplikanti (pojedinac ili tim) mogu dostaviti vi{e od jednog rje{enja za konkurs. 3. Pravila natje~aja / Tehni~ki uslovi: - Logo treba da sadr`i ikonu koja simbolizuje kulturno / prirodno naslije|e podru~ja Zavidovi}a - Logo mora biti originalan i rezultat kreativnog rada - Logo ne smije biti reprodukcija, kopija ili imitacija sli~nog rada - U~esnici moraju garantovati da njihov predlo`eni logo ne kr{i prava tre}ih lica ili autorska prava (dostaviti ovjerenu izjavu) - Logo ne smije da sadr`i bilo kakvu vjersku ili etni~ku simboliku ili poruke - Koncept loga treba da bude jednostavan i da daje jasnu poruku o vrijednostima i potencijalima ruralnog podru~ja op}ine Zavidovi}i - Logo mora biti dobro adaptiran za elektronske i {tampane medije i za reprodukciju na malim povr{inama - Logo mora biti jasan kad se od{tampa u veli~inama od 1cm do cijele A4 stranice - Logo mora biti primjenjiv u razli~itim veli~inama i na razli~itim podlogama, odnosno mora biti prilago|en apliciranju na razli~ite verzije i veli~ine etiketa i promotivnih materijala - Logo mora biti takav da mu je lako promijeniti veli~inu, a da ne gubi na kvalitetu - Logo treba dobro izgledati i u crno-bijeloj varijanti i u boji - Kori{tenjem va{e kreativnosti, inkorporirajte tekst "Lokalni zavidovi}ki proizvod" kao dio dizajna loga - Pored loga, u~esnik }e napisati kratko obja{njenje za predlo`eni rad: zna~enje simbola i boja, u odnosu na ciljeve projekta - Radovi se moraju dostaviti u {tampanoj formi (na papiru) / format A4 i u elektronskoj formi pohranjeni na CD ili DVD medij - Radovi treba da obuhvate dizajn bez identifikacije dizajnera ili njegove pripadnosti - Svi nagra|eni radovi }e biti vlasni{tvo Op}ine Zavidovi}i - Radovi se ne vra}aju 4. Selekcija radova: - Op}inski na~elnik }e rje{enjem imenovati komisiju za odabir najuspje{nijih radova - Komisija }e pregledati pristigle radove i odabrati tri (3) rada koja }e se nov~ano nagraditi - Kriteriji za odabir su slijede}i: - Primjena elemenata navedenih u ta~ki 3 konkursa (Pravila natje~aja / Tehni~ki uslovi) - Kreativnost i originalnost prijedloga - Stepen lako}e manipulacije loga, njegova transpozicija i adaptacija na razli~ite materijale i kori{tenje, bilo na {tampanim dokumentima ili u elektronskim medijima, kao i za bilo koje druge aplikacije, kao {to su reprodukcije u boji, reprodukcije na malim povr{inama i sl. - Uspje{no odabrani elementi koji asociraju na ciljeve projekta - Estetske vrijednosti loga 5. Nagrada Ukoliko do utvr|enog vremenskog roka budu dostavljena najmanje tri konkursna/natje~ajna rada koji spunjavaju uslove i kriterije za odabir ovog konkursa/natje~aja, odlukom op}inskog na~elnika, a na prijedlog Komisije dodijelit }e se onoliko nagrada koliko radova bude, prema stavu Komisije, zadovoljavalo postavljene kriterije, a najvi{e tri nagrade: 1. Prva nagrada - 300,00 KM 2. Druga nagrada - 200,00 KM 3. Tre}a nagrada - 100,00 KM 6. Zavr{ne odredbe Predajom rada autor pristaje na uslove konkursa/natje~aja, na javno izlaganje i publiciranje rada. U~esnik/natjecatelj je za sve vrijeme trajanja konkursa/natje~aja du`an dr`ati svoj rad anonimnim, do objave rezultata konkursa/natje~aja. Radovi koji budu predani poslije roka nazna~enog u ovom konkursu/natje~aju i koji ne sadr`e konkursom tra`ene priloge ne}e se razmatrati. Nagra|eni radovi su sa stanovi{ta autorskih prava vlasni{tvo Op}ine Zavidovi}i. U svemu ostalom {to nije regulisano ovim javnim konkursom/natje~ajem primjenjivat }e se odredbe va`e}eg Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o autorskim i srodnim pravima u Bosni i Hercegovini. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog javnog konkursa/natje~aja prvenstveno }e se rje{avati dogovorom ili arbitra`om, a u slu~aju da se ne rije{e, u nadle`nosti su Op}inskog suda Zavidovi}i. OP]INSKI NA^ELNIK Hakija Osmi}, dipl. ecc.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
Kompanija JUB d.o.o. Sarajevo otvorila je Logisti~ko-edukativni centar (LEC) Sarajevo, a ~ast sve~anog presijecanja vrpce pripala je Nikoli Lovrinovi}u, savjetniku predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, Stefanu Hoyeru, predsjedniku Uprave JUB-H d.d. i Muhidinu Hrapovi}u, direktoru JUB d.o.o. Sarajevo. Kruna dosada{njeg rada zapo~etog 1998, te prisustva na bh. tr`i{tu, stavljanje je u funkciju novog logisti~ko-edukativnog centra u Sarajevu koji }e omogu}iti ve}i nivo poslovanja i organizacije distribucije

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Otvoren Logisti~ko-edukativni centar JUB-a

Toni Meggle na poslovnoj konferenciji u Sarajevu

robe. Moderni objekat se prostire na 1.500 kvadratnih metara i njegova vrijednost iznosi vi{e od pet miliona KM. Time su na jednom mjestu objedinjene aktivnosti u vezi sa prodajom JUB-ovih proizvoda na bh. tr`i{tu u cilju pove}anja zadovoljstva kupaca i zadr`avanja jedne od vode}ih pozicija na tr`i{tu.

BiH nije zavr{ila sve zada}e
Toni Meggle, koji je sa [arikom Tarom, vlasnikom Enke, dobio nagradu za `ivotno djelo, ka`e da nedostaje inicijativa iz BiH da se od EU dobiju izvozni~ki brojevi
Toni Meggle, vlasnik i predsjednik kompanije Meggle AG Njema~ka, i [arik Tara, vlasnik i generalni direktor kompanije Enka iz Istanbula, dobitnici su nagrade za `ivotno djelo koju im je dodijelio stru~ni `iri Direkcije za izbor najmenad`era BiH, jugoisto~ne i srednje Evrope. Ceremonija uru~enja nagrada za `ivotno djelo i nagrada najboljim menad`erima, te tradicionalna me|unarodna poslovna konferencija odr`ane su ju~er u sarajevskom hotelu Holiday Inn.

Srebreni pe~at, specijalno priznanje Poslovnih novina za ukupne rezultate poslovanja u 2011. godini, koji podrazumijevaju doprinos razvoju bh. privrede i zapo{ljavanja, kao i doprinos lokalnoj zajednici, ove godine je dodijeljen preduze}u AS d.o.o. AS Group se ovom prilikom zahvaljuje redakciji Poslovnih novina iz Sarajeva na dodjeli ovog veoma zna~ajnog priznanja. Ujedno

AS Group: Priznanje za razvoj privrede

AS Group ~estita kolektivu Poslovnih novina 40 godina uspje{nog poslovanja. Upravo su ovakva priznanja, ne samo AS Group, ve} i kompletnoj pri~i Made in BiH, dodatan impuls i vjetar u le|a. To nam daje podstrek da jo{ vi{e istrajemo u ispunjavanju na{e poslovne misije, a koja se, izme|u ostalog, odnosi na to da nam u prvom planu nije samo profit, nego i zapo{ljavanje novih radnika.

Nagrade menad`erima
Direkcija za izbor najmenad`era dodijelila je nagradu Li~nost godine regiona predsjedniku Republike Crne Gore Filipu Vujanovi}u, koji je, kako se navodi, mnogo uradio na stvaranju boljih odnosa izme|u dr`ava i boljih uslova za biznis i ekonomiju. Priznanja najmenad`er decenije oti{la su u ruke Miroslava Bogi~evi}a, vlasnika i direktora koncerna Farmakom iz [apca (Srbija) i Branimira Muid`e, generalnog direktora Heidelbergcement Group za BiH i Hrvatsku, dok je specijalna nagrada Privredna li~nost - `ena godine u regionu pripala Verici Mara{, izvr{noj direktorici kompanije 13. juli - Planta`e a.d. Podgorica (Crna Gora). Priznanje super{ampioni biznisa dodijeljeno je Du{ku Kne`evi}u, predsjedniku Atlas Grupe za Srbiju i Crnu Goru, Iztoku Seljaku, predsjedniku Poslovodnog odbora kompanije Hidria d.d. Ljubljana, te Ned`adu Re{idbegovi}u, generalnom direktoru BH Telecoma. Najmenad`eri regiona su Blagota Radovi}, predsjednik Odbora direktora kompanije Zetagradnja iz Podgorice, Darko Ranogajec, generalni direktor kompanije OMCO Croatia, Tihomir Simi}, generalni direktor Elektrovojvodine Novi Sad, i Milan Bojovi}, generalni direktor firme Putevi a.d. U`ice. Za najmenad`era u bankarstvu je izabran Berislav Kutle, generalni direktor UniCredit banke d.d. Mostar. Nagradu za privredni podvig godine dobio je regionalni konzorcij gra|evinskih firmi Feniks. Pane [krbi}, predsjednik Organizacionog odbora me|unarodne poslovne konferencije, rekao je da su

Toni Meggle: BiH ima veliki potencijal

Foto: D. TORCHE

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 130 - 6. 7. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.616221 Kanada 124 CAD 1 1.550827 Hrvatska 191 HRK 100 26.025378 ^e{ka R 203 CZK 1 0.076637 Danska 208 DKK 1 0.262340 Ma|arska 348 HUF 100 0.682266 Japan 392 JPY 100 1.967864 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.260960 [vedska 752 SEK 1 0.226388 [vicarska 756 CHF 1 1.624159 Turska 949 TRY 1 0.868359 V.Britanija 826 GBP 1 2.443563 SAD 840 USD 1 1.570047 Rusija 643 RUB 1 0.048349 Kina 156 CNY 1 0.246979 Srbija 941 RSD 100 1.694197 SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 07. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 03. 07. 2012 =

1.955830 1.620272 1.554714 26.090605 0.076829 0.262997 0.683976 1.972796 0.566448 0.261614 0.226955 1.628230 0.870535 2.449687 1.573982 0.048470 0.247598 1.698443 USD BAM

1.955830 1.624323 1.558601 26.155832 0.077021 0.263654 0.685686 1.977728 0.567864 0.262268 0.227522 1.632301 0.872711 2.455811 1.577917 0.048591 0.248217 1.702689 1.51773 2.360569

teme ovogodi{njeg skupa privrednika energetska sigurnost kao osnov saradnje i razvoj saradnje zemalja jugoisto~ne Evrope, povezivanje gra|evinskih kompanija u regionu, te osnivanje konzorcija Feniks kao primjer dobre regionalne saradnje. Toni Meggle, dobitnik nagrade za `ivotno djelo, rekao je da je BiH pro{la kroz te{ko razdoblje, ali i to da nije zavr{ila sve zada}e. Meggle ka`e da BiH ima veliki potencijal u poljoprivredi.

Nedostaje inicijativa
Komentari{u}i ~injenicu da }e ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju mljekari u BiH imati velikih problema, Meggle je kazao: "Vjerujemo u na{e poljoprivredne proizvo|a~e i radnike, te `elimo i dalje da izvozimo. Izvozimo 15 posto na{ih proizvoda. Kompanija Meggle je dobila izvozni~ki broj Evropske unije, a unato~ ~injenici da imamo kontakte u Bruxellesu, tu proceduru mi ne mo`emo ubrzati. Nedostaje inicijativa iz BiH da se dobiju izvozni~ki brojevi EU." Du{ko Kne`evi}, predsjednik Atlas Grupe je istaknuo da je sastav poslovnih ljudi koji su dio konferencije dobra prilika za uspostavljanje normalnih odDk. OMERAGI] nosa na prostoru biv{e dr`ave.

24

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nezadovoljni odnosom vlasti

Potencijalni investitori iz Dubaija posjetili Zenicu

Mljekari u TK-u najavljuju proteste
Mljekari Tuzlanskog kantona nisu zadovoljni odnosom vlasti prema njima, a najvi{e se `ale na ka{njenja podsticaja za proizvodnju iz 2011. godine. Novi pravilnik o na~inu i uvjetima ostvarivanja nov~ane podr{ke u FBiH dodatno uslo`njava situaciju. Ako se odnos prema poljoprivrednicima, posebno mljekarima, ne promijeni, mljekari Tuzlanskog kantona najavljuju masovne demonstracije. Upoznavanje o novom federalnom pravilniku bio je povod okupljanja, te je ponovo izra`en revolt poljoprivrednika zbog ka{njenja podsticaja i novih komplikacija za izdavanje potrebne

Posao za 1.500 radnika
Premijer Zeni~ko-dobojskog kantona Fikret Plevljak primio je ju~er dr. Ahmeda Eltiganija Rahema al-Mansourija, vlasnika kompanije Al-Rawabi Dairy c.o. iz Dubaija (Ujedinjeni Arapski Emirati). Razlog za posjetu, prema rije~ima dr. Eltiganija, njegovo je interesiranje za investicije u ZDK-u.

Dr. Ahmed Eltigani Rahem al-Mansouri, vlasnik kompanije Al-Rawabi Dairy iz Dubaija, premijeru ZDK-a Fikretu Plevljaku predstavio plan za izgradnju fabrike mlijeka • Najavljena investicija od 100 miliona dolara

dokumentacije. Odnosom vlasti prema njima, nije zadovoljno 30.000 proizvo|a~a mlijeka na podru~ju TK-a.

Veliki projekti
On je, kako se navodi u informaciji pres-slu`be ZDK-a, pojasnio da `eli investirati u izgradnju moderne fabrike mlijeka i mlije~nih proizvoda, vo}nih sokova i vode. Osim toga, namjerava proizvoditi djetelinu - lucerku, ne samo za potrebe budu}e mljekare ve} i za izvoz na svjetsko tr`i{te, za {ta su mu potrebne 4.000 hektara zemlji{ta. Realizacijom ove investicije uposlilo bi se 1.500 radnika, a posredno i mnogo ve}i broj u lokalnim firmama koje }e pratiti tu investiciju. Osim ovoga, kompanija Al-Rawabi Dairy s partnerima, kako obja{njavaju iz Kanto-

Susreti privrednika BiH i Indije
Idu}e sedmice u Sarajevu
Vanjskotrgovinska komora BiH i Agencija za promociju izvoza BiH u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH u okviru planirane zvani~ne posjete delegacije Indije Bosni i Hercegovini od 11. do 14. jula }e organizovati poslovne susrete privrednika iz Indije i BiH. Poslovni susreti }e biti 12. jula u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH, a prema preliminarnom programu, u okviru plenarnog dijela susreta planirano je obra}anje predstavnika VTKBiH i privredne delegacije Indije, prezentacija o investicijskim mogu}nostima u BiH i prezentacija o vanjskotrgovinskoj razmjeni izme|u BiH i Indije, nakon ~ega }e biti odr`ani bilateralni susreti indijskih i bh. privrednika.

Zatra`eno pismo namjere

na, mogla bi ulo`iti ukupno 100 miliona dolara u ovo podru~je, pa su od premijera tra`ili pismo namjere u kojem bi bili navedeni prijedlozi za konkretne projekte u koje bi bila utro{ena ova velika investicija.

Najmodernija tehnologija
Izgradnjom mljekare s najmodernijom tehnologijom proizvodilo bi se trajno mlijeko i mlije~ni proizvodi koje ova kom-

panija namjerava izvoziti u zemlje Arapskog zaljeva, odnosno u Kuvajt, Katar, Oman, Saudijsku Arabiju, Bahrein i Ujedinjene Arapske Emirate. Na kraju sastanka dogovoreno je da se nakon slanja pisma namjere kompaniji Al-Rawabi Dairy i pronala`enja adekvatnog zemlji{ta, uprili~i naredna posjeta arapskog investitora i tada krene sa realizacijom dogovoreMi. D. nih projekata.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
1.440,84 809,34
Dioni~ko dru{tvo

BERZE 25
875,23 812,04
Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

BIFX

666,11 1.768,61
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena

SASX-10 FIRS

SASX-30

BIRS

ERS10

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 5. juli/srpanj 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA FONDOVA FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. B FBiH stara devizna {tednja serija D FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija S FBiH stara devizna {tednja serija T FBiH stara devizna {tednja serija U PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE Energoinvest d.d. Sarajevo 2,80 0,00 2,80 2,80 265 742,00 3 31,06 98,70 91,00 92,00 98,20 90,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 -1,33 31,06 98,70 91,00 92,00 98,20 90,00 74,00 31,06 98,70 91,00 92,00 98,20 90,00 74,00 1.457 16.979 3.206 3.750 8.858 4.500 5.323 452,54 16.758,27 2.917,46 3.450,00 8.698,56 4.050,00 3.939,02 1 1 1 1 3 1 1 3,63 4,20 -2,16 0,90 3,63 4,20 3,62 4,15 327 5.952 1.185,39 24.984,68 2 4

SASE: Promet 68.424 KM
Na ju~era{njem trgovanju na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 68.424,92 KM. Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 26.170,07 KM, a u sklopu {est transakcija prometovano je 6.279 dionica. Na kotaciji fondova promet je ostvaren dionicama ZIF Mi Group d.d. Sarajevo od 24.984,68 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,20 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet od 40.265,85 KM, a u sklopu devet transakcija prometovane su 44.073 obveznice. Obveznicama ratnih potra`ivanja FBiH trgovalo se od 452,54 KM, dok je obveznicama stare devizne {tednje FBiH ostvaren ukupan promet od 39.813,31 KM. Najve}i dnevni porast vrijednosti zabilje`ile su dionice emitenta ZIF Mi Group d.d. Sarajevo od 0,90 posto i dostigle su cijenu od 4,20 KM, dok je najve}i dnevni pad registrirao emitent ZIF Big investiciona grupa d.d. Sarajevo od 2,16 posto i dostigao cijenu od 3,63 KM.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 5. juli 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA ZTC Banja Vru}ica a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Rafinerija ulja a.d. Modri~a RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Balkan investment fond a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 2,7 2,02 4,52 9,63 0,043 3,15 5,52 4,51 6,01 0 0 0,44 -0,72 2,38 0 -1,95 -4,25 0,5 2,7 2,02 4,52 9,63 0,043 3,2 5,52 4,51 6,01 2,7 2,02 4,52 9,63 0,043 3,1 5,52 4,51 6,01 764 46 43 40 7.952 224 172 20 261 2.062,80 92,92 194,36 385,20 341,94 705,80 949,44 90,20 1.568,61 0,618 0,293 0,48 0,175 0,206 1,43 3 0 0,42 -1,69 -6,36 -0,69 0,618 0,293 0,48 0,178 0,206 1,44 0,618 0,292 0,48 0,175 0,206 1,43 429 33.864 394 50.605 25.000 846 265,12 9.910,82 189,12 8.857,69 5.150,00 1.213,24

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bonel a.d. Banja Luka Internacional motel a.d. Banja Luka Put GP a.d. Isto~no Sarajevo Romanijaputevi a.d. Sokolac Veselin Masle{a a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 6 0,2(A) 0,2 0,4 0,305 0,65(A) 46,58 47,88 39,5 39,23 0 0 0 1,33 0 0,24 -0,25 -0,03 0,05 0,2 0,2 0,4 0,305 0,65 46,63 48 39,51 39,5 0,2 0,2 0,4 0,305 0,65 46,57 47,65 39,5 38,71 3.765 3.064 772 577 18.000 52.777 20.000 8.900 463.701 753,00 612,80 308,80 175,98 11.700,00 24.582,08 9.575,02 3.515,55 181.918,98

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

100,68 2,93

$ 0,91 %

1.606,60 27,68

$ 0,94 %

802,50 674,50

$ 3,28 %

PLIN
$ 1,10 %

SREBRO
$ 2,12 %

KUKURUZ
$ 2,86 %

26

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanja na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. 1. 2011 - 31. 12. 2011. g.
HIDROGRADNJA DIONI^KO DRU[TVO SARAJEVO "Hidrogradnja" DD SARAJEVO - adresa sjedi{ta Hamdije Kre{evljakovi}a br. 19 - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: 033 665 630 hidrogradnja@hidrogradnja.ba www.hidrogradnja.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Emir Feli}, predsjednik Izmir Had`iavdi}, ~lan [emsudin Zahirovi}, ~lan Adnan Frljak, ~lan Re{ad Sokolovi}, ~lan - ~lanovi uprave D`emaludin Peljto, direktor, izvr{ni direktori: Bakir Arslanagi}, Sead Tali}, Ljubica Ti~i}, Hajrudin Had`iabdi}, Elvedin Borovina. II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 5.658.741, nom. vrijednost. 12,50 KM i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Vlada Federacije BiH 67,02% dionica emitenta s pravom glasa - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora Borovina Elvedin 0,0229% i postotak vlasni{tva u emitentu III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA Upisani a neupla}eni kapital 0 Stalna sredstva 28.891.178 Teku}a sredstva 103.994.332 Gubitak iznad visine kapitala 0 Ukupna aktiva 132.885.510 PASIVA Kapital 58.606.145 Upisani osnovni kapital Dugoro~ne obaveze 6.820.966 Kratkoro~ne obaveze 67.458.399 Ukupno pasiva 132.885.510 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: Prihodi 32.638.418 Rashodi 35.721.924 Dobit (Gubitak) prije poreza -3.083.506 Porez na dobit Neto dobit razdoblja (Gubitak razdoblja) -3.083.506 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora "FERCON" DOO Sarajevo, Trg Barcelone 1 - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o Revidiran finansijskim izvje{tajima Direktor: D`emaludin Peljto I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

27

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Inicijativa sa sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo

Tre}i ~as fizi~kog
Ozbiljna istra`ivanja i analize pokazali su veliki broj anomalija kod osnovaca. Ovo nije hir ve} potreba, isti~e Elmedin Konakovi}

za osnovce
Radionica za romsku

djecu na Gorici
Op}ina Centar ve} tradicionalno njeguje dobru saradnju sa nevladinim organizacijama, posebno kada je rije~ o projektima za najmla|u populaciju. Jedan od zanimljivih je i Ljetni kamp prijateljstva 2012, edukativna radionica za romsku djecu iz Sarajeva, koja je ju~er odr`ana u MZ Ciglane - Gorica. Organizator ovogodi{nje edukativne radionice za oko 40 djece je nevladina organizacija iz Washingtona. Edukaciju je obavila Bobby Houser, direktorica pomenute organizacije, koja je predavanje po~ela zanimljivom pri~om o `abi koja ide na Olimpijske igre u London. - Ove godine djeci pri~amo o Olimpijskim igrama koje }e se odr`ati u Londonu i razgovaramo da li bi se i oni `eljeli u budu}nosti baviti nekim sportom i u~estvovati na Olimpijskim igrama. Bitno nam je da kroz edukaciju djecu usmjeravamo dru `e nju, to le ran ci ji i da me|usobno podr`avaju jedni druge. Na{ cilj je da djeca svojim porodicama ispri~aju {to su ~uli na predavanju i tako postanu predava~i, rekla je Bobby Houser. Mali{ani su aktivnosti u radionici nastavili kroz crtanje, a dru`enje je upotpunjeno pravljenjem krpene `abe, igrom, pjesmom i plesom.

[ef Kluba zastupnika SDA u kantonalnoj Skup{tini Elmedin Konakovi} na posljednjoj sjednici ovog tijela pokrenuo je inicijativu da se u osnovne {kole uvede tre}i sat fizi~kog vaspitanja tokom sedmice. Prema Konakovi}evim rije~ima, stanje u oblasti fizi~ke kulture kod osnovaca je katastrofalno. - Da je fizi~ko stanje na{ih osnovaca ispod `eljenog nivoa pokazala su ozbiljna istra`ivanja i analize relevantnih osoba koje su ispitivale fizi~ka stanja djece u osnovnim {kolama. Tokom tih istra`ivanja prona|en je veliki broj anomalija i podaci su prili~no lo{i. S druge strane imamo praksu u regionu, drugim kantonima, da osnovci imaju najmanje tri sata fizi~kog vaspitanja, istakao je Konakovi}.

Osnovcima treba maksimalna fizi~ka aktivnost

Nema izgovora
Inicijativa, prema rije~ima Konakovi}a, upu}ena je kako bi se pokrenule neke aktivnosti po ovom pitanju u skorije vrijeme. - Ne o~ekujem da ministar jednom odlukom rije{i ovaj problem i uvede tre}i sat. Naravno da tu treba napraviti niz koraka i vjerovatno }e biti potrebno uposliti i dodatan broj nastavnika, ali inicijativu sam podnio kako bi se sa Prosvjetno-pedago{kim zavodom po~ele pripreme za realizaciju, pojasnio je Konakovi}. Iako dio {kola u Kantonu Sarajevo nema elementarne uslove za odvijanje ~asova fizi~kog,

OKOM KAMERE

Konakovi} je naglasio da u tome ne treba tra`iti izgovor. - Tamo gdje se ~asovi odr`avaju dva puta mogu i tre}i pa makar da se radi i o pet kvadratnih metara. Svakako da je nedostatak fiskulturnih sala problem, ali mo`emo korisiti i druge kapacitete kao {to su recimo bazeni ili planine. Ovo je potreba, a ne ne~iji hir, kazao je Konakovi}.

Ravni tabani
Da je fizi~ko stanje kod najmla|ih zabrinjavaju}e potvrdila je i mr. sci. prim. dr. Jasminka Smlati} - Muhad`i} iz DZ Novi Grad. - Svakako treba pove}ati fizi~ku aktivnost osnovaca, ali i djece pred{kolskog uzrasta. Bilo bi

Konakovi}: Gdje mo`e dva mogu i tri ~asa

Pla`a na Otoci
Svakodnevne obaveze i tropske vru}ine tjeraju nas da tokom dana napravimo kratki predah.

Dok jedni koriste visoke temperature da ~ak i na Otoci, uz Miljacku, dobiju boje, jedan od na{ih sugra|ana potra`io je hlad u blizini Olimpijskog bazena. D. I.

Isklju~enja struje
Zbog rada na postrojenjima bez struje }e ostati sljede}a trafopodru~ja: od 9 do 15 sati Svrake 3, Donja Bio~a i Dobrinja 43, od 8 do 16 Stari drum, Reljevo }uprija, Kova~i, Kova~i 2 i Hrid, od 8.30 do 15 Nova mahala i Ilid`anski put, a od 8.30 do 16 Ho{in Brijeg.

Prema rije~ima prim. dr. Jasminke Smlati} - Muhad`i}, djeca u pred{kolskoj dobi imaju problem {to su ve}inu vremena zarobljena u ku}ama ili vrti}ima. - U pred{kolskoj dobi se ni{ta ne radi na fizi~kim aktivnostima. Ali, to je stvar roditelja. Vrlo malo se odlazi u prirodu, a upravo pred{kolski uzrast je doba kada se trebaju forsirati fizi~ke aktivnosti kod djece. Roditeljima ne smije biti ni{ta izgovor da djecu ne vode u prirodu i usmjeravaju ka bavljenju sportom, pojasnila je Smlati} - Muhad`i}.

Forsiranje u pred{kolskom uzrastu

po`eljno pove}ati i fizi~ke aktivnosti van redovne nastave. Ideju o pove}anju broja ~asova trebalo bi potencirati jer imamo problem da djeca u pred{kolskoj dobi dolaze sa ravnim tabanima, iskrivljenim le|ima, a sve to kasnije prerasta u samo ve}e probleme. Zbog toga je po`eljno da se djeca ve} od ~etvrte godine po~nu baviti nekim sportom, te da se tokom {kolovanja fizi~ke aktivnosti upra`njavaju {to ~e{}e, pojasnila je Smlati} Muhad`i}.
S. HUREMOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012. Gazi Husrev-begova biblioteka

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Konferencijska sala Biblioteke

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Stigla donacija Katara
Komisija Rijaseta IZ-a zadu`ena za provo|enje procedura u nabavci opreme • Ru{evna ku}a uz Medresu mo`e postati pansion
Kao {to je i dogovoreno, Katar je poslao donaciju u izgradnji Gazi Husrev-begove biblioteke i to 3.550.000 dolara, a uz novac je stigao i program njenog opremanja po segmentima, kazao nam je glavni projektant ovog zdanja, arhitekta Kenan [ahovi}. - Kona~no treba utvrditi svu opremu neophodnu za rad Biblioteke, a za to je zadu`ena komisija Rijaseta IZ-a koja je provela odabir najpovoljnijeg izvo|a~a. Kao ~lan komisije sam rekao da }u prihvatiti svaku sugestiju i prijedlog, dio namje{taja mo`emo uzeti od doma}ih firmi, ali uz prethodno utvr|ivanje kvaliteta. Nasuprot tome, elektronsku opremu i da ho}emo, ne mo`emo uzeti u BiH, istakao je [ahovi}. Arhitekta [ahovi} je napomenuo kako je {teta {to Gazi Husrev-begova biblioteka jo{ nije otvorena, jer bi konferencijska sala uvijek bila puna, a i muzej bi, pogotovo u ovom ljetnom periodu, bio posje}en. - Moj je zaklju~ak da mi nemamo sluha za takve objekte, pa zbog toga i nema `urbe sa otvaranjem. Direktor Gazi Husrevbegove medrese Zijad Ljevakovi} insistira na o`ivljavanju prostora oko Medrese i Biblioteke, a tra`ili smo od nadle`nih da se i dvori{te oko ova dva objekta poplo~a, pa bi se tu mogle organizovati knji`evne ve~eri i predstave na otvorenom, napomenuo je [ahovi}. Prema [ahovi}evim rije~ima, ku}a sa druge strane Medrese je u ru{evnom stanju, a njenim ~elnicima je predlagao da se tu otvori pansion namijenjen gostuju}im profesorima i studentima koji bi dolazili u posjetu Sarajevu.
J. M.

Semafori kod O[ “Osman Nuri Had`i}” na Dobrinji

Obustava
saobra}aja
pred Pozori{tem
Povodom odr`avanja ovogodi{njeg SFF-a, do}i }e do povremene obustave u saobra}aju i to od 6. do 14. jula, od 18 do 24 sata. Do izmjene }e do}i u Ulici branilaca Sarajeva, ispred Narodnog pozori{ta. Do potpune obustave }e do}i od Ulice branilaca Sarajeva od raskrsnice sa Ulicom gimnazijska i spoja sa Kulovi}a ulicom, te u Ulici ]emalu{a od raskrsnice sa Ulicom Mula Mustafe Ba{eskije do raskrsnice sa Ulicom branilaca Sarajeva. Alternativni pravac je Obala Kulina bana i Ulica mar{ala Tita.
srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Herceg Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Donja Vru}ica svaki dan u 15.15 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14, 17.30 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sa-

^eka se saglasnost Elektrodistribucije
Prelaz na raskrsnici u blizini Osnovne {kole “Osman Nuri Had`i}” na Dobrinji ve} godinama predstavlja opasnost za sve pje{ake, a pogotovo u~enike ove {kole. Zbog toga je inicirano postavljanje semafora, {to je nedavno i u~injeno. Ova veoma frekventna raskrsnica dobila je semafore, ali oni jo{ nisu pu{teni u funkciju. U Elektrodistribuciji ka`u da je Ministarstvo saobra}aja KS-a podnijelo zahtjev za izdavanje saglasnosti za priklju~enje semafora. - Ministarstvo je 6. juna podnijelo zahtjev Elektrodistribuciji za izdavanje elektroenergetske saglasnosti za priklju~enje semafora na Bulevaru Mimar-Sinana.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

Na{ ovla{teni zaposlenik ve} je bio na toj lokaciji i pripremio izradu saglasnosti. Prema op{tim uslovima za isporuku elektri~ne energije, rok za izradu elektroenergetske saglasnosti je 30 dana od dana podno{enja zahtje11.25 i 21.55, Munich 12.25, Ljubljana 14.15, Vienna 14.20 i 21.25, Zurich/Banja Luka 14.25 i 19.30, Zagreb 15.45 i 22.50, Copenhagen 22.00 Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Istanbul 10.15, 11.30, 13.05, 13.35, 14.40, 15.40 i 18.00, Vienna 7.30 i 15.05, Banja Luka/Zurich 7.30 i 13.00, Koeln 8.25, Oslo 9. 5, Munich 13. 0, 1 1 Copenhagen 14.15, Ljubljana 14.45, Ancona 17.55

va. Nakon preuzimanja saglasnosti, investitor }e imati obavezu da uplati tro{kove prema predra~unu, nakon ~ega }e se pristupiti izvo|enju radova na terenu i priklju~enju semafora, kazali su u Elektrodistribuciji. E. A.
u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Munchen svaki dan u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30 i 22.30 sati, Pula i Rijeka utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, petkom i subotom u 18 sati, Makarska svakim danom u 7.45 i 22.15 sati, Split svakim danom u 7, 10 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Vela Luka utorkom,

Foto: D`. KRIJE[TORAC

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

10 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 07.12, 12.06 i 19.27, Ko njic 7.15,15.40 i 19.10, Kakanj 15.30 Zagreb 6.15 i 17.57, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 09.23, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40,12.50 i 18.52, Kakanj 18.35

Polasci iz Sarajeva:

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Roterdam i Amsterdam utorkom i subotom u 8 i ~etvrtak u 16 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, ~etvrtkom u 16 sati, Utrecht subotom u 8 i ~etvrtkom u 16 sati, Pariz petkom

AVIONI Dolasci:

Istanbul 9.15, 9.20, 10.30, 12.05, 12.35, 13.40 i 14.40, Oslo 8.35, Ancona 10.35, Beograd

ti (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7, 13.15 i 16 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan u 15.30, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Izgradnja sportske dvorane u Bu~a Potoku

Zavod za javno zdravstvo do sada kontrolisao 1.124 uzorka

Gra|ani piju zdravstveno
Zavod za javno zdravstvo KSa u prvih {est mjeseci ove godine izvr{io je kontrolu 1.124 uzorka vode na mikrobiolo{ku i hemijsku analizu. Prema rije~ima direktorice Zavoda dr. sci. med. Snje`ane Balte, svi uzorci su uglavnom bili ispravni, {to potvr|uje i ~injenica da u ovih {est mjeseci nije zabilje`ena niti jedna prijava zaraznih bolesti koja bi se na neki na~in mo gla pre ni je ti pu tem za ga|ene vode. Gra|ani Kantona Sarajevo, tvrdi Balta, piju zdravstveno ispravnu vodu.

ispravnu vodu
U {est mjeseci 2012. nije zabilje`ena niti jedna prijava zaraznih bolesti • Zavod kontroli{e i vodu u 11 bazena, ka`e direktorica Balta

Zavr{ena
Prva faza jednog od najva`nijih projekata Op}ine Novi Grad, izgradnje sportske dvorane SRCE u Bu~a Potoku, upravo je zavr{ena. Kako su nam kazali iz Op}ine Novi Grad izgra|ena je konstrukcija, a u narednom periodu o~ekuje se nastavak radova, odnosno realizacija druge faze. U okviru te druge faze, za koju je u toku izbor za najpovoljnijeg izvo|a~a radova, bit }e ura|eni zanatskobravarski radovi. Op}ina Novi Grad finansira ovaj projekat za koji }e biti utro{eno ~etiri miliona maraka. Prema idejnom projektu, dvorana }e se mo}i koristiti za ko{arku, rukomet i ostale dvoranske sportove.

konstrukcija objekta
Gabariti objekta su 54,80 puta 27,80 metara du`nih. Ukupna bruto povr{ina objekta je oko 1.800 kvadratnih metara, a sastojat }e se od suterena, prizemlja i galerije iznad ulaznog dijela. U suterenu }e biti smje{tena trena`na dvorana, prostorije za rekvizite, ~etiri svla~ionice, sanitarije za sportiste i invalidne osobe, dok }e se u prizemlju nalaziti ulazna prostorija sa recepcijom i vertikalnim komunikacijama. Tu }e biti smje{tene sanitarije za posjetioce i zaposlene, te kancelarija uprave. Zavr{etak izgradnje dvorane planiran je do 2013. godine.
S. Hu.

Voda u bazenima se kontroli{e dva puta sedmi~no

Foto: S. GUBELI]

Lokalni vodovodi
- Ono {to najvi{e interesuje gra|ane, jeste kakvu vodu pijemo. Ono {to mogu re}i jeste da izvori{te bunara Sokolovi}-Kolonije i sarajevski vodovod imaju sve uredne nalaze i da gra|ani piju zdravstveno ispravnu vodu. Kada su u pitanju vodovodi u Trnovu, Had`i}ima, Ilija{u, tako|er, svi su ispravni, iako nekada bude manjih zaga|enja, ali to se automatski otklanja. Komunalnim preduze}ima koja upravljaju tim vodovodima damo preporuke, odnosno prijedlog mjera kako da to urade i nakon toga se pono-

vo izvr{i analiza koja poka`e da je voda bakterijski ispravna. I kod lokalnih vodovoda se ponekad desi manje zaga|enje, ali u principu se odmah reaguje, tako da to ne ostavi nikakve posljedice po zdravlje ljudi, ka`e dr. Balta i dodaje da {to se ti~e lokalnih vodovoda, Zavod u op}inama Centar i Vogo{}a kontroli{e vodu u {est objekata - na Ilid`i, u Ilija{u i Had`i}ima ~etiri, Novom Gradu tri i Trnovu 28.

Krivi kupa~i
Direktorica Balta isti~e da Zavod za javno zdravstvo konSnje`ana Balta

NVO Svjetlo
Mladi iz Udru`enja Svjetlo u`ivaju u svom boravku u Zaostrogu. Kako smo ve} pisali, mali{ani su otputovali na more jo{ u nedjelju i ostat }e na Jadranu nekoliko dana. Sude}i prema fotografijama mali{ani u`ivaju u kupanju. D. I.

U`ivanje na moru

Zaga|ene rijeke
Prema rije~ima direktorice Snje`ane Balte, Zavod od 2009. ne vr{i kontrolu vode u rijekama. Bez obzira na to, ona kao epidemiolog tvrdi da rijeke nisu za kupanje i apeluje na gra|ane da to nikako ne rade. - Do 2009. godine smo u okviru javnog zdravstvenog programa koji se finansirao iz bud`eta KS-a radili kontrolu rijeka, posebno tokom ljeta. Vi{e tih programa nema, tako da ih mi ove tri zadnje godine ne kontroli{emo, ali sam svoje saradnike zamolila da na najkriti~nijim mjestima uzmu nekoliko uzoraka vode i izvr{e mikrobiolo{ku analizu. Po~etkom sedmice su to uradili i sada ~ekamo rezultate. To }e biti potvrda ovome {to govorimo da rijeke nisu za kupanje, navela je dr. Balta.

IN MEMORIAM HASANU OSMANAGI]U (1929. - 2012.)
20. VI 2012. umro je Hasan Osmanagi}. Gotovo svoj cijeli radni vijek ovaj vrijedni ~ovjek je proveo kao domar i {ef Tehni~ke slu`be Filozofskog fakulteta u Sarajevu, u ~iju je novu zgradu prvi put u{ao 1959, dok jo{ nije bila zavr{ena, kao elektri~ar monter dok su se izvodili unutarnji radovi. Zgrada Filozofskog fakulteta je blistala ~isto}om i uredno{}u dok se on brinuo za nju. U zaslu`enu mirovinu oti{ao je nekoliko godina prije po~etka rata. A onda su ga, negdje u maju 1992, kad je po~elo granatiranje Sarajeva, potra`ili ~lanovi nove ratne uprave Fakulteta i ponudili mu nezavidan posao obezbje|enja i odr`avanja zgrade udaljene pedesetak metara od prve vatrene linije, za pla}u od 7 DM mjese~no, koliko su dobijali i drugi zaposleni na Filozofskom fakultetu u to vrijeme. Pristao je, o~ito iz moralnih a ne nekih pragmati~nijih razloga, pa je za vrijeme cijelog trajanja opsade Sarajeva prilje`no, odano i hrabro {titio zgradu Fakulteta i bogatu biblioteku koliko je to bilo u njegovoj mo}i. Nije mogao sprije~iti dvadesetak direktnih pogodaka iz artiljerijskih oru|a s brda, ali se zato ne jednom suprotstavio naoru`anim ljudima koji su htjeli koristiti Fakultet kao bazu za ratna dejstva svojim stara~kim tijelom i skromnim rije~ima: "Moj dekan ne dozvoljava ulazak na fakultet naoru`anim ljudima." I slu{ali su ga, ne zbog autoriteta dekana, nego zbog njegovih sijedih vlasi i neobi~ne odlu~nosti kojom je zra~io. Fakultet mu je, kao institucija, na tome duboko zahvalan. Zahvalni su mu studenti, saradnici, nastavnici i drugi zaposlenici, jer je pomogao sa~uvati njihov intelektualni dom. Po~ivaj u miru, Hasane Osmanagi}u! FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU

troli{e i vodu u 11 bazena na podru~ju KS-a. - Kontrole se obavljaju dva puta sedmi~no i mogu re}i da su bazeni bezbjedni za kupanje. Voda je ispravna, iako nekada bude situacija kada do|e do zaga|enja, ali razlog tome nije neadekvatno odr`avanje bazena, ve} uzrok zaga|enju bude i kupa~ koji sa sobom unese ne~isto}u u vodu, navodi dr. Balta, isti~u}i i to da Zavod, osim bazena, kontroli{e vodu sa javne ~esme na Sokolju i nalazi uvijek budu uredni.
E. ASOTI]

Izgradnja zida u Ulici Save Skari}a

Betoniranje temelja potpornog zida u Ulici Save Skari}a, u starogradskoj MZ Mjedenica, po~elo je u srijedu, a prema informacijama iz Slu`be za komunalne poslove i investicije Op}ine Stari Grad, armiranobetonski zid bit }e izgra|en u du`ini od 44 metra. Na ovoj lokaciji na jednom dijelu ve} postoji stari zid, a iznad njega se nalazi ku}a. Dio zida }e biti uklonjen i izgra|en novi, za {ta }e 46.000 KM izdvojiti Op}ina Stari Grad. Izvo|a~ radova je firma D`ekos.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Ve~eras po~inje Sarajevo Music Stage

Tenor Marc Heller uz Bombaj {tampu
Paralelno sa po~etkom 18. Sarajevo Film Festivala, ve~eras }e zapo~eti i Sarajevo Music Stage koncertom kultnog benda Bombaj {tampe i grupe Vrooom. Pripreme za seriju koncerata u Domu mladih protekle su bez problema i sve je spremno za muzi~ki spektakl koji }e i ove godine gra|anima i posjetiteljima Sarajeva ponuditi koncerte nekih od najve}ih regionalnih muzi~kih zvijezda. Ve~era{nji koncert sarajevskog benda bit }e oboga}en nastupom Marca Hellera, svjetski poznatog opernog pjeva~a. Nema sumnje da }e ovaj odli~an spoj razli~itih muzi~kih `anrova pozitivno iznenaditi publiku. - Ideja o suradnji Marca Hellera i Bombaj {tampe potekla je od susreta Hellera i Branka \uri}a \ure na berlinskoj premijeri filma Angeline Jolie, tako da je to u potpunosti njihova ideja, ali se nadam da }e publika dobro reagirati na sastavljanje ova dva `anra. Pro{le godine su nam, iz oblasti klasi~ne muzike, gosMarc Heller

18. Sarajevo Film Festival

KULTURA
Zavr{en Sedmi NAFF

33

Zabava po~inje

Dje~iji program
Kao i svake godine, Sarajevo Film Festival nudi poseban program za na{e najmla|e sugra|ane. Dje~iji program SFF-a ove godine donosi osam filmova, od kojih je njih pet animiranog `anra. Filmovi }e biti prikazivani u multipleksu Cinema City od 17 sati, osim u danima vikenda, kada se de{avanja sele u olimpijsku dvoranu Zetra, gdje }e biti organizovane specijalne 3D projekcije holivudskih hitova "Ledeno doba 4: Zemlja se trese", "Nevjerovatni Spiderman" i "Merida hrabra". [to se ti~e ostatka programa, radi se o ~etiri filma iz Skandinavije, "Twigson se `eni", "Lotte i tajna mjese~evog kamena", Reper Ricky i Cool Wendy" i "Ella i Aleksi", te jednom iz [vicarske "Kapetan Hu". ma ustoli~avao kod publike kao najpopularniji na Festivalu. Razlog je jednostavan i apsurdan u isto vrijeme. Kao vrlo malo i samim tim nezanimljivo filmsko tr`i{te, veliki distributeri nikad nisu `urili prikazati filmove u BiH kad i u ostatku svijeta - to je SFF-u pru`alo savr{enu priliku da za odre|ene blockbustere stopiraju distribuciju u kinima i sa~uvaju ih za Open Air. A budu}i da je organizator Festivala Obala art centar, koja je godinama bila zastupnik Buena Viste, major distributera za Touchstone i Disney, primjerice, skoro svake godine Festival je zatvarao jedan Disneyev hit. Sada, kada distribucija radi bolje nego ikada i kina su puna blockbustera tokom cijele godine, sve to pada u vodu, te se Festival u jednom trenutku svog postojanja morao okrenuti nekim drugim naslovima, neizvikanim, ali tako|er tzv. crowd pleaserima. To ponekad uspije, ali se sada Open Air naj~e{}e popunjava filmovima koji nisu zanimljivi ve}ini publike koja je posje}ivala ovaj program. S druge strane, Open Air nikada ne}e propasti jer je on zlatna koka za privla~enje sponzora - to dokazuje i ~injenica da skoro svaka projekcija, nebitno o kojem filmu se radilo, ima svog vlastitog pokrovitelja.

U okviru brojnih festivalskih programa bit }e prikazano 210 filmova iz 57 zemalja, a nadamo se da }emo na kraju biti obradovani, jer se u okviru takmi~arskog programa nalazi i Aida Begi} sa filmom "Djeca"

V

Ograni~en broj ulaznica
Ulaznice za koncer te od ju~er su u prodaji po jedinstvenoj cijeni od 20 KM. Fond ulaznica za svaki od koncerata je ograni~en, interesovanje za doga|aje je veliko, pa se pozivaju svi zainteresirani da blagovremeno nabave ulaznice za koncer te na Sarajevo Music Stageu. Ulaznice za Sarajevo Music Stage mogu se kupiti isklju~ivo na ovla{tenim biletarnicama ispred KSC-a Skenderija i u Bosanskom kulturnom centru.

tovala dva mlada momka, danas ve} planetarno poznata - 2Cellos, a evo i ove godine }e publika imati priliku da ponovo poslu{a ne{to iz klasi~nih `anrova u kombinaciji s rokom, rekla je Ma{a Durkali}, PR koncerta. Ovaj svjetski poznati tenor nastupao je u operama {irom svijeta, uklju~uju}i Metropolitan Operu, Los Angeles Operu, Deutsche Operu Berlin, Operu Hrvatskog narodnog kazali{ta... Nakon Bombaj {tampe, sarajevsku publiku sutra }e zabavljati Bajaga i Instruktori, a nakon toga uslijedit }e nastupi grupe Hari Mata Hari (nedjelja, 8. juli), Kultur Shocka (ponedjeljak, 9. juli), Amire Medunjanin (utorak, 10. juli), Tonija Cetinskog (~etvrtak, 12. juli), Damira Urbana & 4 i Negativa (petak, 13. juli) te Mostar sevdah reuniona (subota, 14. juli). D. R.

e~eras po~inje 18. Sarajevo Film Festival. Narednih devet dana Sarajevo }e biti druga~ije, puno gostiju iz cijelog svijeta i sa atmosferom koja prili~i jednom festivalskom gradu. Dio njegovih `itelja bi}e odu{evljen glamurom i pompom, gu`vom i vrevom kojom }e odisati Ulica branilaca Sarajeva, dok }e dio strpljivo ~ekati da i to pro|e i `ivot se vrati u normalu. Sve je to normalno za festivalski grad i niko u ovakvoj situaciji ne mo`e biti ni u pravu ni u krivu. Ali, ~injenica je da je pred nama najve}i kulturni doga|aj koji Sarajevo priredi tokom jedne kalendarske godine. Kao {to je to slu~aj, sada ve} du`i niz godina, fokus Festivala je na regionalnom programu, unutar kojeg se dodjeljuju i nagrade Srce Sarajeva za najbolji igrani, dokumentarni i kratki film, glumca i glumicu te specijalna nagrada `irija. Festival osim ovih dodjeljuje i partnerske nagrade i sve one su usko vezane za takmi~arski, regionalni program. @irija su tri, za svaku filmsku kategoriju po jedan, a onaj najbitniji, za igrani film, predvodi Kornel Mundruczo, priznati ma|arski reditelj.

Nagra|eni

Riba u ulju i pile u juhi
Festival je uspio kao nikada do sada, imao je te{ko ponovljive goste i sjajnu atmosferu
[esta i zadnja ve~er sedmog NAFF-a polu~ila je najuzbudljivije trenutke, jer se o~ekivalo i progla{enje pobjednika. Prije toga slijed posljednjih filmova u konkurenciji za nagrade otvorio je ameri~ki "Prayers for peace", tu`na pri~a o ratu u Iraku i stradanjima koja on nosi. Uz du`no po{tovanje `rtvama, Amerika je i ovaj put sama sebe prikazala samo kao `rtvu i pravednika. Uvijek i svuda Ameri imaju istu pri~u. No, zabljesnuo je jedan drugi ameri~ki film "The Renter", posve druga~ije tematike od prethodnog. Ako smo u "Una furtiva lagrima" svjedo~ili dramati~nim posljednjim trenucima ribe prije njezina pr`enja, onda smo u "The Renteru" mogli pro`ivjeti posljednje trenutke koko{i prije njezina skon~avanja u juhi. Ina~e, radnja se odvija usporeno, no zanimljivo je kako znalci filma i od patetike naprave djelo koje izmami jake emocije u gledatelja. Spomenimo jo{ u ovom osvrtu legendarnu Mashu i njezine zgode sa medvjedom u ruskom filmu "Laundry day", ali i francusku "Fairy tale", koja se bavi tipi~nom cosmo pri~om, o o~ajnici koja se `arko `eli udati. Kada joj dobra vila ispuni `elju, djevojka se sudara sa surovo{}u kapitalizma jer joj ista vila podnosi ra~un za usluge. Festival je uspio kao nikada do sada, imao je te{ko ponovljive goste i sjajnu atmosferu. Bila je to jedna fina probrana svjetska animatorska ekipa. - Dok traje, `eli{ samo da sve bude uredu i da brzo pro|e, no kada do|e zadnji dan, `ao nam je {to je sve tako brzo pro{lo, kazala mi je Sanja Raji~ - Banjac, direktorica NAFF-a, i tako odjavila ovo sedmo animacijsko okupljanje. mom "Tajna tuga" Karla Vogela, koji osvaja glavnu nagradu 7. NAFF-a. Ovo djelo realizirano je u tehnici pixilacije. U svim elementima dobrog animiranog filma, samo je sebe preporu~ilo za najbolji film Festivala.

"Ljubav" Michaela Hanekea }e biti prikazan u okviru programa "U fokusu"

Senzibilitet ka bosanskoj pri~i
A u njemu se ove godine nalazi i jedan doma}i film, napokon dovoljne kvalitete po ocjeni selektora da bi se na{ao u konkurenciji za nagrade. Radi se o filmu "Djeca" Aide Begi}, intimnoj i realisti~noj drami o bratu i sestri koji odrastaju u vrtlogu tranzicije bez roditelja, u jednom od sarajevskih predgra|a. Film je dobio specijalno priznanje u Cannesu ne{to ranije ove godine, a nacionalnom premijerom }e otvoriti SFF. Projekcije }e biti odr`ane paralelno na dvije lokacije - u ljetnom kinu Metalac (21 sati) i u Narodnom pozori{tu (20.30 sati). Dan poslije, film }e biti prikazan i u ljetnom kinu Novi Grad na Dobrinji (21 sat). Konkurencija unutar takmi~arskog programa prili~no je jaka - sama selekcija je kombinacija iskusnih autora i novajlija, a filmovi dolaze iz {est zemalja, od kojih je nekoliko odnosilo nagrade na SFF-u (Turska, Srbija, Rumuni"Zvijeri ju`ne divljine" pobu|uje veliku pa`nju publike

ja...). Kandidate za nagrade je te{ko izdvojiti a da se filmovi ne pogledaju, ali nadajmo se da }e `iri imati senzibilitet ka bosanskoj pri~i koja je, o~ito, ispri~ana na jedan pitak i direktan na~in. Program koji }e izazvati najve}e interesovanje publike zasigurno je potpuno nova selekcija pod nazivom Kinoscope. Ovaj program je tu da bi nadomjestio Panoramu Howarda Feinsteina, ali ~elni ljudi Festivala nagla{avaju da je to potpuno novi program sa novim osje}ajem za film i novim selektorima. [to bi u su{tini mogao i biti njegov najve}i problem - Panorama je bila izuzetno popularna kod istinskih ljubitelja filma, a njen selektor, freelance filmski kriti~ar, trudio se kroz godinu u Sarajevo donijeti najbolje {to nude ostali svjetski festivali. Panorama je godinama bila filmofilska oaza, u kojoj ste mogli pogledati emotivnu dramu iz Japana i road movie iz Kolumbije, rame uz rame. Koliko }e Kinoscope, za koji filmove biraju Mike Goodridge, Mathilde Henrot i Alessandro Raja, biti popularan kod festivalske publike, ostaje da vidimo na licu mjesta. Sve, dakako, ovisi o filmovima koje su odabrali za prikazivanje u Sarajevu, a me|u nji-

Nagrada za 3D animaciju
"Laundry Day" (Dan za pranje) Olega U`inova (Rusija) primjer je filma ve} poznate serije koji je realiziran na autorski na~in. Film je kombinacija veoma funkcionalne animacije, dobrog dizajna, neodoljivih likova te {armantne pri~e i `ivog tempa.

Nagrada za 2D animaciju
Nizozemski film "Coffee" Sjaaka Roda furiozna je animacija skicuozno postavljenih likova i pozadina.

"Merida hrabra" je najnoviji hit Disneya

ma ima nekoliko samih po sebi zanimljivih naslova, kao {to je pobjednik Sundancea i Un Certain Regard segmenta Cannesa, film "Zvijeri ju`ne divljine" Benha Zeitlina.

Haneke i "Ljubav"
Kao prate}i program Regionalnoj selekciji, U fokusu svake godine donosi zanimljive naslove koji iz raznih razlo-

ga ne budu odabrani u izbor za nagrade. Naj~e{}e je to ~injenica da su daleko kvalitetniji od svih onih koji se takmi~e za priznanja. Kao potvrdu ovome, dovoljno je spomenuti ime Michaela Hanekea i njegov film "Ljubav", koji }e biti prikazan upravo unutar ovog programa, a koji je ove godine do`ivio ovacije u Cannesu. Open Air je program koji se godina-

Cantona najve}i gost Festivala
Sve re~eno, ove godine Open Air donosi nekoliko zanimljivih filmova i nekoliko manje interesantnih. Ono {to je sigurno vrijedno gledanja je "An|eoski udio" veterana Kena Loacha, komi~na drama u kojem mladi [kot mora odslu`iti kaznu dru{tveno korisnog rada u destileriji viskija, "Cezar mora umrijeti" bra}e Taviani, zatvorska komedija u kojoj glume sami natur{~ici - zatvorenici, te dokumentarac u kojem se pojavljuje Predrag Pa{i} "Fudbaleri buntovnici". Ideju za film osmislio je i vjerovatno najve}i gost ovogodi{njeg SFF-a Eric Cantona, a ona govori o fudbalerima koji mijenjaju stvari u svojim dr`avama na razli~ite na~ine. Punoljetni SFF, dakle, nudi raznovrsne filmove i prate}e doga|aje koji }e razveseliti one kojima film apsolutno ni{ta ne zna~i, ali }e dobiti prostora da se dobro zabave. Grad }e devet dana brujati o filmu i bi}emo u centru regionalne filmske pa`nje. Iako ovih dana prizivamo ki{u kao indijanska plemena, zamolimo manitua za vedro nebo. Zarad zabave, ako ni{ta drugo.
Nisad SELIMOVI]

Nagrada za dizajn
Ameri~ki film "Renter" (Podstanar) Jasona Carpentera koristi izvrstan crte` koji dosljedno i adekvatno slijedi autorove zamisli.

Nagrada za muziku
[panjolski film SHE/ONA Juama Montesa de Oca izvanredan je primjer animiranog muzi~kog filma ra|enog na autorski na~in. Poseban {arm daje mu melodramski pristup koji zasigurno osvaja gledaoce.

Nagrada za ostale tehnike
Nizozemski film EGO Leevija Lehtinena nagra|en je za uspje{no kori{tenje gline u tretiranju ideje filma.

Nagrada za studentski film
Dodijeljena je diplomskom radu "One More Time" (Jo{ jedanput) Tatjane Okru`nove iz Studija "Alexandra Petrova" (Rusija). Svojom likovno{}u, idejom i autorskim pristupom ovaj film nadilazi vrijednosti jednog studentskog rada.
D. MARIJANOVI]

"Djeca" Aide Begi} takmi~it }e se za Srce Sarajeva

Grand Prix francuskom filmu
Sretan je festival kojem sudbina po{alje film kojim su zadovoljni i `iri i gledaoci. To je slu~aj sa fil-

34

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

POMO] U KU]I

35

Sve prednosti plivanja

NOVOSTI I PREPORUKE

Ja~a sr~ani mi{i}
Ljudi koji dugo sjede vi{e pate od sr~anih bolesti i ~e{}e se bore sa gojazno{}u. Zato je plivanje pravi lijek za njih
Plivanje anga`uje sve mi{i}e tijela, a to poma`e da ostanemo u boljoj formi, budemo zdravi i zadovoljni svojom kila`om. Plivanje ja~a mi{i}e tijela ~ine}i nas izdr`ljivijim. Za{to je plivanje najbolja ve`ba? Najprije, anga`uje sve mi{i}e tijela, a to poma`e da ostanemo u boljoj formi, budemo zdravi i zadovoljni svojom kila`om. Voda stvara ve}i otpor od vazduha, tako da u njoj moramo da se trudimo 12 puta vi{e nego kada vje`bamo na suhom. Zato plivanje ja~a mi{i}e tijela ~ine}i nas izdr`ljivijim, {to poma`e u borbi protiv bolesti. Ve}ina ljudi odustaje od vje`banja jer im neke vje`be brzo dosade, ali sa plivanjem gotovo da nema tih problema. Ono ne mo`e da vam dosadi, a njegove prednosti su mnogobrojne. Pobolj{ava kapacitet plu}a Plivanjem se istovremeno koriste i ruke i noge, {to pove}ava kapacitet plu}a. Ja~a sr~ani mi{i} Plivanje ja~a sr~ani mi{i} pomo}u kojeg srce br`e pumpa krv, {to pove}ava cirkulaciju krvi, koja uti~e na zdravlje cjelokupnog organizma. Poma`e u borbi protiv bolesti Ljudi koji dugo sjede vi{e pate od sr~anih bolesti i ~e{}e se bore sa gojazno{}u. Zato je plivanje pravi lijek za njih. Bezbolna vje`ba Jo{ jedna prednost plivanja je {to je to najbezbolnija vje`ba. Ako neko pati od bolova u zglobovima, onda je plivanje najbolja vje`ba. Profesionalni sportisti, poslije neke povrede se rehabilituju uz pomo} plivanja. Vrijeme vje`banja Ukoliko ste po~etnik, trebalo bi da se u~lanite u neki klub ili anga`ujete li~nog trenera. Dovoljno je da plivate pola sata dnevno, ali ukoliko ste u boljoj fizi~koj kondiciji, mo`ete i du`e i ~e{}e.

Najbolje u domu
Proizvo|a~i sredstava za ~i{}enje doma naro~ito vode ra~una o kvalitetu krpa za brisanje. Stalno ih usavr{avaju, jer znaju da one mogu da vam u{tede vrijeme, napor i novac. U Institutu za dobro vo|enje doma}instva testirali su 16 vrsta krpa, napravljenih uz pomo} raznih tehnologija, da bi ustanovili koja je najbolja za ~i{}enje kerami~kih plo~ica, ali i skidanje masnih fleka. Eksperimenti{ite i vi u svom domu i opredijelite se za najefikasniju. Koristite prirodne sastojke. Prirodni sastojci ne samo da su najbezbjedniji ve} i najekonomi~niji na~in ~i{}enja. Koristite sodu bikarbonu kao zamjenu za abrazivne ~ista~e. Tako|er, ~istim sir}etom ~istite kamenac i povr{ine na kojima caruju bakterije, a jedna od njih je daska za sije~enje. Ili, koristite razbla`eno sir}e (sa 50 posto vode) za veliko spremanje, a naro~ito za ~i{}enje prozora.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Upe~atljivi komad nakita
Takozvani statement jewlery hit je ove sezone, a ~ini se da }e nastaviti da hara svjetskim modnim pistama i ulicama. Veliki i upadljivi komadi nakita, od prstenja i narukvica, preko ogrlica i bro{eva, u~ini}e i najjednostavniju odjevnu kombinaciju {ik. Sa primjesama etna i neobi~nim privjescima, ovaj nakit djeluje zabavno, daju}i svakoj kombinaciji li~ni pe~at. Bilo da se oslonite na metalne komade ili ukra{ene raznobojnim perlama, ne zaboravite da odaberete va{e favorite ovih upe~atljivih i nezaobilaznih komada nakita.

Vo}ne maske za volumen
Odgovaraju}e maske i pakovanja stavljajte na kosu najmanje dva puta mjese~no. Najbolji efekat imaju proizvodi napravljeni na bazi vo}nih ekstrakta, ulja, vitamina A i E, algi, meda. Za tanku kosu preporu~uju se bla`e maske koje daju volumen. Mo`ete da ih napravite i sami: pomije{ajte ka{iku meda i dvije ka{ike kokosovog ili bademovog ulja. Potom dodajte u smjesu ka{iku pavlake i `umance, i na kraju sve dobro sjedinite. Nanesite masku i ostavite je da odstoji 45 minuta. Najbolji efekat dobi}ete ako masku stavljate uve~e. Ako ~esto idete kod frizera na feniranje ili to radite sami kod ku}e, na kosu obavezno prije su{enja nanesite za{titnu kremu. Kada je osu{ite, stavite na krajeve malo “kristala” koji njeguju, hrane kosu i daju joj sjaj. Kreme za kosu idealne su za ovo doba godine jer dje lu ju po put bla `eg u~vr{}iva~a i {tite od vlage.

Gurmanska piletina
Potrebno:
500 gr pile}eg filea 150 gr suhog vrata (tanko narezane) 150 gr pr{ute (tanko narezane) 150 gr gauda sira (tanko narezanog) 4 jaja 1 kiselo vrhnje 2 ka{ike kru{nih mrvica

Priprema:

Namastite vatrostalnu posudu. Pile}e filee stanjite batom za meso. U vatrostalnu posudu sla`ite red piletine (pola koli~ine) pa red vratine, red pr{ute, red sira. Ponovite red vratine, red pr{ute i red sira i na to onda jo{ jedan piletine. Zamutite 4 jaja, kiselo vrhnje i kru{ne mrvice i pospite po piletini. Stavite pe}i 45 minuta na 200 Celzija. [paroge je jednostavno pripremiti. 15-ak minuta prije nego je piletina pe~ena, {paroge operite i osu{ite papirnatim ru~nikom. Poslo`ite ih u malo dublji tanjur ili neku zdjelu. Pospite s malo maslinovog ulja, posolite, pobiberite, okrenite {paroge i ponovno ih posolite i pobiberite. Grill tavu ugrijte na najja~e. Kad je ugrijana, stavite {paroge i uz okretanje pecite 10-ak min (ovisno o debljini {paroga). Kad su gotove, vratite ih u ono ulje u kojem su bile, pospite limunovim sokom i okrenite par puta.

36

OGLASI
Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA
Broj: 03-36-2- 560/12 Sarajevo, 5. 7. 2012. godine

FEDERAL MINISTRY OF DISPLACED PERSONS AND REFUGEES

Na osnovu ta~ke III Odluke o usvajanju Programa "Realizacije projekata odr`ivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvr|enih bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica ("Slu`bene novine", broj: 51/12), Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje

za odabir korisnika po Programu "Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika povratnicima na prostoru Republike Srpske" I PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant i kreditnih sredstava po Odluci Vlade Federacije BiH o usvajanju Programa "Realizacije projekata odr`ivosti povratka za 2012. godinu na prostoru Republike Srpske" iz sredstava utvr|enih bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta i Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, ("Slu`bene novine", broj: 51/12), u cilju realizacije realizacije projekata "Investicije, projekti i obrtna sredstva u maloj privredi i poljoprivredi kroz sufinansiranje putem banke". II CILJ PROGRAMA Cilj Programa je stvaranje uslova za uspje{nu realizaciju projekata povratka na prostoru Republike Srpske, kroz udru`ivanje sredstava vi{e ministarstava. Programom }e se stvoriti uslovi za zapo{ljavanje, ekonomsku samoodr`ivost povratnika i pobolj{anje kvaliteta `ivljenja u lokalnim zajednicama i osiguranje {to ve}eg stepena samoodr`ivosti povratka u Republiku Srpsku; te prevazila`enje negativnih uticaja ekonomske krize, kroz slijede}e Programe pomo}i: 1. Izgradnja i opremanje farmi (pili}a, junadi, krava, ribogojili{ta i sl) i stajskih objekata; 2. Dodjela poljoprivredne mehanizacije (Traktori od 30 do 80 KS i traktorski priklju~ci); 3. Dodjela staklenika (50 m2, 100 m2, 200 m2 i 300 m2) III KORISNICI SREDSTAVA Pravna lica i obrtnici, registrirani po pozitivnim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja }e realizirati projekte zapo{ljavanja povratnika u Republiku Srpsku; udru`enja (zadruge) kao i fizi~ka lica-povratnici u Republiku Srpsku u skladu sa op}im i posebnim kriterijima utvr|enim ovim javnim pozivom. IV NA^IN FINANSIRANJA PROJEKATA Sredstva za realizaciju Programa iz ta~ke I ovog javnog poziva u ukupnom iznosu od 6.000.000,00 KM }e se obezbijediti kao nepovratna/grant sredstva i to: • • Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva u visini od 5.800,000,00 KM; Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u visini od 200.000,00 KM; dovodi u vezu pravo raspolaganja/kori{tenja aplikanta u odnosu na vlasnika nekretnina (original ili ovjerena kopija). 6. ukupni mjese~ni prihodi - primanja podnosica prijave i ~lanova porodi~nog doma}instva; Dokaz: potvrde o zaposlenosti/nezaposlenosti, ~ek od penzije ili neki drugi akt kojim se potvr|uje prihod podnosioca prijave kao i punoljetnih ~lanova doma}instva (original ili ovjerena kopija). 7. radni ili drugi status podnosioca zahtjeva i ~lanova doma}instva; Dokaz: ugovor o radu ili neki drugi akt kojim se potvr|uje radni odnos (original ili ovjerena kopija). 8. registrovana djelatnost ili poljoprivredno gazdinstvo, odnosno da je pokrenut postupak registracije kod nadle`nog op}inskog organa za obavljanje djelatnosti za koju se podnosi prijava; Dokaz: potvrda o registraciji (original ili ovjerena kopija). 3. Op}i kriteriji koji se odnose na pravna lica: 1. da su programske aktivnosti pravnog subjekta usmjerene ka zapo{ljavanju povratni~ke populacije (ako prijavu podnose udru`enja, organizacije, asocijacije, zadruge, poslovni subjekti i sl.); Dokaz: preporuka lokalne zajednice (op}ine ili MZ) da su programske aktivnosti usmjerene ka zapo{ljavanju povratnika (original ili ovjerena kopija) 2. izvr{ena registracija pravnog subjekta (ako prijavu podnose udru`enja, organizacije, asocijacije, poslovni subjekti i sl.); Dokaz: akt o registraciji (original ili ovjerena kopija) 3. usvojen statut (ako prijavu podnose udru`enja/organizacije/asocijacije i sl.); Dokaz: Statut (original ili ovjerena kopija) 4. Posebni kriteriji koji se odnose na pravna lica: 1. ranija kori{tenost/nekori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i za odr`ivi povratak; Dokaz: izjava o kori{tenju/nekori{tenju, vrsti i vrijednosti pomo}i za odr`ivi povratak, ovjerena kod nadle`nog op}inskog organa ili notara. 2. biznis-plan - projekat za djelatnost, sa prilo`enim dokazima o postoje}oj imovini i resursima potrebnim za djelatnost; Dokaz: biznis-plan ili projekat sa svim potrebnim parametrima kojim se dokazuje opravdanost za realizaciju projekta (original ili ovjerena kopija). 3. broj povratni~kih doma}instava/povratnika kojima }e projekat koristiti; Dokaz: Izjava podnosioca prijave ili neki drugi sli~an dokaz 4. ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta od drugih donatora; Dokaz: Ugovori, pisma podr{ke i sl. 5. postojanje odobrenog projekta, gra|evinske dozvole, urbanisti~ke saglasnosti i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadle`nih organa; Dokaz: odgovaraju}i akt nadle`nog organa (original ili ovjerena kopija) 6. ocjena finansijskog i ekonomskog stanja poslovnog subjekta; Dokaz: bilans stanja i bilans uspjeha za 2010. i 2011. godinu (original ili ovjerena kopija) 7. spremnost sufinansiranja projekta. Dokaz: Izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu od minimalno 30% od ukupne vrijednosti projekta potpisana a ovjerena kod op}inskog organa ili notara (original ili ovjerena kopija) VI SADR@AJ PRIJAVE Prijava treba da sadr`i slijede}e: a) Dokumentacija potrebna Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica - grant/nepovratna sredstva: - - Prijavni obrazac za u~e{}e u Programu "Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika" koji se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva ul. Terezije 56 ili u elektronskoj formi na web stranici www.fmroi.gov.ba; - Dokazi iz op}ih i posebnih kriterija, kako za fizi~ka tako i pravna lica, iz ta~ke IV ovog javnog poziva; b) Dokumentacija potrebna za Turkish Zirat banku Bosnia d.d. Sarajevo - kreditna sredstva (ukoliko aplikant na drugi na~in ne obezbje|uje sredstva): R.br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. Dokumentacija - prilozi (pravna lica) Kompletna prva registracija privrednog subjekta i sve dopune i izmjene u registraciji; aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od 10 dana) Rje{enje nadle`nog op}inskog organa za obavljanje obrtni~ke djelatnosti Uvjerenje o poreskoj registraciji Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku) Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) Uvjerenje od Poreske uprave BiH o (ne)izmirenim porezima i doprinosima (PIO/MIO i zdravstveno) Uvjerenje o (ne)izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) Ovjerena kopija li~ne karte i CIPS prijavnica mjesta boravka odgovorne/ovla{tene osobe u pravnom licu ili vlasnika obrta Uvjerenje o neka`njavanju na osnovu privrednog kriminala odgovorne osobe u pravnom licu ili vlasnika obrta u posljednjih 5 (pet) godina Bilans stanja i uspjeha - ovjereni godi{nji obra~uni dru{tva za prethodne 3 godine poslovanja sa pripadaju}im prilozima i izvje{tajima, ukoliko je dru{tvo poslovalo posljednje 3 godine Bruto bilans poslovanja dru{tva za mjesec poslovanja, koji prethodi datumu podno{enja zahtjeva za kredit: analiti~ke kartice potra`ivanja i obaveza dru{tva na datum bruto bilansa Specifikacija za utvr|ivanje dohotka od samostalne djelatnosti za posljednje 3 godine, godi{nja prijava poreza na dohodak od obrtni~ke djelatnosti za zadnju poslovnu godinu, ukoliko se djelatnost obavljala posljednje 3 godine Odluka nadle`nog organa dru{tva za zadu`enje i ponuda zaloga za kredit Dokumentacija o dokazu vlasni{tva nad imovinom I procjena ponu|enog kolaterala/instrumenta osiguranja povrata kredita (vrijednost nepokretne imovine u odnosu na tra`ena kreditna sredstva treba biti minimalno u omjeru 1: 1 kao i vrijednost pokretne imovine minimalno 1:1) Izvje{taj nezavisnog revizora ukoliko je podnosilac zahtjeva obavezan isti sa~injavati u skladu sa zakonskim propisima

JAV NI P OZ IV

Sredstva kojim }e se finansirati projekti iz ovog Programa bit }e raspore|ena u slijede}em omjeru: • 70 % grant/nepovratna sredstva navedenih federalnih ministarstava; Uslov za dodjelu grant/nepovratnih sredstava je odluka o dodjeli kreditnih sredstava od Turkish Zirat bank Bosnia d.d. Sarajevo ili na neki drugi na~in obezbije|ena nov~ana sredstva za sufinansiranje. 30% sredstva korisnika; (sufinansiranje od korisnika) Kreditna sredstva Turkish Zirat bank Bosnia d.d. Sarajevo }e se dodjeljivati sa rokom povrata do 10 godina, grejs-periodom do 1 godine i kamatnom stopom od 0% do 3,99%.

Ugovore o dodjeli grant sredstava sa korisnicima zaklju~ivat }e resorna ministarstva shodno izdvojenim sredstvima, a u odnosu na kreditna sredstva navedena banka, ukoliko korisnik nije na drugi na~in osigurao potrebna sredstva. V KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA Razmatrat }e se samo prijave koje se odnose na jedan od sljede}ih projekata: Izgradnja i opremanje farmi (pili}a, junadi, krava, ribogojili{ta i sl) i stajskih objekata; dodjela poljoprivredne mehanizacije (traktora i odgovaraju}ih priklju~aka, snage 30-80 KS); dodjela staklenika (povr{ine 50-300 m).

1. Op}i (obavezni - eliminatorni) kriteriji za dodjelu pomo}i koji se odnose na fizi~ka lica: 1. Da je povratnik iz Federacije Bosne i Hercegovine u prijeratno mjesto prebivali{ta na podru~ju Republike Srpske; Dokaz: uvjerenje/potvrda o povratku izdata od nadle`nog op}inskog organa (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 ({est) mjeseci) i ovjerena fotokopija li~ne karte; 2. Da raspola`e imovinom u mjestu povratka na kojoj se tra`ena pomo} mo`e optimalno iskoristiti. Dokaz: - ugovor o obnovi objekta ili potvrda o uslovnosti objekta ili neki drugi dokaz kojim se mo`e potvrditi efektivno kori{tenje nekretnine i - izjava o spremnosti sufinansiranja u iznosu od 30% od ukupne vrijednosti projekta potpisana, a ovjerena kod op}inskog organa ili notara (original ili ovjerena kopija) 2. Posebni kriteriji koji se odnose na fizi~ka lica: 1. ranija kori{tenost/nekori{tenost finansijskih sredstava ili drugih oblika pomo}i za odr`ivi povratak; Dokaz: izjava o kori{tenju/nekori{tenju, vrsti i vrijednosti pomo}i za odr`ivi povratak, ovjerena kod nadle`nog op}inskog organa ili notara. 2. broj i starosna dob ~lanova porodice/osoba koje `ive u zajedni~kom doma}instvu sa podnosiocem zahtjeva; Dokaz: ku}na lista izdata u op}ini povratka sa podacima o broju, starosti i srodstvu ~lanova doma}instva, ne starija od 6 ({est) mjeseci od ~ega za punoljetne ~lanove doma}instva kopije li~nih karata, a za maloljetne rodni list ili dokaz o poha|anju {kole. 3. dokazi o pripadnosti ranjivim kategorijama ({ehidske porodice, odnosno porodice poginulog borca, RVI, demobilisani borci, porodica nestalih, biv{i logora{i, civilne `rtve rata, samohrane majke, osobe sa invaliditetom i sl.); Dokaz: uvjerenje/potvrda o pripadnosti ranjivoj kategoriji izdato od nadle`nog organa (original ili ovjerena kopija ne starija od 6 ({est) mjeseci). 4. biznis-plan - projekat za djelatnost; Dokaz: biznis-plan ili projekat sa svim potrebnim parametrima kojim se dokazuje opravdanosot za realizaciju projekta. 5. raspolaganje imovinom i resursima potrebnim za djelatnost, kao {to su: zemlji{te, objekti i druga materijalna sredstva; Dokaz: ZK izvadak sa naznakom povr{ine obradive zemlje, ugovor o zakupu ili neki drugi akt kojim se

14. 15.

16.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
18. Ovla{tenje za pristup Centralnom registru kredita na obrascu banke (za dru{tvo, obrt, povezano lice, vlasnika, direktora); Za povezana pravna lica, ukoliko postoje, dostaviti: Rje{enje o upisu u sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktuelno sudsko rje{enje, finansijske izvje{taje za posljednje tri poslovne godine, kao i konsolidirane bilanse stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji FBiH ("Slu`bene novine FBiH", broj: 83/09), tabelarni pregled me|usobnih potra`ivanja i obaveza povezanih pravnih lica, Ukoliko je povezano pravno lice u ste~ajnom/likvidacijskom postupku, potrebno je dostaviti: rje{enje o otvaranju ste~ajnog/likvidacijskog postupka, izvje{taj ste~ajnog/likvidacijskog upravnika i eventualno rje{enje o okon~anju postupka Investicijski program i Poslovni plan s pripadaju}im tabelama, plan prihoda i rashoda za vrijeme otplate kredita Ostali prate}i dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva (ugovori o poslovnoj saradnji, ponude i/ili predra~uni dobavlja~a, izvo|a~a, preporuke, prospektni materijal i sl.)
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva

OGLASI
BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Federal Ministry of Agriculture, Water Management and Forestry

37

Broj: 01-49-1447-1/12 Sarajevo, 5. 7. 2012. godine Na temelju ~lanka 25. Pravilnika o uvjetima i na~inu ostvarenja nov~anih potpora po modelu ostalih vrsta nov~anih potpora u poljoprivredi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/12), Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva r a s p i s u j e

J AV N I P O Z I V
ZA REALIZACIJU ZAHTJEVA ZA PROMOCIJU I STVARANJE AMBIJENTA ZA PRISTUP DOMA]IH PROIZVODA TR@I[TU NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je realizacija zahtjeva za promociju i stvaranje ambijenta za pristup doma}ih proizvoda tr`i{tu na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija). II KLIJENTI KOJI IMAJU PRAVO NA PODNO[ENJE PRIJAVE Pravo na podno{enje prijave po ovom javnom pozivu imaju gospodarska dru{tva registrirana za poslove koji su predmet ovog javnog poziva (u daljnjem tekstu: klijent) koja ispunjavaju op}e i posebne uvjete propisane ovim javnim pozivom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo).

19. 20.

R.br. 1. 2. 3. 4.

Dokumentacija - prilozi (fizi~ka lica) Ovjerena fotokopija li~ne karte, CIP prijavnica mjesta boravka Ovla{tenje za pristup Centralnom registru kredita na obrascu banke Ugovor/predugovor ili ra~un/predra~un ili izjava o namjenskom utro{ku sredstava Ostala dokumentacija po potrebi

III Op}e odredbe Klijenti iz to~ke II ovoga javnog poziva kojima se dodjeljuju financijska sredstva moraju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: 1. Da imaju prebivali{te, odnosno sjedi{te, na teritoriju Federacije; 2. Da su registrirani kod mjerodavnih organa za poslove iz predmeta ovog javnog poziva; 3. Da ispunjavaju posebne uvjete utvr|ene ovim javnim pozivom; 4. Da ispunjava kriterije propisane Programom o utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava "Poticaj za poljoprivredu" ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 44/12) utvr|enih bud`etom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva pod nazivom "Od na{eg polja do na{eg stola" (u daljem tekstu: Program) i Pravilnikom o uslovima i na~inu ostvarenja nov~ane podr{ke po Modelu ostalih vrsta nov~anih podr{ki u poljoprivredi ("Slu`bene novine FBiH", br. 56/12) (u daljem tekstu: Pravilnik) i ovim javnim pozivom; 5. Da podnese prijavu za ovu mjeru na obrascu - 10 Pravilnika; 6. Kod podno{enja zahtjeva za nov~anu podr{ku Federalnom ministarstvu klijenti su du`ni dostaviti dokaz o uplati federalne upravne takse u skladu sa Tar. br. 1. i 2. u ukupnom iznosu od 12 KM (5 KM za zahtjev i 7 KM za rje{enje), a sukladno Zakonu o federalnim upravnim taksama i tarifi federalnih upravnih taksi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/98 i 08/00); 7. Rok za podno{enje zahtjeva je 8 dana od dana objave javnog poziva u dnevnoj {tampi. IV Neophodna dokumentacija

Svi zahtjevi prilozi - dokumenti moraju biti izdati od nadle`nih sudskih ili upravnih organa Bosne i Hercegovine. Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", izuzev onih dokumenata ~iji datum izdavanja po prirodi posla moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadle`nih upravnih organa ili notara. VII NA^IN OBRADE ZAHTJEVA - IZBOR KONA^NIH KORISNIKA SREDSTAVA Obradu zahtjeva za projekt "Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika" u odnosu na op}e i posebne kriterije }e vr{iti Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, a kreditne kriterije }e utvrditi banka prema svojim procedurama. Kona~nu odluku o dodjeli grant (bespovratnih) sredstva za ovaj projekt donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na prijedlog Radne grupe, imenovana od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Ugovore o dodjeli grant sredstava sa korisnicima zaklju~ivat }e Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, svako u okviru izdvojenih sredstava. Obradu zahtjeva za dodjelu kredita vr{it }e Turkish Zirat bank Bosnia d.d. Sarajevo u skladu sa svojim procedurama. Kreditni zahtjevi }e se obra|ivati bez nov~ane naknade. Kontrolu namjenskog utro{ka grant sredstava u saradnji sa bankom, vr{it }e posebna komisija koju }e imenovati Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Rezultati konkursa objavljuju se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" i na internet-stranici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica www.fmroi.gov.ba VII NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVA NA KONKURS Prijave sa odgovaraju}im prilozima iz poglavlja V {alju se preporu~eno po{tom ili li~no u dvije zape~a}ene koverte zapakovane u jednu, od kojih je jedna za Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (prema kriterijima iz ta~ke Va) i druga za Turkish Zirat bank Bosnia d.d. Sarajevo (prema kriterijima iz ta~ke Vb). Obrazac prijave je dostupan na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.base mo`e preuzeti li~no u , ili prostorijama Ministarstva na adresi Terezije 56. Sarajevo.

Klijenti koji su registrirani za poslove iz predmeta ovog javnog poziva moraju dostaviti slijede}u dokumentaciju i to: 1. Dokaz o registraciji kod mjerodavnog organa - rje{enje o upisu u sudski upisnik za gospodarska dru{tva; 2. Uvjerenja o poreznoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj); 3. Ukoliko aplikant nije PDV obveznik, dostaviti uvjerenje da isti nije PDV obveznik; 4. Popunjen obrazac zahtjeva na obrascu broj 10; 5. Ugovor o otvorenom bankovnom ra~unu; 6. Potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata (u daljnjem tekstu: Registar RPG i RK) koju izdaje mjerodavna op}inska slu`ba nakon 1.1.2012. godine. A. PROMOCIJA AKTIVNOSTI VEZANIH ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU I POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENE PROIZVODE NA TERITORIJU FEDERACIJE - TV POLJOPRIVREDNA EMISIJA Osim dokumentacije iz to~ke IV ovog javnog poziva, klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. dokaz o profesionalnom radu u proizvodnji tv-programa; 2. dokaz o profesionalnom anga`manu voditelja projekta u tv-proizvodnji i ure|ivanju programa; 3. dokaz o upo{ljavanju djelatnika koji su izravno anga`irani na tv-proizvodnji programa - emisije o poljoprivredi; 4. referentnu listu s bilancom stanja i uspjeha za 2010. i 2011. godinu; 5. tro{kovnik provedbenog projekta/programa koji se kandidira. B. PROMOCIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I POLJOPRIVREDNO- PREHRAMBENIH PROIZVODA NA TERITORIJU FEDERACIJE, PODIZANJE SVIJESTI O VA@NOSTI DOMA]E PROIZVODNJE I KUPOVINE DOMA]IH PROIZVODA - PUTEM MEDIJA Osim dokumentacije iz to~ke IV ovog javnog poziva, klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. TV ku}e - cjenik usluga, - dokaz o profesionalnom radu u proizvodnji tv-programa, - dokaz o profesionalnom anga`manu voditelja projekta u tv-proizvodnji i ure|ivanju programa. 2. radijske ku}e - cjenik usluga, - dokaz o profesionalnom radu u proizvodnji radioprograma, - dokaz o profesionalnom anga`manu voditelja projekta u radioproizvodnji i ure|ivanju programa. 3. novinske ku}e: - cjenik usluga, - dokaz o profesionalnom radu u proizvodnji dnevnih i ostalih novina, - dokaz o profesionalnom anga`manu voditelja projekta. 4. web portali - cjenik usluga, - dokaz o profesionalnom radu u odr`avanju portala. C. PROMOCIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I POLJOPRIVREDNO- PREHRAMBENIH PROIZVODA NA TERITORIJU FEDERACIJE - putem video, audio I fotozapisa Osim dokumentacije iz to~ke IV ovog javnog poziva, klijenti moraju predati i slijede}u dokumentaciju: 1. cjenik usluga, 2. dokaz o profesionalnom radu najmanje 15 godina u produkciji voditelja tima i najmanje 10 godina iskustva u pru`anju PR usluga, 3. dokaz svakodnevne distribucije i preuzimanja videoinformacije od TV stanica u regionu za 2011. godinu, 4. dokaz o brzoj distribuciji video, audio i fotozapisa u roku od najvi{e 3 sata od trenutka de{avanja. D. Pored navedenih zahtjeva, za promociju i pobolj{anje svijesti o va`nosti doma}e proizvodnje i kupovine doma}ih proizvoda mogu se uvrstiti i drugi zahtjevi (projekti / programi) za koje Povjerenstvo odredi da mogu biti predmet nov~ane potpore. V VREDNOVANJE ZAHTJEVA (1) Zahtjevi se dostavljaju Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo). (2) Prilikom obrade zahtjeva utvr|uje se pravovremenost, potpunost i osnovanost zahtjeva klijenta propisanih Programom, Pravilnikom i ovim javnim pozivom. (3) Federalno ministarstvo donosi rje{enje kojim odlu~uje o zahtjevima koji su pristigli kao neblagovremeni, nepotpuni ili neosnovani. (4) Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva (u daljnjem tekstu: ministar) rje{enjem imenuje povjerenstvo za ostale podr{ke (u daljem tekstu: Povjerenstvo). (5) Povjerenstvo }e razmotriti prispjele zahtjeve i sa~initi prijedlog za odobrenje ili za odbijanje zahtjeva, nakon ~ega ministar donosi rje{enje. (6) Rje{enje iz st. 3. i 5. ovoga ~lanka je kona~no u upravnom postupku i protiv istog nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor tu`bom kod Kantonalnog suda u Sarajevu. (7) Isplata nov~ane potpore po javnom pozivu }e se vr{iti na temelju planiranih sredstava u okviru Programa za ovu mjeru i mo`e se vr{iti u vi{e obroka, {to }e se definirati rje{enjem ministra. (8) Radi utvr|ivanja ~injeni~nog stanja sposobnosti klijenta, njegove ekonomske odr`ivosti (kratkoro~na ili dugoro~na), uravnote`enja teritorijalne zastupljenosti, Povjerenstvo mo`e pored dokumentacije propisane za svaku mjeru, zatra`iti i slijede}u dodatnu dokumentaciju: • bilancu stanja i uspjeha klijenta za prethodni period, • biznis-planove za naredni period, • ugovore i garancije poslovnih partnera da su biznis-planovi provodivi u svakom dijelu i drugo. (9) Komisija, nakon prikupljene dodatne dokumentacije, mo`e predlo`iti ministru da odbije zahtjev ili da zatra`i povrat ispla}enih sredstava. (10) Federalno ministarstvo }e pratiti realiziranje odobrenih zahtjeva i poduzimati aktivnosti sukladno stanju zahtjeva, uklju~uju}i pravo na isticanje zahtjeva za povrat dobivenih sredstava, podno{enja prijava mjerodavnim organima u cilju za{tite svojih prava i zakonitog tro{enja prora~unskih sredstava. VI NAPOMENA - Da bi klijent u{ao u konkurenciju za odabir na javnom pozivu, mora ispuniti propisane uvjete; - Svi dokumenti koji se predaju uz prijavu projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija sudjelovanja iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene preslike, ne starije od tri mjeseca; - Dokumenti koji se {alju na javni poziv, ne vra}aju se klijentu; - Ministarstvo zadr`ava pravo kontrole za dostavljeni zahtjev; - Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove klijenta nastale sa~injavanjem i predajom zahtjeva, a klijent nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova na temelju sudjelovanja na ovom javnom pozivu. Svi zahtjevi dostavljaju se s naznakom "JAVNI POZIV - II" - "ne otvarati" na adresu: Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA Ul. mar{ala Tita broj 15 71 000 Sarajevo MINISTAR Jerko Ivankovi} Lijanovi} Sarajevo, Mar{ala Tita br. 15 Tel.: +387 33 44 33 38, Fax: 22 64 34; E-mail: kabinet@fmpvs.gov.ba

Dostavljanje prijava/zahtjeva/projekata se vr{i preporu~eno po{tom ili li~no, u zape~a}enoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica Alipa{ina 41, 71 000 Sarajevo - sa naznakom "Prijava na javni poziv Izgradnja i opremanje farmi i stajskih objekata, te dodjela poljoprivredne mehanizacije i staklenika na prostoru Republike Srpske" - Posebna napomena: Aplikanti koji su tokom 2012. podnijeli prijave na "Javni oglas za podno{enje prijava/zahtjeva/projekata za programe pomo}i odr`ivog povratka u cilju zapo{ljavanja povratnika u RS-u" ili pojedina~ne zahtjeve, trebaju na obrascu prijave nazna~iti koju su dokumentaciju prilo`ili tom prilikom kako bi ista bila kori{tena i po ovom javnom pozivu. Na pole|ini koverte obavezno navesti: - naziv - ime podnosioca prijave; - adresu i kontakt-telefon: - ovjeriti pe~atom poslovnog subjekta. Javni poziv ostaje otvoren do utro{ka sredstava, a najdalje do 1. 12. 2012. godine. Prijave }e se razmatrati kontinuirano po prispije}u istih. U postupku javnog poziva Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poni{ti javni poziv. Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati. VIII OSTALE ODREDBE Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom od 10 do 14 sati na brojeve telefona: 033/201-756 i 033/205-543 kao i na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba . MINISTAR mr. Adil Osmanovi}

SARAJEVO; ALIPA[INA 41. Tel/Fax: +387 33 201 756 e-mail: odrzivi@fmroi.gov.ba

38

OGLASI
PRODAJA VRHUNSKIH APARTMANA U NEUMU na samoj obali mora od 18 m2 do 35 m2.

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

IZVJE[TAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Dioni~arima "Unis - Udru`ena metalna industrija" d.d. Sarajevo Obavili smo reviziju prilo`enih odvojenih finansijskih izvje{taja "Unis - Udru`ena metalna industrija" d.d. Sarajevo i to bilansa stanja na dan 31. 12. 2011. godine, bilansa uspjeha, izvje{taja o promjenama u kapitalu, izvje{taja o gotovinskim tokovima i bilje{ki uz finansijske izvje{taje za period 1. 1 - 31. 12. 2011. godine. Odgovornost Uprave za finansijske izvje{taje Sastavljanje, te objektivan prikaz finansijskih izvje{taja u skladu s Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja potpadaju u djelokrug odgovornosti Uprave, a to obuhvata: ustrojavanje, uspostavljanje i odr`avanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvje{taja bez materijalno zna~ajnih pogre{aka u prikazu, bilo kao posljedica prijevare ili pogre{ke, odabir i primjenu odgovaraju}ih ra~unovodstvenih politika te davanje ra~unovodstvenih procjena primjerenih danim okolnostima. Odgovornost revizora i temelj za izra`avanje mi{ljenja Na{a je odgovornost izraziti nezavisno mi{ljenje o finansijskim izvje{tajima na temelju provedene revizije. Reviziju smo obavili u skladu s Me|unarodnim revizijskim standardima. Navedeni standardi nala`u da postupamo u skladu s eti~kim pravilima, te da reviziju planiramo i obavimo kako bismo se u razumnoj mjeri uvjerili da finansijski izvje{taji ne sadr`e materijalno zna~ajne pogre{ke u prikazu. Revizija uklju~uje primjenu postupaka kojima se prikupljaju revizijski dokazi o iznosima i drugim podacima objavljenim u finansijskim izvje{tajima. Odabir postupaka zavisi od procjene revizora, uklju~uju}i i procjenu rizika materijalno zna~ajnog pogre{nog prikaza finansijskih izvje{taja, bilo kao posljedica prijevare ili pogre{ke. U procjenjivanju rizika, revizor procjenjuje interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje te objektivno prezentiranje finansijskih izvje{taja Dru{tva, kako bi odredio revizijske postupke primjerene datim okolnostima, a ne kako bi izrazio mi{ljenje o u~inkovitosti internih kontrola u Dru{tvu. Revizija tako|er uklju~uje i ocjenjivanje primjerenosti ra~unovodstvenih politika koje su primijenjene te zna~ajnih procjena Uprave, kao i prikaza finansijskih izvje{taja u cjelini. Uvjereni smo da su revizijski dokazi koje smo prikupili dovoljni i primjereni kao osnova za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Mi{ljenje Prema na{em mi{ljenju, odvojeni finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno u svim zna~ajnim aspektima finansijski polo`aj Dioni~kog dru{tva "Unis - Udru`ena metalna industrija" Sarajevo na dan 31. 12. 2011. godine, te rezultate njegovog poslovanja i gotovinske tokove za godinu koja je tada zavr{ila i izra|eni su u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji FBiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije, odnosno sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja koji su prevedeni i objavljeni od Komisije za ra~unovodstvo i reviziju BiH. Dru{tvo za reviziju "Expert" d.o.o. Zenica

Sve informacije na broj 061 778 367
Dru{tvo za reviziju “Expert” d.o.o. Zenica, Bulevar Kulina bana 28b, Zenica, BiH Registrovano kod Op}inskog sudo Zenica, Rje{enje 043-0-Reg-000383 Transakcijski ra~un kod UniCredit Bank 338-900-22065168-29 Poreyni broj 05007274, Identifikacioni broj 4218354710005, PDV broj 218354710005 Tel/fax ++387 32 20 31 10, mob. ++387 61 79 18 82 e-mail: expert.revizija@bih.net.ba

IZVJE[TAJ O IZVR[ENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANOG IZVJE[TAJA
Dioni~arima "UNIS - Udru`ena metalna industrija" d.d. Sarajevo Izvr{ili smo reviziju Konsolidovanog izvje{taja "Unis - Udru`ena metalna industrija" d.d. Sarajevo i povezanih dru{tava "UNITIC" d.o.o. Sarajevo, "Unis UTL" d.o.o. Sarajevo i "Unis Fagas" d.o.o. Sarajevo (Koncern) i to bilansa stanja na dan 31. 12. 2011. godine, bilansa uspjeha, izvje{taja o promjenama u kapitalu i izvje{taja o nov~anim tokovima za period 1. 1 - 31. 12. 2011. godine. Na{om revizijom nisu obuhva}eni finansijski izvje{taji povezanih dru{tava UNITIC d.o.o. Sarajevo i "Unis Fagas" d.o.o. Sarajevo. Reviziju tih finansijskih izvje{taja izvr{ili su drugi revizori i dostavili svoj izvje{taj, te se na{e mi{ljenje glede iznosa vezanih uz finansijske izvje{taje povezanih dru{tava temelji jedino na izvje{taju drugih revizora. Reviziju smo obavili u skladu sa Me|unarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju planiranje i obavljanje revizije tako da ona pru`i razumno uvjerenje o tome ima li u finansijskim izvje{tajima zna~ajnih pogre{aka. Revizija je uklju~ila ispitivanje, testiranje i prikupljanje dokaza koji potkrepljuju iznose i objave u finansijskim izvje{tajima. Revizija je tako|er obuhvatila ocjenu primjerenih ra~unovodstvenih na~ela, te zna~ajnih procjena uprave, kao i vrednovanje sveukupne prezentacije finansijskih izvje{taja. Vjerujemo da su provedena revizija i izvje{taji drugih revizora pouzdani temelj za izra`avanje na{eg mi{ljenja. Prema na{em mi{ljenju, utemeljenom na na{oj reviziji i izvje{tajima drugih revizora, prilo`eni konsolidovani finansijski izvje{taji prikazuju realno i objektivno finansijski polo`aj Unis Koncerna na dan 31. 12. 2011. godine, te rezultate njegovog poslovanja i nov~ane tokove za godinu koja je tada zavr{ila, i izra|eni su u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji FBiH i ra~unovodstvenim standardima koji se primjenjuju na teritoriji Federacije, odnosno sa Me|unarodnim standardima finansijskog izvje{tavanja koji su prevedeni i objavljeni od Komisije za ra~unovodstvo i reviziju BiH. Dru{tvo za reviziju "Expert" d.o.o. Zenica

Jasminka Lon~ari}, direktor Zenica, 15. 3. 2012. godine

Zinka Fetahovi}, ovla{teni revizor

Jasminka Lon~ari}, direktor

Zinka Fetahovi}, ovla{teni revizor

Zenica, 23. 4. 2012. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 218063 11 Ps Sarajevo, 20. 6. 2012. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 53/03, 73/05 i 19/06), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Sedina Durakovi}, u pravnoj stvari tu`itelja “AJNEX” DOO SARAJEVO, Ul. te{anjska do br. 11, Sarajevo, protiv tu`enog “FORSHER EXPORT IMPORT” DOO SARAJEVO, Ul. radni~ka br. 28, koga zastupa direktor Lizde Refik, radi duga v.sp. 7.167,85 KM OBJAVLJUJE SLIJEDE]I

NAKNADNI KONKURS
Za upis studenata prvog ciklusa studija Fakulteta za javnu upravu u akademskoj 2012/2013. godini i dalje traje. Fakultet prima sljede}i broj studenata. - redovni studij - 50 - vanredni studij - 50 Kandidati mogu predati dokumente Studentskoj slu`bi Fakulteta za javnu upravu u Sarajevu (Patriotske lige 41) radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs je otvoren do 20.7.2012. godine. Uz zahtjev za upis, kandidati predaju: 1. originalna svjedo~anstva o zavr{enim razredima srednje {kole zavr{ene u Bosni i Hercegovini u ~etverogodi{njem trajanju, odnosno odgovaraju}e nostrificirane dokumente za kandidate koji srednju {kolu nisu zavr{ili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokumenti u postupku nostrifikacije, prila`u se prevedeni i od sudskog tuma~a ovjereni dokumenti), 2. originalnu diplomu o zavr{enoj srednjoj {koli, 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih i 4. uvjerenje o dr`avljanstvu. Detaljnije informacije o studiju, kao i druge informacije u vezi sa uvjetima studija mogu se dobiti na: www.fju.edu.ba, na kontakt-telefon: 033 553 837 ili u Studentskoj slu`bi Fakulteta (Patriotske lige 41 - zgrada Fakulteta za sport i tjelesni odgoj). Uprava Fakulteta

OGL AS
Poziva se “FORSHER EXPORT IMPORT” DOO SARAJEVO, Ul. radni~ka br. 28, koga zastupa direktor Lizde Refik, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu dostavljenu sudu 24. 11. 2011. godine, u kojoj je tu`itelj predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se tu`eni obavezuje da tu`itelju isplati na ime duga iznos od 7.167,85 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to na iznos od 1.672,04 KM po ra~unu broj 268/2011 od 1. 7. 2011. godine po~ev od 31. 7. 2011. godine, na iznos od 5.495,81 KM po ra~unu broj 274/2011 od 7. 7. 2011. godine po~ev od 14. 7. 2011. godine, kao i naknaditi mu tro{kove postupka a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

Ujedno je tu`itelj predlo`io i dono{enje presude zbog propu{tanja u smislu ~lana 182. stav 1.ZPP-a (Zakona o parni~nom postupku). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enih (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Sedina Durakovi}

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
Ludvík Kuba ^itanje BiH - Putevi i studije iz godina 1893-1896. (32)

FELJTON
^e{ki forma Jan Hus kao 1415.mi~kogredjema“Otor Konstancispareljensvogje- retik na lo ~i u zbog teolo{ko-pole la crkvi”. Bio je ktor Uni

39

NA DANA[NJI DAN

Iz sudbina i uspomena uli~nih pjeva~a
Kada sam zapisane pjesme mogao besprijekorno prepjevati, imalo je to svoj uticaj. “[vabo ima za sve {kole” - primijetio je poslije mudro stari Bo{njak
U Sarajevu sam dobio “Offene Orde” po kojem su meni u `an, darmerijskim stanicama morali pru`iti uto~i{te i ugo{}enje za slu`benu taksu, i svi slu`beni organi morali su mi biti od pomo}i u tra`enju pjeva~a. Dojurio sam u selo ili gradi}, predstavio se predstojniku ili njegovom zastupniku. I dok su `andari tr~ali po okolini da prona|u guslare i pjeva~e, slu`beni sluga me vodio po naselju, pokazivao mi znamenitosti, predstavljao me, ukoliko smo neke sreli, mjesnim veli~inama. Jedan je bio tako temeljit, da me, vide}i kravu koja pase na livadi oko d`amije, upoznao i sa njome, predstaviv{i mi ~etverono{ca sa neskrivenom ozbiljno{}u: “Ovo je krava gospodina expositursleitra” . druga~ije, manje ugodno i manje pogodno. Nekada sam dijelio “kvaku” - sa odrpancem. On je iz kolibe izlazio, a ja u nju ulazio. I shvatio sam da smo jedan drugome sli~ni. On je kao ostatke biv{e ljepote ostavio ovdje malo igli, konaca ili savremene parade. Ja sam za istro{ene starodavne pjesmice, koje su mladi ismijavali a koje sam izmoljakao od stoljetnih bakica, darivao sjajne kop~e, min|u{e, dugmadi, iglice, koje sam sa sobom u torbi stalno nosio. Trgovina, dakle, u principu ista. Razlika je bime, kada sam slu~ajno imao priliku znati, da to nije bilo uzalud. Nekada to nije bilo dvaput badava, jer sam tako dobio pjeva~a ili pjeva~icu. Nikada nisam znao unaprijed, kako }u do}i do pjesme. Zato {to je pjesma ptica, riba, leptir, oblak. Jeste svugdje, ali je sakrivena. Pojavi li se, lagano ponovo nestane. Njen lovac je u te{kom polo`aju. Ona se pona{a prema nje mu kao dje voj ka pre ma momku u bosanskoj pjesmi: Djevojka: Ja sam sunce. Momak: Ja oblak kod sunca. Djevojka:

1533. 1535. 1809. 1855. 1893. 1908. 1919. 1923. 1928. 1944. 1962. 1964. 1967. 1988. 1990. 1995. 1999. 2000. 2000. 2003. 2005.

Popularni ^esi
Naravno, takva slu`bena mobilizacija pjeva~kih lokalnih snaga imala je svoje neugodnosti. Naro~ito pravoslavni narod se je upla{io. Najprije, nije mogao dugo uop{te shvatiti o ~emu se radi. Poslije su se ljudi pitali za~u|eno: “Kako to? Kada mi ho}emo pjevati, ne smijemo, a sada se nama to nare|uje?” Tada sam se morao i sam umije{ati sa obja{njenjem da sam ^eh, iz kr{}anskog naroda, {to je uvijek bila preporuka. Bilo je to kratko poslije, kada su mlado~esi dobili ve}inu u parlamentu i kada je Va{atý govorio u Be~u i u Pe{ti rusofilske rije~i; bilo je to te iste godine, u kojoj je Eim izgovorio svoju povijesnu rije~ o Bosni, upotrebljuju}i dosjetljivu igru rije~i “Kallay - doskopu” Ove . okolnosti u~inile su ^ehe veoma popularnim po cijeloj Bosni i Hercegovini, uop{te po cijelom slavenskom jugu. U Doboju, jedan rodoljub, srpski kupac me je zato zavolio i pomagao mi tra`iti pjeva~e. Dje~aku, kojega sam kod njih poslao, rekao: “Reci da je tu brati} Eimov i Masarykov ne}ak” . Pjeva~a sam poslije imao dovoljno. A gledalaca jo{ vi{e. Priznajem da ako sam mogao, izmicao sam se takvom slu`benom sakupljanju i i{ao sam, po svom, samostalno, iako je to daleko la samo u koristi. Odrpanac je imao na le|ima dobro napunjenu vre}u, ja u d`epu od prsluka tanku svesku. U vre}i su bile zgu`vane prave krpe, koje je o~ekivala stupa u fabrici, u teci su se sjajile dijamantske dragocjenosti stiha i zlatni konci ~arobnih napjeva. Narod neznatnu razliku me|u nama nije opazio i nije mario. Prolaze}i otegnutim selima hercegova~kim ili bosanskim kasabama muslimanskih gradi}a, svaki trenutak su me zaustavljala djeca ili starije osobe, naro~ito `enske: “[ta ima{ za prodaju?” Pokazivali su pri tome na moju ta{nu, gdje sam imao, pored ostalog i stvari, spremljene za razmjenu. Nekada su `ene opaziv{i me preko zida ili ograde, poslale za mnom dje~aka, koji je strmoglavo tr~ao vi~u}i: “[vabo, vrati se!” Zaustavio bih se. “Ima{ li za prodaju min|u{e?” pitao je , va`no mali{an. “@ene ho}e kupovati!” I vidio sam kako iza ograde titraju rese djevoja~kog fesi}a. Drugdje - mo`da samo zbog svojih nao~ara - sam va`io za ljekara. “Jesi li doktor?” pitali su. , Zaustavljao sam se rado. Na jugu je “groznica” stalni gost. Imao sam sa sobom dosta kinina, koji sam im rado davao, i radovalo Ja sam zrno biserno. Momak: Ja nit za udjenuti. Djevojka: Ja sam stru~ak bosiljka. Momak: Stru~ak }u otkinuti. Djevojka: Ja postanem riba. Momak: Ja ronilac, ribu ulovim. Djevojka: Ja postanem zlatna ~a{a. Momak: ^a{u na usne podignem. U mom slu~aju je nu`no prekri`iti lijepa pore|enja, {to ne idu na moj ra~un, pjesma dose`e odnos sakuplja~a prema pjesmi. Nikada nisam zauzimao zavisti vrijedan polo`aj oblaka pored sunca, nikada nisam izgledao kao hrabar ronilac. Najvi{e sam podsje}ao na nezgrapnu ronila~ku masku. Bio sam toga uvijek potpuno svjestan, da sam se svojoj okolini ~inio smije{nom pojavom, a u najpovoljnijem slu~aju izgledao kao neshvatljivi ~udak. Niko, tako|er, prema meni nije bio u dilemi u svom mnijenju. Mladi su se ismijavali, stari negodovali ramenima i nosom. Barem ve}im dijelom.

Svako je htio pjevati
Naravno, kada sam zapisane pjesme mogao besprijekorno prepjevati, imalo je to svoj uticaj. “[vabo ima za sve {kole” - primijetio je poslije mudro stari Bo{njak. Poslije takvih rije~i, koje su krunisale moj uspjeh, pjesme su mi same hrlile. Svako je htio pjevati, i stara majka, koja je u{la u prepunu sobu pod izgovorom, da odatle odvede k}er (koja mi je ba{ pjevala), jer “dangubi” Kada je . ~ula da je napravila gre{ku, prekinula je, izgrdila i pjevala pjesmu kako je trebala biti. Pjevala je poslije i slijede}e pjesme.
(Sutra: Pjesme)

Knjigu “^itanje Bosne i Hercegovine” Ludvika Kube, ~ije dijelove }e u narednim brojevima Oslobo|enje feljtonizirati, objavila je nedavno izdava~ka ku}a Rabic iz Sarajeva u saradnji sa Ambasadom Republike ^e{ke u BiH. Putopis je nastajao u periodu 1893-1896. Ludvik Kuba, slikar, putopisac, umjetnik, zabilje`io je perom i kistom obi~aje, pejza`e, ljude. Knjiga je ura|ena dvojezi~no - na bosanskom i ~e{kom jeziku, a na XXIV sajmu knjiga i u~ila u Sarajevu dobila je nagradu za izdava~ki poduhvat.

verziteta u Pragu (1402), reformisao je ~e{ki jezik i pravopis. Umro Lodoviko Ariosto, autor vite{kog epa “Bijesni Orlando”. Smatra se najve}im pjesnikom italijanske renesanse. Engleski humanista i pisac Tomas Mor pogubljen kao izdajnik, zbog neslaganja sa crkvenom politikom kralja Henrija VIII. Godine 1935. Katoli~ka crkva ga je proglasila za sveca. Autor je politi~ko-filozofskog djela Utopija u kojem je iznio ideju o idealnoj ljudskoj zajednici. U bici kod Vagrama vojska Napoleona Bonaparte potukla austrijske jedinice, nakon ~ega su Francuzi odveli u zarobljeni{tvo papu Pija VII, koji je ekskomunicirao Napoleona. Ro|en vojvoda @ivojin Mi{i}, jedan od najboljih srpskih vojskovo|a. Komandovao je operacijama u Kolubarskoj bici u kojoj je srpska vojska izvojevala pobjedu nad Austro-Ugarskom (1914) u Prvom svjetskom ratu. Napisao je nekoliko vojnih djela od kojih je najpoznatije “Strategija”. Umro francuski pisac Gi de Mopasan, jedan od najzna~ajnijih autora kratke forme u svjetskoj knji`evnosti (“Dunda”, “Strasti”, “Nali~ja”, “Zamke”). U Turskoj po~ela mladoturska revolucija pod vo|stvom mla|ih oficira i intelektualaca nezadovoljnih vladavinom sultana Abdula Hamida II. Prvi vazduhoplov koji je preletio Atlantik, britanski diri`abl “R-34” spustio se na Ruzveltovu poljanu u Njujorku. Zvani~no progla{eno osnivanje SSSR-a (Savez sovjetskih socijalisti~kih republika), na osnovu odluke Prvog svesaveznog kongresa sovjeta krajem 1922. U Njujorku odr`ana premijera filma “Svjetla Njujorka”, prvog zvu~nog filma u istoriji kinematografije. U po`aru koji je u glavnom {atoru cirkusa “Ringling Brothers and Barnum & Bailey” izazvao guta~ vatre, u ameri~kom gradu Hartfordu u Konektikatu, poginulo je 167 ljudi. Umro Vilijam Fokner, jedan od najzna~ajnijih modernih ameri~kih pisaca. Njegov knji`evni opus najve}im dijelom predstavlja sagu o sudbini ameri~kog Juga. Dobitnik je Nobelove nagrade za knji`evnost 1949. (“Sartoris”, “Buka i bijes”, “Svjetlost u avgustu”, “Konji~ki gambit”, “Divlje palme”). Britanski protektorat u Africi Njasalend je, pod nazivom Malavi, postao nezavisna dr`ava u okviru Britanskog komonvelta. U Nigeriji po~eo gra|anski rat zbog progla{enja nezavisnosti Isto~ne Nigerije (Bijafra). U dvogodi{njem ratu poginulo je vi{e od milion ljudi. U eksploziji naftne platforme “Pajper alfa” u britanskom dijelu Sjevernog mora, poginulo je 167 ljudi. Predsjednik Bugarske Petar Mladenov podnio ostavku zbog optu`bi da je naredio da se tenkovima rasture antivladini protesti. Po~ela ofanziva vojske bosanskih Srba na Srebrenicu, za{ti}enu zonu UN-a. Tokom cijelog dana srpska artiljerija granatirala Srebrenicu i naselja Su}eska i Poto~are. Pripadnici me|unarodnih mirovnih snaga u BiH uhapsili su u Banjoj Luci lidera Narodne stranke i poslanika u Skup{tini Republike Srpske Radoslava Br|anina i izru~ili ga Me|unarodnom sudu za ratne zlo~ine u Hagu. Osu|en je na 30 godina zatvora. Skup{tina SR Jugoslavije usvojila amandmane na Ustav kojima je tada{njem predsjedniku Slobodanu Milo{evi}u omogu}eno da se ponovo kandiduje za predsjednika SR Jugoslavije. Talas vru}ina koji je zahvatio jugozapadnu Evropu, sa temperaturama vazduha i do 45 stepeni Celzijusa, prouzrokovao je smrt 25 ljudi i mnoge po`are. Predsjednik Liberije ^arls Tejlor prihvatio ponudu za azil u Nigeriji. Njegov odlazak je bio uslov ameri~kog predsjednika D`ord`a Bu{a za anga`ovanje SAD-a na uspostavljanju mira u toj zapadnoafri~koj zemlji koju 14 godina potresaju sukobi. Iz Ulcinja ka Dubrovniku i Splitu krenula prva redovna autobuska linija iz Crne Gore prema Hrvatskoj, poslije 14 godina prekida zbog rata u biv{oj Jugoslaviji.

1885.

Luj Paster

Francuski biolog i hemi~ar Luj Paster prvi put uspje{no primijenio vakcinu protiv bjesnila na ljudskom bi}u, devetogodi{njem @ozefu Majsteru iz Alzasa.

1946.

Silvester Stalone

1946. Ro|en ameri~ki filmski glumac Silvester Stalone.

1973.

Oto Klemperer

1973. Umro njema~ki dirigent Oto Klemperer, jedan od najzna~ajnijih dirigenata 20. vijeka, posebno ~uven po izvo|enju Betovenovih djela.

1995.

Ibrahim Ljubovi}

U Sarajevu umro istaknuti bh. akademski slikar Ibrahim Ljubovi}.

40

OGLASI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU Na osnovu ~lana 86. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10.), ~lanova 68. i 72. Pravila Filozofskog fakulteta u Sarajevu - pre~i{}eni tekst, ~lanova 24. i 25. Pravila studiranja za tre}i (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti za otvaranje tre}eg ciklusa studija iz lingvistike broj: 01-34-265/12 od 25.4.2012. godine, Saglasnosti Vije}a doktorskog studija od 25.5.2012. godine, Filozofski fakultet u Sarajevu objavljuje

UNIVERZITET U SARAJEVU FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU Na osnovu ~lana 86. Zakona o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10.), ~lanova 68. i 72. Pravila Filozofskog fakulteta u Sarajevu - pre~i{}eni tekst, ~lanova 24. i 25. Pravila studiranja za tre}i (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti za otvaranje tre}eg ciklusa studija iz psihologije broj: 01-38-3684-1/11 od 28. 12. 2011. godine, Saglasnosti Vije}a doktorskog studija od 7. 5. 2012., Filozofski fakultet u Sarajevu objavljuje

KO N K URS / NAT J E ^ A J
za upis studenata TRE]EG CIKLUSA - DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u {kolskoj 2012/2013. godini I. Konkurs / natje~aj se raspisuje za upis studenata u tre}i ciklus studija - doktorski studij iz lingvistike. Studij se organizira u trajanju od tri godine, a njegovim zavr{etkom sti~e se nau~no zvanje DOKTOR LINGVISTI^KIH NAUKA / ZNANOSTI. II. Pravo pristupa doktorskom studiju i podno{enje prijave imaju slijede}i kandidati: 1. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stru~no zvanje magistra iz odgovaraju}e oblasti nauke (engleskog, bosanskog, hrvatskog, srpskog, njema~kog, arapskog, turskog, francuskog, italijanskog ili ruskog jezika) na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stru~no zvanje magistra iz odgovaraju}e oblasti na drugoj visoko{kolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini. 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija, akademsku titulu i stru~no zvanje magistra iz odgovaraju}e oblasti na drugoj visoko{kolskoj ustanovi u inostranstvu nakon provedenog postupka sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uvjetima ovog konkursa / natje~aja. 4. Kandidati koji su stekli nau~ni stepen magistra lingvisti~kih nauka po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, kojima se priznaje 60 (E)CTS bodova. Kandidati strani dr`avljani prijavljuju se na konkurs pod istim uvjetima kao i dr`avljani BiH uz uvjet da dostave rje{enje o nostrifikaciji. Visina {kolarine iznosi 4.000,00 KM po godini studija. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti: 1. Biografiju 2. Diplomu o zavr{enom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerenu fotokopiju) 3. Uvjerenje o polo`enim ispitima (original) 4. Rje{enje o nostrifikaciji (original) 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (original) 6. Uvjerenje o dr`avljanstvu (original) 7. Uplatnicu od 40 KM (Svrha: prijava na konkurs) III. Konkurs / natje~aj se raspisuje za 15 kandidata, a nastava za studij }e se organizirati ukoliko se na konkurs prijavi najmanje 5 kandidata. U slu~aju da broj prijavljenih kandidata koji su stekli uvjete za upis bude ve}i od utvr|enog broja, izbor za upis vr{it }e se na osnovu rezultata postignutih na prethodnom studija. IV. Konkurs ostaje otvoren do 15. 9. 2012. godine. Prijave dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Sarajevu, Ulica Franje Ra~kog 1, sa naznakom "Prijave za upis na doktorski studij iz lingvistike" u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na Protokolu Filozofskog fakulteta u Sarajevu, soba 75, ili sa WEB adrese Fakulteta www.ff.unsa.ba.

za upis studenata TRE]EG CIKLUSA - DOKTORSKI STUDIJ na Filozofskom fakultetu u Sarajevu u {kolskoj 2012/2013. godini I Konkurs se raspisuje za upis studenata u tre}i ciklus studija - doktorski studij iz psihologije na Odsjeku za psihologiju. Studij se organizuje u trajanju od tri godine, a njegovim zavr{etkom sti~e se nau~no zvanje doktor psiholo{kih nauka. II Pravo pristupa doktorskom studiju i podno{enje prijave imaju slijede}i kandidati: 1. Kandidati koji su zavr{ili drugi ciklus studija iz psihologije i stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra psihologije sa prosje~nom ocjenom 8,00 na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. 2. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra psihologije sa prosje~nom ocjenom 8,00 na drugoj visoko{kolskoj ustanovi u Bosni i Hercegovini. 3. Kandidati koji su stekli diplomu drugog ciklusa studija i akademsku titulu magistra psihologije sa prosje~nom ocjenom 8,00 na drugoj visoko{kolskoj ustanovi u inostranstvu nakon provedenog postupka nostrifikacije i sticanja uslova za upis na doktorski studij u skladu sa uslovima ovog konkursa. 4. Kandidati koji su stekli nau~ni stepen magistra psihologije po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju i koji su postdiplomski studij zavr{ili sa prosje~nom ocjenom 8,00. Kandidatima koji su stekli nau~ni stepen magistra po ranijem Zakonu o visokom obrazovanju, priznaje se 60 (E)CTS bodova. Kandidati strani dr`avljani prijavljuju se na konkurs pod istim uslovima kao i dr`avljani BiH uz uslov da dostave rje{enje o nostrifikaciji. Visina {kolarine iznosi 7.000,00 KM po godini studija. Uz prijavu na konkurs, kandidati su obavezni dostaviti: 1. Diplomu o zavr{enom prethodnom obrazovanju (original ili ovjerenu fotokopiju) 2. Uvjerenje o polo`enim ispitima (original) 3. Rje{enje o nostrifikaciji (original) 4. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih 5. Uvjerenje o dr`avljanstvu 6. Biografiju 7. Bibliografiju 8. Uplatnicu od 40 KM u svrhu prijave na konkurs 9. Okvirni istra`iva~ki nacrt (U okvirnom istra`iva~kom nacrtu (OIN) kandidat treba da obrazlo`i teorijsku opravdanost problema koji `eli izu~avati u toku studija. OIN je potrebno napisati na maksimalno pet stranica A4 formata - prored 1,5). III Nastava za studij }e se organizovati ukoliko se na konkurs prijavi najmanje 15 kandidata, a maksimalan broj kandidata je 20. IV Konkurs ostaje otvoren do 30. 9. 2012. godine. Prijave dostaviti na adresu: Filozofski fakultet u Sarajevu, Ulica Franje Ra~kog 1, sa naznakom "Prijave za upis na doktorski studij iz psihologije" u zatvorenoj koverti. Obrazac prijave mo`e se preuzeti na Protokolu Filozofskog fakulteta u Sarajevu, soba 75, ili sa WEB adrese Fakulteta www.ff.unsa.ba.

KONKURS

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

41

Volksbank BH d.d. je osnovana kao prva zapadnoevropska banka u Bosni i Hercegovini. Na{ glavni strate{ki cilj je da zadr`imo ugled kojim su zadovoljni kako klijenti, tako i zaposlenici, te osiguramo imid` najsigurnije banke u Bosni i Hercegovini. Kontinuirani razvoj Banke stvara potrebu za kvalificiranim i sposobnim zaposlenicima. Otvaramo radno mjesto u Sarajevu, i pozivamo dinami~ne i perspektivne kandidate da se prijave na sljede}u poziciju: 1. SAVJETNIK ZA FIRME Odjel Poslovanje sa pravnim licima /jedan izvr{ilac/ Savjetnik za firme je li~ni savjetnik koji raspola`e ekspertnim znanjem tr`i{ta, procesa privatizacije, pravne i poreske regulative. Savjetnik za firme vodi poslovanje svojih klijenata, doma}ih pravnih lica, sa godi{njim prometom definisanim prema va`e}im internim aktima Banke. Isti vodi pregovore o svim uvjetima poslovanja klijenata u Volksbank BH, priprema kreditne zahtjeve i prezentira ih tijelima Banke, uz kontinuirano pru`anje informacija i podr{ke klijentima u dnevnim bankarskim poslovima. Uslovi: • SSS, ekonomskog smjera ili gimnazija /minimum/ • najmanje 1 godina radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima • znanje engleskog jezika • znanje rada na ra~unaru Od savjetnika za firme se o~ekuje: • sticanje i savjetovanje klijenata • poznavanje i analiziranje tr`i{ta • vje{tina prodaje usluga i proizvoda banke • izuzetne organizacijske i komunikacijske sposobnosti Volksbank BH d.d. pru`a: • mogu}nost stru~nog usavr{avanja • tim mladih i fleksibilnih ljudi • dinami~nu i profesionalnu radnu sredinu Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme, uz prethodno pozitivan probni rad od 6 mjeseci. Mjesto rada je u Sarajevu. Ukoliko se `elite pridru`iti na{em profesionalnom timu i ispunjavate gore navedene uslove, molimo da nam dostavite Va{u biografiju, sa ta~nom adresom stanovanja i brojem kontakt-telefona. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati, a dostavljena dokumentacija ne podlije`e vra}anju. Va{e prijave mo`ete do 14.7.2012. godine slati na adresu: VOLKSBANK BH d.d., odjel Personal /Oglas savjetnik za firme/ Ul. fra An|ela Zvizdovi}a 1 71 000 Sarajevo ili e-mail: zaposlenje@volksbank.ba Samo kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e obavije{teni.

42

SPORT
VIJESTI

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

EVROPSKA LIGA Sarajevo savladalo Hibernians sa 5:2 u prvom pretkolu

@eljezni~ar pobijedio Pecsi
@eljezni~ar je pobijedio ma|arski Pecsi sa 2:0 u ju~era{njem kontrolnom me~u na pripremama u Austriji. Golove za pobjedu aktuelnog prvaka BiH postigli su Mirsad Be{lija u 24. i Zajko Zeba u 45. minuti. Plavi sa Grbavice prikazali su odli~nu igru, a poveli su sredinom prvog poluvremena kada je Jamak asistirao za Be{liju, koji je postigao vode}i gol. Pred kraj prvog dijela u strijelce se upisao i Zajko Zeba, koji je sjajno prevario dva defanzivca tima iz Ma|arske i lijepim udarcem postavio kona~an rezultat. @eljezni~ar je igrao prvo poluvrijeme u ovom sastavu: Antolovi}, Kerla, Vasili}, B. ^oli}, Kvesi}, Be{lija, Zoloti}, Bekri}, Jamak, Zeba, Selimovi}, dok je menad`er Amar Osim pru`io priliku u nastavku utakmice ovim igra~ima: Bukvi}, Yoshida, ]utuk, Stani}, Hasanhod`i}, Brkovi}, Tomi}, E. ^oli}, Svraka, Rami}.

Said Husejinovi} bio ponajbolji pojedinac u pobjedi nad Hiberniansom

Foto: [. SULTANOVI]

ZAIGRALI TEK U NASTAVKU
Nakon {to je prvo poluvrijeme zavr{eno rezultatom 2:2, bordo tim postigao tri gola u nastavku i slomio otpor gostuju}e ekipe sa Malte u me~u na doma}em terenu, te osigurao veliku prednost uo~i revan{a
Olimpijski stadion “Asim Ferhatovi} Hase” na Ko{evu. Gledalaca 7.000. Sudija: Goran Spirkoski - 7, pomo}nici: Kiril Negrieski i Isa Emurli (svi Makedonija). Strijelci: 1:0 - Sulji} (2), 1:1 - Farrugia (20), 1:2 - Rodolfo (33), 2:2 - Torlak (45+1), 3:2 - Karamati} (54pen), 4:2 - Had`i} (79), 5:2 - Tatomirovi} (90). @uti kartoni: ^omor, Sesar, Tatomirovi} (Sarajevo), Herrera, Diaz, Lima (Hibernians). Crveni karton: Rodolfo Soares (Hibernians) u 52. minuti. SARAJEVO: Adilovi} 7, Sesar 7, Torlak 7,5, Husejinovi} 8, Tatomirovi} 7,5, Guji} 7,5 (od 84. [unjevari} -), Haski} 7, Tadejevi} 7 (od 46. Karamati} 8), Zlatkovi} 7, ^omor 7 (od 68. Had`i} 7,5), Sulji} 8. Trener: Dragan Jovi}. HIBERNIANS: Muscat 5, Herrera 5,5, Pulis 5,5, Camilleri 5, Soares 5,5, Dias 5,5 (od 77. Pisani ), Cohen 5,5 (od 85. Caruana -), Kristensen 5, Lima 5,5, Vande-

Borac - ^elik (Nik{i}) 2:2
Gradski stadion u Banjoj Luci. Gledalaca 7.000. Sudija: Serdar Gözübüyük, pomo}nici Bas van Dongen i Dave Goossens (svi Holandija). Strijelci: 0:1 - Boji} (37pen), 1:1 - Stoki} (39), 2:1 - Dugi} (42), 2:2 - Agovi} (82). @uti kartoni: Kruni}, Kantar, @ivkovi}, Dugi} (Borac), Radovi}, Adrovi}, Ivanovi} (^elik Nik{i}). Crveni kartoni: Vedran Kantar (Borac) - drugi `uti u 86. minuti, Sini{a Dujakovi} (Borac) u 90. BORAC: Avduki}, Markovi}, @ari}, Stupar (od 30. @i`ovi}), Mili}, Kruni}, Stoki} (od 66. Radulovi}), Kantar, Grahovac, @ivkovi} (od 77. Dujakovi}), Dugi}. Trener: Slavi{a Bo`i~i}. ^ELIK NIK[I]: Banovi}, Boji}, Radovi}, Bulatovi}, Dubljevi}, Simi} (od 62. Agovi}), Bulaji}, Adrovi}, Zori} (od 90. Nikoli}), Ivanovi}, Jovovi} (od 46. Brnovi}). Trener: Slavoljub Bubanja. Borac i nik{i}ki ^elik remizirali su 2:2 u prvom me~u prvog pretkola Evropske lige, odigranom u Banjoj Luci. Doma}in je zavr{io me~ sa devet igra~a jer su Kantar i Dujakovi} dobili crvene kartone. lannoite 5, Farrugia 6. Trener: Michael Woods. Fudbaleri Sarajeva ubjedljivo su savladali Hibernians rezultatom 5:2 u prvoj utakmici prvog pretkola Evropske lige. Nakon {to je prvo poluvrijeme zavr{eno rezultatom 2:2, bordo sastav je uspio do}i do pobjede od tri gola prednosti uo~i revan{a 12. jula na Malti, ~ime je stigao na korak do plasmana u dalje takmi~enje. u drugom poluvremenu jo{ tri puta matirali Muscata. U 53. minuti nakon solo-akcije Husejinovi}a u kaznenom prostoru sru{io ga je Soares. Makedonski sudija pokazao je na bijelu ta~ku, a igra~u Hiberniansa direktan crveni karton. Siguran realizator najstro`ije kazne bio je Karamati}. Sedam minuta kasnije gosti su sa igra~em manje mogli do izjedna~enja, ali je poku{aj Lime zaustavio Adilovi}.

Igor [timac novi selektor hrvatske reprezentacije
Izvr{ni odbor Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) imenovao je ju~e Igora [timca za novog selektora fudbalske reprezentacije, javili su hrvatski mediji. Iz HNS nisu zvani~nio potvrdili ovu informaciju, ali su najavili da }e novi selektor biti predstavljen danas na konferenciji za novinare. [timac je na mjestu selektora zamijenio Slavena Bili}a, a na ~elu reprezentacije trebalo bi da ostane do Svjetskog prvenstva u Bra zilu 2014. Skup{tina HNS-a je rano ju~e jednoglasno izabrala proslavljenog fudbalera i najboljeg strijelca Svjetskog prvenstva 1998. godine Davora [ukera (44) za novog predsjednika HNS-a. On je na tom mjestu naslijedio Vlatka Markovi}a koji je na ~elu fudbalskog saveza bio gotovo 14 godina. Kontor ver zni Markovi} bio je na ~elu HNS od 1998. Krajem 2010. u napetoj atmosferi izabran je ~etvrti put na tu funkciju, a dobio je samo glas vi{e od protivkandidata Igora [timca koji je osporavao regularnost glasanja. Zbog organizovanja paralelne izborne skup{tine pro{le godine [timac je zaradio dvogodi{nju suspenziju, a poslije ju~era{njeg izbora [ukera na ~elo HNS-a, Komisija za ubla`avanje ka zni prihvatila je [tim~evu molbu za ukidanje suspenzije. Potom ga je Izvr{ni odbor imenovao za novog selektora “vatrenih”.

Dva preokreta
Izabranici Dragana Jovi}a idealno su otvorili me~ na na{em najve}em stadionu, do{av{i u vodstvo u drugoj minuti. Husejinovi} je pro{ao po lijevoj strani i proigrao Sulji}a, koji je iz neposredne blizine zakucao loptu u mre`u za 1:0. ^inilo se da je rano vodstvo uspavalo bordo momke koji su nakon 20 minuta igre kapitulirali. Naoko bezopasan prekid sa sredine terena izveo je Lima, a Farrugia pored uspavane odbrane doma}ina {alje loptu u mre`u. Malte`ani su do{li i do drugog gola poslije prekida. Lima je ubacio iz kornera, a na drugoj stativi najbolje se sna{ao Soares i pogodio za 1:2. Bordo tim je, ipak, do odmora uspio izjedna~iti rezultat. Igrala se sudijska nadoknada kada je Sesar iz kornera pogodio Torlaka, a ovaj loptu udarcem glavom zakucao u mre`u. Pogodak kapitena Sarajeva dao je krila njegovim saigra~ima koji su

Ostali rezultati
Ostali rezultati prvih utakmica prvog pretkola Evropske lige: Khazar - Nomme JK Kalju 2:2, Jagodina - Ordabasy Shymkent 0:1, KuPS Kuopio - Llanelli 2:1, Narva JK Trans - Inter Baku 0:5, Renova - Libertas 4:0, Tallinna Levadia - Siauliai 1:0, Elfsborg - Floriana 8:0, Baku - Mura 0:0, Jyvaskyla - Stabaek 2:0, Pyunik - Zeta 0:3, Rudar Pljevlja - Shirak 0:1, Dacia - Publikum 1:0, Differdang03 - NSI Runavik 3:0, Suduva - Daugava 0:1, Birkirkara - Metalurg Skoplje 2:2, Tirana - Grevenmacher 2:0, Torpedo Kutaisi - Aktobe 1:1, Santa Coloma - Osijek 0:1, Twente - UE Santa Coloma 6:0, EB/Streymur - Gandzasar 3:1, Lech Zhetysu Taldykorgan 2:0, Olimpija Ljubljana - Jeunesse Esch 3:0, Budapest - Senica 1:1, Cefn Druids AFC - MyPa 0:0, Flamurtari - Honved 0:1, Fiorita Montegiardino - Metalurgs 0:2, Teuta Durres - Metalurgi Rustavi 0:3, Bangor City - Zimbru 0:0, Bohemian - Thor A 0:0, Cliftonville - Kalmar 1:0, St. Patricks Vestmannaeyar 1:0, Crusaders - Rosenborg 0:3, Hafnarfjordur - Eschen/Mauren 2:1.

Briljantan fini{ doma}ina
U posljednjih deset minuta Sarajevo je postiglo jo{ dva pogotka, a oba puta asistencije je upisao novajlija Karamati}. U 79. minuti uposlio je Had`i}a, a u 90. Tatomirovi}a, koji su pogodili za ubjedljiv trijumf. I pored visoke pobjede kod ku}e ko{evski premijerliga{ ne smije u}i opu{teno u revan{, po{to su gosti sa Malte pokazali da se radi o veoma doboj ekipi koja je na Ko{evu na~inila velike probleme doma}oj odbrani jer je ona u pojedinim trenucima me~a bila jako nesigurna i neorganizovana.
Z. R. - S. [.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

SPORT

43

lovena~ki Maribor, koji }e 18. jula do~ekati @eljezni~ar u pretkolu Lige prvaka, u srijedu je ugostio moskovski Lokomotiv. Susret je zavr{en rezultatom 1:1, a jedini pogodak za Slovence postigao je Tavares. Menad`er plavog tima Amar Osim utakmicu slovena~kog prvaka protiv nove mom~adi Slavena Bili}a gledao je sa tribina Ljudskog vrta, ali nije impresioniran, uprkos ~injenici da su Slovenci remizirali protiv odli~nog ruskog sastava. "Maribor je po svemu prikazanom protiv Lokomotiva, favorit u utakmici protiv @eljezni~ara. Me|utim, prijateljske utakmice ne moraju biti mjerilo", ka`e nam Osim, te obja{njava kako se Rusi u Mariboru nisu pona{ali kao da im je utakmica bitna, ve} je Slaven Bili} iskoristio priliku da isproba veliki broj igra~a. "Miksano je previ{e i na terenu nijednom nije bila prva i najja~a ekipa Lokomotiva, tako da ne znam koliko zapravo Maribor mo`e kada ih pritisne{." Ja~a strana Slovenaca, tvrdi Osim, ofanzivni je dio ekipe... "Pojedina~no su dosta dobri, s tim {to su mnogo bolji u napadu,

S

FK @ELJEZNI^AR Amar Osim {pijunirao Maribor protiv Lokomotiva

Jaki su u ofanzivi, ali...
Maribor je u pro{loj sezoni postigao 88 pogodaka, {to je za svaki respekt, s tim {to treba napomenuti i to da su primili ~ak 35 golova
Amar Osim: Prostudira}e prednosti i mane Maribora

KOMPENZACIJA Ukoliko uspijemo iskompenzirati njihove slabosti u odbrani, sa zaustavljanjem njihovih napada~a, onda imamo neke {anse za prolaz, smatra Osim

nego u defanzivi. Slo`eni su kako treba i zna se ko {ta radi u ekipi. Opet se vra}am na to da su Rusi igrali bez pritiska, a Maribor je 6070 minuta na terenu imao najbolji mogu}i tim, {to je i shvatljivo, s obzirom na to da im je ovo mo`da bila i generalna proba za @elju. Me|utim, da bih ne{to vidio, na terenu su morala biti dva protivnika sa istom `eljom, a ovdje to nije bio slu~aj." Osim je svjestan da }e, ukoliko `eli prolazak dalje, morati dobro prostudirati sve prednosti, a pogotovo mane Maribora, koji je u pro{loj sezoni postigao nevjerovatnih 88 pogodaka, a primio, za prvaka dr`ave, velikih 35. Upravo taj veliki postotak primljenih golova Osim vidi kao {ansu plavih... "Imaju opasne igra~e u vrhu

napada, a Tavares, koji je dao i jedini gol protiv Lokomotiva je igra~ velike klase, koji mo`e donijeti prevagu. Dali su puno golova, to je istina, ali primili su zaista mnogo, {to samo pokazuje da nisu toliko dobri u odbrani, {to pak kompenzuju odli~nim napadom. Me|utim, ukoliko uspijemo iskompenzirati njihove slabosti u odbrani, sa zaustavljanjem njihovih napada~a, onda imamo neke {anse za prolaz", smatra Osim, koji je svjestan da bi prvi susret u Mariboru mogao mnogo toga odlu~iti, te sprema ekipu za bespo{tednu borbu, uz nadu da }e rezultat od 18. jula dati dovoljno nade za revan{ na Ko{evu, koji se igra 24. jula, pred punim tribinama, nadaju se iz @elje.
J. LIGATA

Danas zasjeda Skup{tina N/FSBiH

Jo{ jednom o izmjenama i dopunama Statuta
Ve} mjesecima predstavnici FIFA i UEFA poku{avaju ubijediti ~elnike entitetskih saveza da je neophodno usvajanje izmjena i dopuna Statuta, ali to im o~ito te{ko polazi za rukom
Skup{tina Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine bit }e odr`ana danas u 11 sati u hotelu Hollywood na Ilid`i, a glavna tema bit }e, naravno, Statut. Ve} mjesecima predstavnici FIFA i UEFA poku{avaju ubijediti ~elnike entitetskih saveza da je neophodno usvajanje izmjena i dopuna Statuta, ali to im o~ito te{ko polazi za rukom. Tako je na posljednjem sastanku kojem su prisustvovali izaslanici iz Züricha i Nyona zaklju~eno da entitetski savezi, u ovom trenutku, nisu voljni glasati za novi Statut. Ta~nije, predstavnici FSRS-a iznijeli su stav da je potrebno vremena kako bi se do{lo do odgovaraju}eg prihvatljivog rje{enja, pa su predlo`ili da Skup{tina na dana{njoj sjednici ne razmatra izmjene i dopune Statuta. Tako|er, ni NSFBiH nema jedinstven stav o ovom pitanju, s obzirom na to da nije odr`ana Skup{tina ovog saveza, a mi{ljenja kantonalnih i `upanijskih saveza su podijeljena. Sa druge strane, Komitet za normalizaciju N/FSBiH i predstavnici FIFA i UEFA zauzeli su stav da se o predlo`enim izmjenama i dopunama Statuta delegati izjasne danas. Podsjetimo, najve}i problem je formiranje Odbora za posredovanje i savjetovanje, te broj delegata u Skup{tini, kao i u Izvr{nom odboru, u kontekstu formiranja udru`enja, kao novih ~lanova Saveza. Skup{tinski delegati danas bi se, izme|u ostalog, trebali izjasniti i o prijedlogu o skra}enju Premijer lige BiH na 12 klubova, te o formiranju udru`enja premijerliga{a. S. [I[I]

United `eli Dembu Ba i Tiotea
Ekipa Manchester Uniteda navodno `eli u svoje redove ovog ljeta dovesti dvojac Newcastle Uniteda Dembu Ba ti Cheick Tiote. Trener svraka Alan Pardew se navodno mu~i da u timu zadr`i svoje najbolje igra~e, a to bi moglo obradovati sir Alexa Fergusona, koji tra`i poja~anja za narednu sezonu, u kojoj }e zasigurno `eljeti da vrati trofej prvaka Engleske na Old Trafford. Ferguson je izgleda spreman da po{alje ponude za ovu dvojicu igra~a ~ije cijene i nisu toliko visoke. Podsjetimo, crveni |avoli su se ve} poja~ali dvojicom mladih igra~a, a radi se o Nicku Powellu, koji je do{ao iz Crewe Alexandre, te o Shinji Kagawi, koji je stigao iz Borussije Dortmund.

Kako }e o Statutu glasati delegati?

44

SPORT

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Pane [krbi}, predsjednik Rukometnog kluba ^elik

Propadanje ili Liga {ampiona?
Znamo {ta ho}emo, a to je i}i naprijed, ho}emo Ligu evropskih {ampiona. I ja sam uvjeren da to mo`emo! Ali sve to je limitirano novcem. Novca, jednostavno nema, rekao je [krbi}
Razgovarao: Mirza DAJI]

Ve} je protekao mjesec i po od posljednje utakmice u Ligi za rukometnog prvaka BiH, gdje se ^elik na iznena|enje mnogih na{ao me|u {est najboljih. Igra~i su na ljetnom odmoru, novih imena nema, ne zna se ko odlazi a ko ostaje u klubu,a sekretar kluba Nehru Koluh je u bolesni~koj postelji... • Gdje je zapelo u ^eliku? “Zapelo je kod novca. Mi smo u protekloj godini napravili izvanrednu homogenu ekipu, ekipu odli~nih momaka i dobrih igra~a, koji se dru`e i sara|uju i u igri i van terena, koji se po{tuju, cijene jedni druge. Nemamo nikakvih unutra{njih problema u klubu, znamo {ta ho}emo, a to je i}i naprijed, ho}emo Ligu evropskih {ampiona. I ja sam uvjeren da to mo`emo! Ali sve to je limitirano novcem. Novca, jednostavno nema. Veliki dio priprema, tro{kova putovanja igra-

Mada nam to predsjednik ^elika nije ni demantovao, ni potvrdio, {pekuli{e se o `elji stru~nog {taba da u svojim redovima vidi reprezentativca Faruka Halilbegovi}a (Sloga), Dejana Malinovi}a (Izvi|a~), a od stranaca Nemanju \uguma, reprezentativca Srbije i Dobojliju Nikolu Doki}a, koji je posljednju sezonu igrao za beogradsku Crvenu zvezdu.

Naga|anja

~a, smje{taja, ishrane i sli~no pla}ali smo vlastitim, privatnim novcem. To vi{e ne ide! Jedino su nam Op{tina i na~elnik Husejin Smajlovi} pomagali. Ali to je nedovoljno. Nedovoljno je za ciljeve koje mi imamo: stvaranje evropskog rukometnog kluba, kakvog Zenica s obzirom na infrastrukturu i na ~injenicu da je ovo sportski grad - treba. Sada{nji bud`et je dovoljan da se vratimo u Republi~ku ligu. Zato ja ka`em da se sada nalazimo na ozbiljnoj raskrsnici: Druga liga, ili liga {ampiona? Ja ne `elim da ekipu vodim u Drugu ligu i evo tra`im, pozivam: ko mo`e obezbijediti kontinuitet uspjeha u zadnje dvije godine, ko mo`e obezbijediti novi rast ^elika, neka do|e i klub vodi u bolju budu}nost...” • Kakvo je stanje u ostalim rukometnim klubovima? “Ponekad mi na{a borba u ^eliku li~i na utrku nekad popularnog fi}e i mercedesa. Naravno, ovdje je fi}o, po sredstvima koja godi{nje potro{i ^elik, a mercedes su ostali klubovi iz velike {estorke s kojima treba da vodimo i vodili smo ravnopravnu borbu. Borac iz Banje Luke sa 1,5 miliona maraka bud`eta, ovogodi{nji prvak BiH Sloga iz Doboja sa oko milion, koliko ima i Izvi|a~ iz Ljubu{kog. Sarajevska Bosna, koja je ove godine po sportskim rezultatima iza nas, samo od BH Telecoma nedavno dobila 350.000 KM. Ne mo`ete se vi, objektivno, boriti s onim koji imaju pet ili deset puta ve}i bud`et! I nikad mi nije bilo jasno:

Pane [krbi}: Vrata kluba svima {irom otvorena, koji `ele pomo}i

@elja Sead Hasanefendi}

U javnosti se {pekuli{e sa povratkom Zeni~anina Vlade Zeljke na kormilo ^elika kao trenera, kao i sa biv{im selektorom Halidom Demirovi}em, pa ~ak i povratkom Zlatana Sara~evi}a i Milanka Sav~i}a, koji su tako|e po jednu polusezonu bili treneri ^elika, ali je sada{anja ekipa mnogo bolja od one sa kojom su oni radili. “Kad bih imao novac, ja bih za trenera doveo Seada Hasanefendi}a, biv{eg trenera bundesliga{a Gumersbaha i reprezentacija BiH i Srbije. To bi sad bio logi~an slijed doga|aja. Ali...” , ka`e nam Pane [krbi}. kako jedno Gora`de, @ivinice, gdje najve}a kompanija Konjuh, ~ije ime klub nosi, ve} godinama, umire” kako Grada~ac, Gra~ani, ca, Leotar, Trebinje i deset puta manji gradovi od Zenice, na|u novac za rukomet. U Zenici se samo tra`i rezultat, a niko ne nudi pomo}, saradnju... Svaka ~ast izuzecima!” . • Gdje je onda izlaz kad je rije~ o obezbje|enju novca za takmi~enje? “Izlaz je jedino da se zajedni~ki anaga`uju Op{tina i Kanton koji do sada nikad ni{ta nije dao i zeni~ka privreda, ali i gledaoci - da bi se rije{io ovaj problem. Gledaoci treba da pla}aju ulaznice u Arenu, makar po dvije, tri marke. Za sada to ne ~ine. I jo{ ne{to: rje{enje je i na}i velikog sponzora. I na tom rje{enju ne{to radimo. Kako }e biti, vidje}emo. Kad je rije~ o zeni~koj privredi, po{to sebe s pravom smatram velikim poznavaocem privrede u BiH, odgovorno tvrdim da nema privrede u BiH i regionu koja manje daje za sport svog grada, kao {to je to slu~aj sa zeni~kom privredom! Nelogi~no je i neodr`ivo da jedan ITC, koji je ‘miljenik’ zeni~kih vlasti i koji je nikao na razvoju Zenice, jedan ‘Almy’ koji je dobio sve poslove u ovom gradu koji se mogu dobiti, Metalno, Arcelor Mittal (sje}am se njihovog govora kad su dolazili u Zenici: da}emo velika sredstva za sport i kulturu...), “D`ananovi}” ni{ta ne daju za sport! Na , UO ^elika mi smo imali prije-

dloge da se javnosti obratimo sa negativnom reklamom pojedinih kompanija, sa, recimo, parolom: Ne kupujte ni{ta u Konzumu, jer oni ni{ta ne daju za Zenicu! Pazite: oni imaju 11 prodavnica u Zenici. Dvadeset puta smo im se obra}ali da ih reklamiramo, nisu nam ni odgovorili. U Mostaru imaju dva objekta i RK Zrinjskom daju godi{nju reklamu. BH Telecom daje 350.000 posrnulom RK Bosni, a onima koji su u usponu, ni marke... Treba na}i na~ina da se zeni~ka privreda natjera da pomogne sport: ako to ITC, recimo, ne}e, onda neka se dovede neko iz Banje Luke, ili Mostara, neka on postavlja travu na Bilinom polju. I da prilog za sport” . • I {ta sad? Kuda i kako dalje? “Ve} sam rekao. Postoje samo dva puta. Ili, i}i naprijed, a za to treba novac. Treba isplatiti zaostale naknade igra~ima i ostale dugove. Odmah da ka`em: ja ne dozvoljavam da se dugovi kluba gomilaju. Kod nas je panika ako dug pre|e 20.000 KM, a ~itam u novinama da je NK ^elik “odli~no poslovao jer je u 2011. godini stvorio novi dug od 265.000 KM” Sramota! Ruko. met je odli~an sport, u Zenici vrlo popularan {to pokazuje ~injenica da vi{e gledalaca dolazi na rukomet nego na fudbal u prosjeku vi{e od 2.000 ljudi. Drugi put ^elika na ovoj raskrsnici je, njega se u`asavam, a on je neminovan ako novac ne obezbijedimo za par dana - da ide mo u Re pu bli ~ku li gu! Ja znam da }e du{ebri`nici odmah re}i: ne dolazi u obzir Druga liga! Pa, evo {anse svima. Mi smo vrata kluba {irom otvorili za sve one koji `ele pomo}i i imaju konkretna rje{enja. Konkurs je u RK ^eliku za sve otvoren koji `ele mogu pomo}i, za predsjednika kluba, za direktora, sekretara, trenera... Mi smo ve} poku{avali sa nekim novim, svje`im imenima u Upravnom odboru: Edis [a}iragi}, mladi direktor iz Zefarma, Davor Su{i}, Jasna Crljenica iz Integre i jo{ neki do{li su na po jednu sjednicu Uprave, pa kad su vidjeli da trebaju davati novac i ne{to raditi, vi{e nisu dolazili na sjednice Uprave. Ja sam u startu po dolasku u Upravu ^elika inagurisao jednu jasnu politiku, koja traje ve} dvije godine: da ~lan Uprave nema pravo ni kafu popiti na ra~un kluba. Mo`e je samo platiti i u~estvovati u finansiranju kluba. Ovo je UO gdje se ne uzima, ve} daje novac. Radili smo vrlo odgovorno, postigli najbolje rezultate u vi{e od 60 godina postojanja kluba i {to je najva`nije stvorili smo odli~ne temelje za budu}nost i sad - ne daj Bo`e vra}ati se nazad!

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

SPORT

45

RK Bosna BHT formirala Radnu grupu

Prema pisanju ameri~kih medija

Netsi nude Teletovi}u

manju pla}u
Najbolji bh. ko{arka{ Mirza Teletovi} usmeno je dogovorio prelazak u Brooklyn Netse (nekada{nji New Jersey Nets), a potpisivanje ugovora trebalo bi uslijediti 11. jula, kada se u NBA i slu`beno potvr|uju dogovori s igra~ima. Iako je bilo dogovoreno da }e Teletovi} zara|ivati vi{e od pet miliona dolara po sezoni, prema pisanju ameri~kih medija, Netsi `ele sada promijeniti prvobitni dogovor. Naime, oni jo{ nastoje da u svoje redove dovedu i Dwighta Howarda, pa nude Teletovi}u smanjenje pla}e na tri miliona dolara. Netsi bi u ugovoru bh. reprezentativca iskoristili jednu od iznimki od brojnih pravila salary-capa, te bi na taj na~in ostavili vi{e prostora za mogu}nost anga`ovanja Howarda. Kako pi{e ESPN, ukoliko ne bi uspjeli u namjeri da anga`uju Howarda, onda bi slobodnim

Bosna BH Telecom `eli se vratiti u vrh na{eg rukometa

Privu}i uspje{ne privrednike
Dosada{nji direktor RK Bosna BHT Kenan Magoda napustio klub i pre{ao na drugo radno mjesto Dug prema Skenderiji

Mirza Teletovi}: Zara|ivao bi tri miliona dolara po sezoni

Z

adatak novoformirane ~etvero~lane Radne grupe Rukometnog kluba Bosna BH Telecom je da u predstoje}ih 30-ak dana animira uspje{ne privrednike i sve dobronamjerne pristalice studenata kako bi se pomoglo klubu da se vrati u vrh bh. rukometa. To je jedan od zaklju~aka sa izvje{tajne skup{tine RK Bosna, na kojoj je bilo prisutno 20-ak delegata i prijatelja kluba, potvrdio je sekretar sarajevskog kluba Tarik Smajovi}. Dodao je i to da je dosada{nji direktor Kenan Magoda napustio klub i pre{ao na drugo radno mjesto, ali da }e uvijek biti uz studente, ukoliko to bude zatra`eno od njega.

Izvje{taji
"O imenima ljudi koji ~ine ~etvero~lanu Radnu grupu ne bih govorio sve do trenutka kada oni budu spremni da to saop{te

javnosti. ^inimo sve da krenemo naprijed", rekao je Smajovi}. On je naveo da je razmatrano vi{e finansijskih izvje{taja na pomenutoj skup{tini. Prvi je bio onaj za period od 1. januara do 31. decembra 2011. Za 2011. usvo jen je bu d`et klu ba od 2.200.000 KM na skup{tini od 27. decembra 2010. Smajovi} je potvrdio da je prihod bio 1.341.270 KM, ali... "Napravljen je i dug od 850.000 KM jer nije realizovan ve}i dio usvojenog bud`eta. Tako su nastala ta dugovanja. Najve}a su prema KSC Skenderija. No, dug koji tra`i Skenderija je 222.000 KM. Po kojem cjenovniku? Ta~no je da je RK Bosna igrala utakmice Lige {ampiona u Skenderiji, ali dug nije zvani~no definisan, a pogotovo ustanovljen preko izdatih faktura za usluge", kazao je Smajovi}, dodav{i da je

razmatran i izvje{taj od 1. januara od 1. jula ove godine. "Najve}i uspjeh ostvaren je sklapanjem ugovora o generalnom sponzorstvu izme|u RK Bosna i BH Telecoma, za {to je bio zaslu`an Kenan Magoda i ostali prijatelji kluba. Zahvaljuju}i tom ugovoru, rije{ili smo isplate plata za igra~e, kao i u~estvovanje u Ligi {ampiona, SEHA ligi, Premijer ligi BiH i Kupu BiH", rekao je Smajovi}.

igra~ima Brooku Lopezu i Krisu Humphriesu ponudili vi{e novca kako bi ih privoljeli da ostaA. K. nu u klubu.

Odom ne ide na OI
Ko{arka{ NBA ekipe Los Angeles Clippers Lamar Odom otkazao je nastup na Olimpijskim igrama u Londonu. Nastup za reprezentaciju SAD-a prije njega su otkazali Chris Bosh, Dwyane Wade (oba Miami Heat), Derrick Rose (Chicago Bulls), Dwight Howard (Orlando Magic), LaMarcus Aldridge (Portland Trail Blazers) i Chauncey Billups (Los Angeles Clippers), prenijeli su mediji. Zbog povrede nastup za francusku reprezentaciju u Londonu otkazao je ko{arka{ Chicago Bullsa Joakim Noah, sin nekada{njeg tenisera Yannicka Noaha.

Naporan posao
Pred RK Bosna je svakako puno napornog posla, pogotovo ako se ima u vidu da }e, prema programu kluba za period od 2012. do 2015, probati realizovati dva cilja, od kojih je prvi da postane stabilan premijerliga{, a potom da juri{a na titulu dr`avnog prvaka i osvoji naslov Kupa BiH.
G. V.

46

SPORT

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Nakon osam godina u Phoenixu

Ko{arka{ka NBA ekipa Los Angeles Lakers poja~ala je svoje redove iskusnim organizatorom igre Steve Nashom. Kana|anin, koji je zadnjih osam sezona najja~e svjetske ko{arka{ke lige proveo u Phoenixu, stigao je u LA u zamjenu za ~etiri izbora na draftu, prenose agencije. Prema informacijama iz ameri~kih medija, Nash je potpisao trogodi{nji ugovor vrijedan oko 27 miliona dolara. Iskusnog razigrava~a poku{ali su dovesti New York, Dallas i Toronto, no nakon {to je u zadnjih osam sezona odveo Phoenix u tri konferencijska finala, Nash je odlu~io poku{ati osvojiti NBA naslov s Lakersima. Skoro istovremeno s objavom prelaska Stevea Nasha u Lakerse, iz Phoenixa su se oglasili da su prona{li zamjenu na poziciji playmakera. Iz Houstona dolazi slovenski ko{arka{ Goran Dragi}, a navodno je dogovorena ~etverogodi{nja saradnja tokom koje bi Dragi} trebao zaraditi oko 30 miliona dolara.

Steve Nash pre{ao u Lakerse

WIMBLEDON Kerber i Azarenka pora`ene

Deron Williams ostaje u Netsima
Ko{arka{ka zvijezda Deron Williams i naredne sezone NBA lige }e nastupati u dresu Netsa. Ekipa iz New Jerseya, koja }e u novoj sezoni nakon preseljenja u New York promijeniti ime u Brooklyn Nets, dogovorila je petogodi{nju saradnju s Williamsom, koja }e mu donijeti 98 miliona ameri~kih dolara (78 miliona eura), prenose agencije. Williams je u NBA ligi prosje~no postizao 17,6 poena i 9,2 asistencije. ^lan ameri~kog zlatnog olimpijskog tima iz Pekinga saop}io je svoju odluku da ostane u Netsima na dru{tvenoj mre`i Twitter.

Agnieszka Radwanska izborila najve}i uspjeh u karijeri

Reuters

Serena Williams i
Radwanska u finalu
Poljska teniserka Agnieszka Radwanska bolja od Njemice Angeliqe Kerber, dok je Amerikanka Serena Williams nadigrala Bjeloruskinju Viktoriju Azarenku
Poljska teniserka Agnieszka Radwan ska prva je fi n a l is tki nja Grand Slam turnira u Wimbledonu. Tre}a nositeljica je u polufinalu sa 6:3, 6:4 pobijedila osmopostavljenu Njemicu Angeliqu Kerber. Vrlo kvalitetnom, lijepom i pametnom igrom 23-godi{nja Poljakinja je nakon 70 minuta igre do{la do najve}eg uspjeha u karijeri. Niti na jednom Grand Slam turniru dosad nije igrala u polufinalu i sada je samo jednu pobjedu udaljena od svog prvog velikog naslova, kao i prvog mjesta na WTA listi. Ovo je za Radwansku najve}i uspjeh u karijeri budu}i je postala prva Poljakinja koja je pro{la u finale Wimbledona, kao i prva poljska finalistkinja bilo kojeg Grand Slama od Jadwige Jedrzejowske, 1939. godine. Radwanska }e u subotnjem finalu igrati protiv pobjednice Amerikanke Serene Williams, koja je u drugom ju~era{njem veoma zanimljivom polufinalu bila bolja od Bjeloruskinje Viktorije Azarenko. Amerikanka je do{la do pobjede od 6:3, 7:6(6). Ovim trijumfom Serena Williams kvalifikovala se sedmi put u finale Wimbledona, na kojem je dosad ~etiri puta bila pobjednica. Williams ima impresivnu karijeru u kojoj je osvojila ukupno 13 Grand Slam turnira u singlu. Njena ju~era{nja protivnica Azarenka je zaustavljena na pro{logodi{njem dometu, polufinalu. Williams je stigla do breaka u prvom setu, u osmom gemu. U drugom je opet rano do{la do breaka, ali se Azarenka vratila u {estom gemu, poravnav{i na 3:3. Do kraja seta su obje teniserke pru`ile vrhunsku igru i zadr`ale svoje servise. Odluka o pobjednici pala je u tie-breaku, u kojem se vodila uglavnom izjedna~ena borba. Naime, prvih 12 poena obje igra~ice uspjele su zadr`ati svoje servise, a potom je kod rezultata 6:6, Bjeloruskinja na~inila neprisiljenu gre{ku bekhendom. Serena Williams je na drugoj me~-lopti zabila 24. as za prolaz u finale. Rezultati polufinala: Wimbledon (19,96 miliona eura): Agnieszka Radwanska (Polj/3) - Angelique Kerber (Njem/8) 6:3, 6:4, Serena Williams (SAD, 6) - Viktorija Azarenka (Bjel/2) 6:3, 7:6(6).

KK [iroki ostao bez igra~a

Hrvatski 23-godi{nji {uter Fran Pilepi} potpisao je dvogodi{nji ugovor sa Bilbaom, uz opciju produ`enja za jo{ jednu sezonu. Dosada{nji igra~ [irokog drugo je ovosedmi~no poja~anje {panskog Eurocup predstavnika, a prije njega je stigao gr~ki reprezentativac Nikos Zisis. Pilepi} je imao odli~nu sezonu u [irokom i na{ao se na {irem spisku selektora Hrvatske Jasmina Repe{e, a prvak na{e zemlje bi na Pilepi}evom odlasku trebao zaraditi 60.000 eura.

Pilepi} potpisao za Bilbao

Fran Pilepi}: Odli~na sezona

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

OGLASI

47

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 113635 09 P Sarajevo, 14. 12. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH broj 53/03), Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Amela Mahi} - Samard`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "EKI" Sarajevo, zastupana po punomo}niku Buzurovi} Adini, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih [eherzada Esadovi}, Spasoli Ljulja, Brind`i} Osman i Ibri{i Ibrahim, radi duga, OBJAVLJUJE

Broj: 921/12 Datum: 4. 7. 2012. godine Na osnovu ~lana 51. Statuta dru{tva BHB Cable TV d.o.o. Lukavac, direktor dru{tva donosi

ODLUKU
o uvo|enju usluge fiksne telefonije ^lan 1. Donosi se odluka o uvo|enju usluga fiksne telefonije korisnicima BHB CABLE TV d.o.o. Lukavac. ^lan 2. Uslov za pristup IT telefoniji je obavezno kori{tenje internet-usluga BHB-a. ^lan 3. Cijena mjese~ne pretplate za usluge fiksne telefonije iznosi 5,00 KM + PDV. Cijene poziva prema drugim mre`ama unutar BiH, kao i prema inostranstvu (me|unarodni pozivi) se nalaze u cjenovniku koji je u cijelosti objavljen na web siteu www.bhb.ba. ^lan 4. Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjivat }e se po isteku roka od 30 dana od dana objave u dnevnim novinama na teritoriji BiH. Direktor Drago Juri}

POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE
[EHERZADA ESADOVI], ul. Ferde Hauptmana br. 38, Sarajevo, SPASOLI LJULJA, ul. Hamdije Pozderca br. 25, Sarajevo i IBRI[I IBRAHIM, ul. Bijeljina ~ikma br. 1, Sarajevo pozivaju se u svojstvu I, II i IV-tu`enih na pripremno ro~i{te za dan

^ETVRTAK, 13. 9.2012. god. sa po~etkom u 10 sati u sobu broj 326/III.
NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80 ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivu`bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). SUDIJA Amela Mahi} - Samard`i}

Republika Srpska Osnovna {kola "Risto Prorokovi}" Nevesinje 88280 Nevesinje Ul. Obrena Ivkovi}a bb, tel/faks: 059/610-060; e-mail: os174@teol.net Kontakt-osoba: direktor: 059-610-060 Broj: 320-1/12. Datum: 5.7.2012.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 I 213073 11 I Sarajevo, 27. 6. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, i to sudija Ljiljana Uljarevi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja BBI Bosna Bank International, protiv izvr{enika Nenad Imamovi}, Ul. Mustafe Behmena br. 33, Sarajevo, radi duga, 27. 6. 2012. godine, objavljuje da je doneseno od 24. 10. 2011. godine Na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 17. 10. 2011. godine, a na osnovu mjenice sa protestom broj AF3166322 izdate u Sarajevu 8. 3. 2010. godine, dospjela na pla}anje 9. 6. 2011. godine, odre|eno je izvr{enje radi naplate glavnog duga u iznosu od 3.622,05 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 9. 2011. godine pa do isplate, tro{kova izvr{nog postupka u iznosu od 144,80 KM, Rje{enjem o izvr{enju broj 65 0 I 213073 11 I od 24. 10. 2011. godine, protiv izvr{enika Imamovi} Nenada iz Sarajeva, Ul. Mustafe Behmena br. 33 i to: pljenidbom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika, te prenosom nov~anog iznosa potrebnog za namirenje na ra~un tra`ioca izvr{enja. Protiv rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava rje{enja o izvr{enju izvr{eniku Imamovi} Nenadu iz Sarajeva, Ul. Mustafe Behmena br. 33, smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a. SUDIJA Ljiljana Uljarevi}, s.r.

O G L A [ AVA
prikupljanje ponuda u javnom postupku za organizovanje nau~no-nastavne ekskurzije za u~enike 9. razreda Predmet ugovora: organizacija ~etvorodnevne ekskurzije za okvirno 183 u~enika uz pratnju 9 nastavnika na relaciji Nevesinje - Vi{egrad - ^a~ak - Kragujevac - Topola - Beograd - Novi Sad - [abac - Tr{i} - Banja Kovilja~a - Nevesinje, sa zadatkom posjete va`nijim kulturnim i istorijskim spomenicima i ustanovama koje se nalaze na pomenutoj relaciji. Vrijeme polaska: kraj septembra, po~etak oktobra 2012. godine. Kriterijumi za dodjelu ugovora: najpovoljnija cijena. Rok za prijavu: 30.8.2012. godine. Ponude se otvaraju: 31.8.2012. godine u 10 ~asova. [kola zadr`ava pravo poni{tenja javnog oglasa zbog nepovoljno ponu|ene cijene, kao i pravo otkazivanja aran`mana zbog smanjenja broja u~enika iz objektivnih razloga. V. D. direktora Milodrag Glogovac

RJE[ENJE O IZVR[ENJU

48

OGLASI
P O N I [ T E NJ E
JU Osnovna {kola "Prokosovi}i" Prokosovi}i, Lukavac JU Osnovna {kola "Pura~i}" Pura~i}, Lukavac JU Osnovna {kola "Turija" Turija, Lukavac JU Osnovna {kola "Sapna" Sapna JU Osnovna {kola "Duboki Potok" Duboki Potok, Srebrenik JU Osnovna {kola "Podora{je" Podora{je, Srebrenik JU Prva osnovna {kola Srebrenik JU Osnovna {kola "Tinja" Tinja, Srebrenik JU Osnovna {kola "Teo~ak" Teo~ak JU Osnovna {kola "Bre{ke" Bre{ke, Tuzla JU Osnovna {kola "Bukinje" Bukinje, Tuzla JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu{anja i govora Tuzla JU Osnovna {kola "Gornja Tuzla" Gornja Tuzla, Tuzla JU Osnovna {kola "Husino" Tuzla JU Osnovna {kola "Jala" Tuzla JU Osnovna {kola "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla JU Osnovna {kola "Kreka" Tuzla JU Osnovna {kola "Mejdan" Tuzla JU Osnovna {kola "Miladije" Tuzla JU Osnovna {kola "Mramor" Mramor, Tuzla JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla JU Osnovna {kola "Pasci" Pasci, Tuzla JU Osnovna {kola "Podrinje" Mihatovi}i, Tuzla JU Osnovna {kola "Simin Han" Tuzla

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj 02/1-34-13477/12 od 28.6.2012. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona objavljuje

dijela javnog oglasa za nominiranje i izbor kandidata za ~lanove [kolskog odbora iz reda osniva~a u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona, objavljenog u dnevnim listovima "Dnevni avaz" 27.3.2012. godine, "Oslobo|enje" 27.3.2012. godine i u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj 29/12 od 4.4.2012. godine, koji se odnosi na sljede}e {kole: A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. OSNOVNE [KOLE: JU Osnovna {kola "Seona" Aljkovi}i, Banovi}i JU Osnovna {kola "Banovi}i Selo" Banovi}i Selo, Banovi}i JU Osnovna {kola "^eli}" ^eli} JU Osnovna {kola "Humci" Humci, ^eli} JU Osnovna {kola "Vra`i}i" Vra`i}i, ^eli} JU Osnovna {kola "Doborovci" Doborovci, Gra~anica JU Osnovna {kola "D`akule" D`akule, Gra~anica JU Osnovna {kola "Hasan Kiki}" Gra~anica JU Osnovna {kola "Soko" Soko, Gra~anica JU Osnovna {kola "Stjepan Polje" Stjepan Polje, Gra~anica JU Osnovna {kola "Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac JU Osnovna {kola "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Donja, Grada~ac JU Osnovna {kola "Hamdija Kre{evljakovi}" Kamberi, Grada~ac JU Osnovna {kola "Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak" Srnice Donje, Grada~ac JU Osnovna {kola "Kalesija" Kalesija JU Osnovna {kola "Rainci Gornji" Rainci Gornji, Kalesija JU Osnovna {kola "Vukovije" Vukovije, Kalesija JU Osnovna {kola "Kladanj" Kladanj JU Osnovna {kola "Dobo{nica" Dobo{nica, Lukavac JU Osnovna {kola "Gnojnica" Gnojnica, Lukavac JU Osnovna {kola "Lukavac Mjesto" Lukavac JU Osnovna {kola "Poljice" Poljice, Lukavac 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. B. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. JU Osnovna {kola "Ba{igovci" Ba{igovci, @ivinice JU Druga osnovna {kola @ivinice JU Osnovna {kola "Gra~anica" Gra~anica, @ivinice JU Osnovna {kola "[eri}i" [eri}i, @ivinice SREDNJE [KOLE: JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i JU Mje{ovita srednja {kola Doboj-Istok JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica JU Gimnazija "Mustafa Novali}" Grada~ac JU Mje{ovita srednja {kola "Musa ]azim ]ati}" Kladanj JU "Gimnazija Lukavac" Lukavac JU Mje{ovita srednja {kola Srebrenik JU Gimnazija "Me{a Selimovi}" Tuzla JU Srednja medicinska {kola Tuzla JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla JU Srednja trgovinska {kola Tuzla JU Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla JU Mje{ovita srednja {kola Tuzla JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla JU Gimnazija @ivinice JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice

i ujedno, Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03 i 34/03), ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/11 i 1/12) a u skladu sa ~lanom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/04, 7/05 i 17/11) i ~lanom 125. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona o b j a v lj u j e

P ONOV NI JAVN I OGLAS
za nominiranje i izbor kandidata za ~lanove [kolskog odbora iz reda osniva~a u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona A. OSNOVNE [KOLE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. JU Osnovna {kola "Seona" Aljkovi}i, Banovi}i JU Osnovna {kola "Banovi}i Selo" Banovi}i Selo, Banovi}i JU Osnovna {kola "^eli}" ^eli} JU Osnovna {kola "Humci" Humci, ^eli} JU Osnovna {kola "Vra`i}i" Vra`i}i, ^eli} JU Osnovna {kola "Doborovci" Doborovci, Gra~anica JU Osnovna {kola "D`akule" D`akule, Gra~anica JU Osnovna {kola "Hasan Kiki}" Gra~anica JU Osnovna {kola "Soko" Soko, Gra~anica JU Osnovna {kola "Stjepan Polje" Stjepan Polje, Gra~anica JU Osnovna {kola "Dr. Safvet-beg Ba{agi}" Grada~ac JU Osnovna {kola "Edhem Mulabdi}" Me|i|a Donja, Grada~ac JU Osnovna {kola "Hamdija Kre{evljakovi}" Kamberi, Grada~ac JU Osnovna {kola "Mehmed-beg Kapetanovi} Ljubu{ak" Srnice Donje, Grada~ac JU Osnovna {kola "Kalesija" Kalesija JU Osnovna {kola "Rainci Gornji" Rainci Gornji, Kalesija JU Osnovna {kola "Vukovije" Vukovije, Kalesija JU Osnovna {kola "Kladanj" Kladanj JU Osnovna {kola "Dobo{nica" Dobo{nica, Lukavac JU Osnovna {kola "Gnojnica" Gnojnica, Lukavac JU Osnovna {kola "Lukavac Mjesto" Lukavac JU Osnovna {kola "Poljice" Poljice, Lukavac JU Osnovna {kola "Prokosovi}i" Prokosovi}i, Lukavac JU Osnovna {kola "Pura~i}" Pura~i}, Lukavac JU Osnovna {kola "Turija" Turija, Lukavac JU Osnovna {kola "Sapna" Sapna JU Osnovna {kola "Duboki Potok" Duboki Potok, Srebrenik JU Osnovna {kola "Podora{je" Podora{je, Srebrenik JU Prva osnovna {kola Srebrenik JU Osnovna {kola "Tinja" Tinja, Srebrenik JU Osnovna {kola "Teo~ak" Teo~ak JU Osnovna {kola "Bre{ke" Bre{ke, Tuzla JU Osnovna {kola "Bukinje" Bukinje, Tuzla JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu{anja i govora Tuzla JU Osnovna {kola "Gornja Tuzla" Gornja Tuzla, Tuzla JU Osnovna {kola "Husino" Tuzla JU Osnovna {kola "Jala" Tuzla JU Osnovna {kola "Kiseljak" Kiseljak, Tuzla JU Osnovna {kola "Kreka" Tuzla JU Osnovna {kola "Mejdan" Tuzla JU Osnovna {kola "Miladije" Tuzla JU Osnovna {kola "Mramor" Mramor, Tuzla JU Osnovna muzi~ka {kola Tuzla JU Osnovna {kola "Pasci" Pasci, Tuzla JU Osnovna {kola "Podrinje" Mihatovi}i, Tuzla JU Osnovna {kola "Simin Han" Tuzla JU Osnovna {kola "Ba{igovci" Ba{igovci, @ivinice JU Druga osnovna {kola @ivinice JU Osnovna {kola "Gra~anica" Gra~anica, @ivinice JU Osnovna {kola "[eri}i" [eri}i, @ivinice B. SREDNJE [KOLE: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. JU Mje{ovita srednja {kola Banovi}i JU Mje{ovita srednja {kola Doboj-Istok JU Gimnazija "Dr. Mustafa Kamari}" Gra~anica JU Gimnazija "Mustafa Novali}" Grada~ac JU Mje{ovita srednja {kola "Musa ]azim ]ati}" Kladanj JU "Gimnazija Lukavac" Lukavac JU Mje{ovita srednja {kola Srebrenik JU Gimnazija "Me{a Selimovi}" Tuzla JU Srednja medicinska {kola Tuzla JU Srednja muzi~ka {kola Tuzla JU Srednja trgovinska {kola Tuzla JU Mje{ovita srednja gra|evinsko-geodetska {kola Tuzla JU Mje{ovita srednja rudarska {kola Tuzla JU Mje{ovita srednja {kola Tuzla JU Turisti~ko-ugostiteljska {kola Tuzla JU Gimnazija @ivinice JU Mje{ovita srednja {kola @ivinice SREDNJE [KOLE ima visoku stru~nu spremu, da ima najmanje (3) godine radnog iskustva nakon sticanja vi{e/visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, da nema privatni finansijski interes u {koli za koju se kandiduje, sposobnost da savjesno, odlu~no i odgovorno obavlja upra`njenu poziciju, sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, da u`iva ugled u lokalnoj zajednici.

Uz prijavu kandidata, koja treba sadr`avati: naziv {kole i poziciju na koju se kandidat javlja, kratku biografiju, adresu i kontakt-telefon, potrebno je dostaviti: a) Fotokopiju CIPS-ove li~ne karte b) Dokaz o {kolskoj spremi c) Potvrdu o radnom iskustvu Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na oglas, moraju biti originali ili ovjerene kopije. Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje op}ih i posebnih uvjeta predvi|enih javnim oglasom, izabrani kandidati su du`ni dostaviti nakon provedene procedure izbora i to za op}e uslove alineja 3) Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, alineja 4), 5), 7) i 8) - Izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa i alineja 6) - Uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, a za posebne uslove alineja 3) i 4) - Izjava kandidata potpisana i ovjerena od nadle`nog organa. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Kandidati koji ne budu stavljeni na listu sa u`im izborom i ne budu pozvani na intervju ne}e biti razmatrani u daljem procesu imenovanja. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Prijavu sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona "Prijava na javni oglas, Komisiji za izbor {kolskih odbora ne otvaraj" Slatina br. 2, Tuzla Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja oglasa. Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", dnevnom listu "Dnevni avaz" i dnevnom listu "Oslobo|enje". Nepotpune ili neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Opis pozicija: [kolski odbor upravlja {kolom, odgovoran je za utvr|ivanje i provo|enje politike {kole, generalno upravljanje radom {kole i efikasno kori{tenje kadrovskih i materijalnih resursa. U [kolski odbor na ovaj na~in biraju se tri ~lana iz reda osniva~a, a po principu kvaliteta i ravnopravne zastupljenosti kandidata. Sastav [kolskog odbora mora odra`avati nacionalnu strukturu u~enika i roditelja, {kolskog osoblja i lokalne zajednice onako kako ona izgleda u momentu imenovanja. ^lanovi {kolskih odbora se biraju na ~etiri godine. Vr{enje du`nosti ~lana [kolskog odbora je dobrovoljno i bez naknade. Kandidat za ~lana [kolskog odbora treba ispunjavati slijede}e uvjete: a) Op}e - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa (za one koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH. b) Posebne - da kandidat za ~lana [kolskog odbora za poziciju A. OSNOVNE [KOLE ima vi{u ili visoku stru~nu spremu, a za poziciju B.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
Na osnovu ~lanova od 80. do 88. Zakona o visokom obrazovanju, pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 22/10) i Pravila studiranja za prvi ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Veterinarski fakultet u Sarajevu objavljuje

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban 72m2, socijalno, {ibica, cg, klima, za manji do tre}eg sprata uz doplatu. Tel: 061/929-828, 061/685675.sms MIJENJAM jednosoban stan 49m2, Grbavica kod [opinga, za pristojnu vikendicu od Mostarskog raskr{}a do Rakovice. Mob. 062/623-690, 033/613-230.k MIJENJAM jednosoban stan 33m2, na Grbavici, za ve}i na Alipa{inom polju ili ^engi} Vili. Mob. 062/021-766.k MIJENJAM troiposoban stan, 90m2 na Otoci, renoviran, za manji. Tel.522-228 poslije 17 sati.k DVOSOBAN 69m2 Marijin dvor prvi sprat, plin za sli~an bli`e Medicinskom fakultetu.Tel. 061/211-303.k

49

PRODAJA
NEUM-Tiha Luka, ku}a sa gara`om i 300m2 oku}nice. Tel. 061/548-365, 036/884-297. 3564

USLUGE
“VITALIS”, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001

NAKNADNI KONKURS
ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA VETERINARSKI FAKULTET U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2012/2013. GODINI (UPIS SAMOFINANSIRAJU]IH STUDENATA) Konkurs se raspisuje za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija koji se organizira na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu, prema Planu upisa studenata na poziciji redovni studij - tro{kove studija snose sami studenti (samofinansiraju}i studenti). Prijave na konkurs za upis podnose se Veterinarskom fakultetu u Sarajevu do 13. 7. 2012. godine, putem Odjeljenja za studentske poslove. Terminolo{ko kori{tenje mu{kog ili `enskog roda u ovom konkursu podrazumijeva uklju~ivanje oba roda. Sve ostale odredbe konkursa za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvr|ivanje redoslijeda prijema kandidata za upis studenata u prvu godinu studija na organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini i Plana upisa studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2012/2013. godini od 15. 6. 2012. godine }e se primjenjivati i na kandidate koji se prijavljuju na ovaj naknadni konkurs.

PRODAJEM stan dvosoban 65m2, Alipa{ino polje-B faza, S. Fra{te 15, 1 sprat. Mob. 062/418-816, 062/139-691. 110 PRODAJEM dvosoban stan na Dolac Malti 62/m 2.cijena 2100 km po m 2.lokacija odlicna.odmah useljiv.kontakt. Tel.062/722-350. zvati od 11,00 do 17,00 h. Tel: 062/722-350.sms PRODAJEM stan u Zenici povr{ine 81m2, u gradu. Zvati na.Tel: +382 31 326 622.sms PRODAJEM stan na Alipa{inom polju A faza 39 kvadrata. Tel: 061/203-900.sms PRODAJEM trosoban stan 72m2, socijalno, sibica, 2.sprat.Cg, klima. Tel.061/929-828, 061/685-675.sms STAN na M. dvoru ul. Kralja Tvrtka 14/3 od 77m2 za 190.000KM, treba manja opravka. Tel. 058/483-561.k CIGLANE, H. Red`i}a/A. Hume, 79m2, adaptiran, trosoban, cen. gr. balkon, 185.000 KM. Mob. 062/334-371.k PLAC, Ilid`a-Osijek, 1.336m2, komunalni priklju~ci, 95 KM/m2. Mob. 062/907-831.k STAN na Ciglanama, adaptiran, namje{ten, 78m2+balkon+ostava, 218.000 KM. Mob. 062/619-361.k GRBAVICA, H. ]emerli}am, dvosoban, 5 sprat, 52m2, 102.000 KM. Mob. 066/801-737.k GARSONJERA, Dobrinja, 6 sprat, 28m2, 40.000 KM. Mob. 061/320-439.k STAN 74m2, M.].]ati}a, trosoban, 1 sprat, 100.000 eura. Mob. 061/320-439.k STAN 71m2+20m2, H. Red`i}a, 1 sprat, 100.000 eura. Mob. 061/320-439.k PRODAJEM 2000m2 zemlje Crna Rijeka prema Delija{u asfalt, potok, livada. Tel. 033/610-151.k HRASNICA 78m2/II 2 balkona, 2 mokra ~vora cijena 85.000KM. Tel. 061/724504.k ALIPA[INA ulica 66m2 2 sprat, Grbavica 53m2 prizemlje Azize [a}irbegovi} 50m2/15kat. Tel. 062/156-882.k OTOKA, Br~anska 78m2 1 sprat 2 balkona 2, mokra ~vora. Tel. 062/156-882.k ALIPA[INA ulica 66m2/II Grbavica 53m2 vis. priz. Hrasno 50 m2 15 kat, Aneks garsonjera 25m2. Tel. 062/156882.k SARAJEVO-Stari Grad, ku}a 80m2, ba{ta 1.300m2, sve 1/1, 3 km od Ba{~ar{ije-Gazin han. Tel. 033/240-289, 061/273-609.k PRODAJEM dvosoban stan 50m2, blizu Aust. trga, adaptiran, pogodno za invalide, ul. Bistrik br. 33. Tel. 533-624.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 gara`e, 2 dunuma vo}njaka-ba{te, cijena po vi|enju. Mob. 061/352-112, 061/157-718.k POVOLJNO i hitno: Alipa{ino P. 67m275.000 KM, Ilija{-Srednje 29m2-12.500 KM, Isto~no Sarajevo-novogradnja 60m2-84.000 KM i 48.50m2-63.000 KM. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM ku}u P+I, 170m2 stam. povr{ine, parcela 1.000m2, sve 1/1, uz put Mostarsko raskr{}e-Rakovica, 95.000 KM i ku}a reljevo, P+I, 120m2, 1.000m2 zemlji{ta-70.000 KM. Mob. 066/488-818.k HRASNO 53 i 65m2, Novo S. 44m2, ^engi} V. 54m2, Dobrinja 55, 89m2, Alipa{ino P, 67 i 78m2, Centar 32m2. Mob. 061/375-787.k PRODAJEM ~etvorosoban stan - “Kvadrant” ^engi} Vila i trosoban kod Merkatora. Tel. 677-582 i 064/434-441.k

SANITETSKI prevoz nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001

“DOM VITALIS”, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001

POTRA@NJA
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 198930 11 P Sarajevo, 2. 7. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Selimovi} - Fazlagi} Amela, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enih 1. Markovi} Karanfiljka iz Br~kog, ulica Steve Cvjetkovi}a bb, 2. DOO Elektro-rad Br~ko, ulica Doktor Fridman br. 17, 3. Ljubojevi} Nada iz Br~kog, ulica Klosterska 24 i 4. Ostoji} Zoran iz Br~kog, ulica Ili~ka 10, radi duga, v.s.p. 19.770,51 KM, OBJAVLJUJE
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel. 061/360-084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777, 033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

KIRBY dubinsko usisavnje, pranje i ispiranje svi vrsta tepiha namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi, itisoni 1m2/1KM firma Glanz. Tel. 061/350-688. 1089

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 3737

POZIV
Poziva se tu`eni OSTOJI] ZORAN na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu pred ovim sudom za dan ^ETVRTAK, 8. 11. 2012. godine u 9.30 sati, soba broj 309/III. Ako tu`itelj, bez opravdanog razloga, ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a uredno je pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva. SUDIJA Selimovi} - Fazlagi} Amela, s.r.

ALU @ALUZINE 20KM/m2 trakaste zavjese 20KM/m2.Alu i PVC roletne, tende, planene roletne, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995, 061/131-447. 001

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor u brezi 229 m2 rk borac potpuno renoviran za trgovinske namjene,cijena 2000 KM.Tel: 033/265-715, www.telma-slo.com. Tel: 062/993-546.sms ILID@A, Sokolovi} kolonija, izdajem namje{ten trosoban stan, centralno grijanje, termo fasada 10cm. Mob. 061/234-012.sms IZDAJEM dvosoban stan, poseban ulaz. Tel. 654-200.k IZDAJEM prazan dvosoban stan, potpuno adaptiran, 54m2+balkon, 2 kat, cen. grij. kab. ^. Vila, (Vjetrenja~a). Mob. 061/217-897.k POSLOVNI prostor zgrada Lorisa, 70m2, I sprat, 700KM, pos. prostor u Hrasnom, D`amijska, 250m2, V sprat, sve novo luksuzno. Tel. 066/999-944.k IZDAJEM stan kod [opinga studenticama, sve novo. Tel. 061/252-880.k IZDAJEM jednosaban manji stan namje{ten u centru. Mob. 061/903-999.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Grbavici, cijena 400 KM. Mob. 065/731-263.k IZDAJEM jednokrevetnu sobu kod Katedrale. Mob. 062/869-654.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan, cen. gri. u blizini tram. st. Pofali}i. Tel. 524-936, 066/466-227.k IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici I, slobodan od 15.7.2012. Mob. 061/190-008 i 061/150-080.k IZDAJEM 2 poslovna prostora u zgradi Papagajka jedna 40m2 drugi 20m2. Tel. 061/141-676. i 033/535-165.k IZDAJEM gara`u 13 aerodromsko naselje povoljno.Tel:061/897-959.k IZDAJEM prazan stan 43m2 Aerodromsko naselje povoljno ul. Akifa [eremeta. Tel. 061/897-959.k

MIKADO -Akcija! Platnene roletne 25KM/m, al. `aluzina, trakaste zavjese, vanjske PVC i alum. roletne gara`na rolo i harmonika vrata. Tel. 061/551-515 i 033/789-999. 1102

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i blindo vrata. Tel. 061/214-303. 1117

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 092624 09 P Sarajevo, 29. 6. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank d.d. Sarajevo, Ul. Zelenih beretki br. 24, protiv tu`enih SKOKO HASIBA iz Sarajeva, ul. Novopazarska br. 65, MRZI] SEADA iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 58 i TUR^INOVI] BAJAZITA, iz Pazari}a, ul. Radni~ka bb, zastupan po punomo}niku Dupovac Senadu, advokatu iz Sarajeva, radi duga po osnovu kredita, objavljuje slijede}i

OGLAS
POZIV
Za MRZI] SEAD iz Sarajeva, ul. Grbavi~ka br. 58 Pozivate se kao stranka na GLAVNU RASPRAVU za SRIJEDU, 14. 11. 2012. godine, u 13 sati, pred ovaj sud u sobu broj 314/III.

NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. stav 3. ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. stav 4. ZPP-a). Sud }e shodno odredbama ~l. 406. i 407. ZPP-a, kazniti nov~anom kaznom do 100 do 1.000 KM: - Stranku, zakonskog zastupnika, punomo}nika ili umje{a~a koji svojim parni~nim radnjama te`e zloupotrijebe prava priznata odredbama ZPP-a. - Osobu koja u podnesku vrije|a sud, stranku ili drugog sudionika u postupku. - Osobu koja je kao slu{atelj prisutna raspravi a vrije|a sud ili druge sudionike u postupku, ometa rad ili se ne pokorava naredbama suda za odr`avanje reda, a mo`e ga i udaljiti. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Ivana Kr`elj

PREVOZ putnika Sarajevo-more, novim kombi i minibus vozilima. Neum, Pelje{ac, Dubrovnik, Makarska rivijera i Split, klimatizovano, profesionalno. Tel. 062/213-645, +3850915323465. 1114 AUTO-kombi prevoz: stvari, robe, selidbe, motocikli, mo`e inostranstvo. Mob. 062/421-050, 033/541-878. 1112 AUTO - KOMBI prevoz: stvari, robe, selidbe, motocikli, mo`e inostranstvo. Tel:062/421-050 i 033/541-878. 1112 STOLAR vr{i opravku i izradu namje{taja, stolarije, podova stepeni{ta i sl.Tel: 061/312-956.sms MOLER moluje stanove 1-sobni oko 120 km 2-sob. oko 180km 3-sob. oko250km. Mob. 062/073-760 i 033/ 630-332.sms IZRADA i monta`a kuhinja, plakara, stolova. Tel: 062/466-093.sms AUTOPREVOZI sa ve}im kombijem,namjestaja,stvari i selidbe bez ostecenja,odvoz kabastog namjestaja i sute 25KM+radna snaga!!! Tel: 062/139453.sms PROFESIONALNO servisiranje ra~unara, ugradnja novih i polovnih dijelova, povoljno i veoma kvalitetno. Mob. 066/855-319.k KVALITETNO vr{imo ru~no pranje }ilima i itisona, dolazak na adresu je besplatan. Tel. 033/221-945.k DAJEM INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakulteta. Tel:061/534231.k

50

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) SJE]ANJE

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Sedmog jula navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na na{eg dragog

ATIFA (HUSEINA) GUSINJAC, ro|. JAMAKOSMANOVI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 87. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, poslije d`uma-namaza na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: sinovi Husein i Sead, k}erka Suada, snahe A{ida i Hasnija, unuke Edina, Kerima, Ajla, Adela, Elmedina, unuk Elmedin, praunuk Benjamin, te porodice: Gusinjac, Jamakosmanovi}, Ja{arevi}, Kurdija, Ikanovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Spasoja Blagov~anina 3/II, Vogo{}a. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

STRAHINJU PETROVI]A
Sa ljubavlju, Beba, Doda, Goca, Mirela, Zoran i Stefan
1122

STRAHINJE PETROVI]A

Zauvijek u na{im srcima! Supruga Nevenka, k}erka Diana, unuka Mirna, praunu~ad Luka i Maya i porodica. Pomen }e se odr`ati u subotu, 7. jula 2012. godine, na groblju Sv. arhan|eli u 10 sati.
1123

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALEMA (HAMDIJE) NOVALI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 82. godini.

MIMI

HALIMA (OSMANA) PA[ALI], ro|. BARAK
preselila na ahiret u srijedu, 14. jula 2012, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Haso, k}erke Med`ida i Munevera, unu~ad Melitta, Timur, Hana i Harun, bra}a Edhem i Hamed sa porodicama, sestra [emsa sa porodicom, te porodice Pa{ali}, Barak, Zun|a, Jusufovi}, Mujanovi}, Hod`i}, D`ini}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Doglodi. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}ena porodica Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati Ul. Ante Babi}a br. 11. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Dika i Atko

3844

^etvrtog jula 2012. navr{ila se godina od kada je na ahiret preselio na{ dragi

[estog jula 2012. navr{ava se dvanaest godina od smrti moje jedine sestre

FAHRIJE FAKE LUKA^EVI], ro|. VRANI]

IBRAHIM (SMAILA) HAJRI]

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani TIK UZ MORE, www: villa-bianca- neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com, info@villa-bianca-neum.com. Tel. ++387(0)36 884 125

NEUM, izdajem apartmane i studio apartmane u centru Neuma. Mob. 063/715509.sms U OREBI]U izdajem apartmane i sobe, savremeno opremljeni (kuhinje, kupatila, parking i dr. pogodnosti), blizu glavne pla`e. Iskoristite sve prednosti Orebi}a i na{e ku}e. Odmorite se ugodno. Mob. 061/252-782 i u Orebi}u 0038520713884.k APARTMANE u Neumu izdajem povoljno sa klimom i gara`om. www.VillaLamia com. Tel:033/535-121 i 061/146-703.k U MAKARSKOJ, soba ili apartman, blizu pla`e i {etnjice. Tel. 0038521611523, 00385915406089.k IZDAJEM izuzetno povoljno vikendicu na moru, po krevetu 10 KM, BristHrvatska. Mob. 065/367-128, 033/614604, od 20 sati.k NEUM odmor u apartmanima na samoj obali. Tel: 036/884-215 063/856-164.sms NEUM apartmani sobe pet metara od mora parking. Tel. 036/880-582 i 061/488-043.k NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 061/141-752, 061/183-981, 036/884-169.k POVOLJNO izdajem apartmane u Igalu blizu mora. Mob. 061/537-739.k NEUM izdajemo i apartmane uz more povoljno 063/322-271 i 036/884-711.k MAKARSKA Rivijera-Mali drvenik, izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 0038521628306 i 00385919542000.k

Naka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Ostaje{ uvijek voljena, nikad zaboravljena, moja jedina sestro. Tvoja sestra Remza Bezdrob sa porodicom
3848

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 18.30 sati u mektebu Begove d`amije. Tvoji najmiliji
88400

NEUM Vila “Mina” apartmani blizu Zenita sa gara`om, klimom tv-om.Tel:062/223-761. 1078

[estog jula 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nas je napustio na{ dragi otac, suprug, brat, djever, daid`a i ad`e

OREBI] apartmani za 4 osobe, dnevni, spava}a, kuhinja, kupatilo, terasa, TV, parking u hladu, povoljno. Tel. 033/220068 ili 061/147-359. 3204 NEUM apartmani komforni klimatizirani blizu mora parking. 036/884-493, 061/141-752, 061/183-981. 001 IZNAJMLJUJEMO sobe i apartmane u Neumu (kod hotela Zenit) i Dubrovniku (na Babinom kuku) povoljno, klima, TV, parking. Mob. 063/894-751 i 036/885-165. 001A IZDAJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora. Mob. 063/219-027, Kemo. 001A GRADAC, sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i WC-om, upotreba kuhinje. Buljuba{i}, tel. +385 21 697 340.sms GRADAC, izdajem sobe i apartmane, povoljno. Tel. 00385918802134.k

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

ZIJAH (MEHMEDA) HASANAGI]

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438
3843

Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u ^apljini u 12.30 sati prije d`uma-namaza. Porodica

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj kolegici i prijateljici

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Osmog jula 2012. navr{i}e se sedam dana od smrti mog jedinog sina

51

MIRSADI HOD@I]

[UKRIJE (AMIRA) OMERAGI]A

Draga na{a Mirso, te{ko nam je prihvatiti da si nas tako rano i iznenada napustila. Pamti}emo te po tvom vedrom liku, optimizmu i pozitivnoj energiji koju si prenosila na druge. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Kolegice i kolege iz Fabrike cementa Lukavac
75101

Ne mo`e Te zaboraviti Tvoja majka. S ljubavlju i tugom, Nad`ija Vodopi}
71141

[estog jula 2012. godine navr{ava se 6 tu`nih mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i oca

TU@NO SJE]ANJE na drage roditelje

POSLJEDNJI POZDRAV najboljoj prijateljici moje mladosti

ZDRAVKA (DRAGUTINA) [IMI]A
MEHMED MEHO BE]IROVI]
Tog dana u 10 sati posjetit }emo njegovo vje~no po~ivali{te i polo`iti cvije}e. Sveta misa zadu{nica slu`it }e se istog dana u 18 sati u crkvi Svetog Josipa na Marindvoru. S ljubavlju ~uvamo uspomenu na tebe. Supruga Vlatka i k}erke Dragana i Ivana
3846

MEHRID@ANA D@ANA BE]IROVI]
2005 - 2012.

2008 - 2012.

^etiri godine pro|o{e kako nas napusti na{ tata i sedam godina kako nas napusti mama. Vrijeme koje pro|e i koje }e pro}i ne}e popuniti i tugu nastalu va{im odlaskom. @ivite u na{im mislima, sje}anjima, uspomenama u ljubavi koja nikada ne}e pro}i. Na{e dove upu}ene su Allahu d`.{. za molbu da vas Allah d`.{. nagradi d`ennetom i d`ennetskim ljepotama. Ostat }ete nur na{ih `ivota. Tehvid }e se prou~iti u Poto~koj d`amiji u Zenici u subotu, 7. jula 2012. godine, iza ak{am-namaza. Mnogo nam nedostajete. Merima i Muris sa porodicama
020

AZRI D@INI]
Uz iskreno sau~e{}e njenoj porodici. Iris Ungar - Manja
3850

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FADILA KE[MER, ro|. OTAJAGI]

ISMET (ALIJE) MEZIT

had`i REMZIJA-hanuma DIVJAN, ro|. ]ANDI]

preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 49. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Rabija, suprug Himzo, k}erke Mirela, Sanela, Amela i Ajla, zetovi Almir i Edin, unu~ad Amila, Adin i Vildana, brat Hamdija, sestre Adila, Sulejmana, Fazila, Hamdija i Enisa, snaha Ismeta, zetovi Avdija, Nail, Fahrudin i Sanel, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`e Adil i Bajro sa porodicama, daid`a Sabrija sa porodicom, tetke Fazila i Kadira sa porodicama, djeveri D`emal i Azem sa porodicama, zaove Fatima i [uhra sa porodicama, te porodice Ke{mer, Otajagi}, Gluhi}, Torlak, Ba{ali}, Crnovr{anin, Vukovi}, Bukva, Hod`i}, Rami}, Sali}, Halilovi}, Lili}, [eho, Vi{nji}, Brutus, Bulatovi}, Fukelj, Kadri}, Softi}, Agi}, @dero, Tabakovi}, Selimovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Hekim Oglu Ali-pa{e br. 129.
000

preselio na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Sadika, sinovi Mario i Amir, brat Hamdija, sestre had`i Fatima, Zlata, Ramiza i Dika, snahe Azra i Jasmina, zet Sulejman, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, tetka Hata sa porodicom, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, {ura Sadik sa porodicom, svastike Adila i Suada sa porodicama, te porodice Mezit, Hrnjica, Bali}, Bajramovi}, Cokoja, Had`ime{i}, Dimitrijevi}, [ehi}, Husrep, Voloder, ^orba, Busulad`i}, Ragipovi}, ]ori}, Ad`amija, Kla~ar, Fazlinovi}, Vuksanovi}, D`ankovi}, Dervi{agi}, Kijamet, Lukovac, Bori}, Hujdur, Turkovi}, Hero, Teletovi}, Begluk, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Muhameda Had`ijahi}a br. 59/I.
000

preselila na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Olivera Ibrahimovi}a br. 42, sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: suprug Uzeir, sin Jasmin, k}erke Jasmina i Azemina, unuk Haris, unuke Emina, Emma i Selma, brat Faik i snaha Refka sa djecom, djever Munib i jetrva Dudija i njihova djeca sa porodicama, zaova Zarifa i njena djeca sa porodicama, zaova Zaha i njen suprug Rasim i djecom sa porodicama, te porodice Divjan, ]andi}, Mand`o, Mulali}, Mehmedspahi}, Tiro, Susi}, Smajkan, Barak, Pezerovi}, Klinac, Nukica, Kobiljar, Ahmi}, Zehrovi}, Hori}, [ljivo, Lampa, Hajdarevi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Olivera Ibrahimovi}a br. 42, Stup.
000

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Osmog jula 2012. navr{ava se sedam pretu`nih dana od smrti na{eg dragog

[UKRIJE (AMIRA) OMERAGI]A
U nedjelju, 8. jula 2012. godine, u 17.30 prou~i}e se tevhid u ku}i `alosti, Obala Isa-bega Ishakovi}a 3. Posebnu zahvalnost iskazujemo Banjin dr. Maji, Be{lija dr. Semiru i osoblju Onkolo{ke klinike Sarajevo za izuzetno po`rtvovanje i razumijevanje tokom lije~enja na{eg dragog [ukrije. Zahvaljujemo i prijateljima, kom{ijama i porodici na pomo}i i razumijevanju u ovim te{kim trenucima. S ljubavlju, porodica
71141

Sedmog jula 2012. {est je godina otkako nije s nama na{ voljeni suprug, otac, dedo i punac

TOMO SERTI]
7. 7. 2006 - 7. 7. 2012.

Uvijek }e{ nam biti uzor dobrote, plemenitosti, roditeljske ljubavi i po`rtvovanosti. Vrijeme nikad ne}e izbrisati sje}anje na tebe i ljubav koju si nam dao. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoji: supruga Romana, k}erka Alenka, unuke Daniela i Mirela, zet D`evad. Po~ivao u miru Bo`ijem.

3849

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM i POZDRAV na{oj dugogodi{njoj zaposlenici i radnoj kolegici

NAD@IDA RA[IDKADI], ro|. BERBEROVI]
preminula 2. jula 2012. u 74. godini. Sahrana }e se obaviti 6. jula 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi Admir i Alen, suprug Hilmija, snahe Amra i Ljiljana, unuci Alden i Benjamin, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Trg solidarnosti br. 3/V.
000

FADILA (IDRIZA) KE[MER

S du`nim po{tovanjem i dubokim saosje}anjem upu}ujemo izraze najiskrenijeg sau~e{}a porodici. Direktor i zaposlenici Regionalne direkcije Sarajevo d.d. BH TELECOM SARAJEVO
001

[estog jula 2012. navr{ava se dvadeset tu`nih godina od kada su kao nevine `rtve rata izgubili `ivot

Sedmog jula 2012. navr{ava se {est godina od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni deda

TOMO SERTI]
7. 7. 2006 - 7. 7. 2012.

HASAN

FERIDA KLAPUH
Ferid, Alica i Lana

SENA

Sje}anje na tebe ne blijedi, kao ni ljubav koju si nam nesebi~no pru`ao. Nedostaje{ nam beskrajno. Tvoje unuke Daniela i Mirela. Po~ivao u miru Bo`ijem!
1124 3849

Ne postoji utjeha, ni zaborav, samo praznina puna tuge i sje}anje na Va{u dobrotu i plemenitost.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

53

na voljenu mamu

[estog jula 2012. godine navr{ava se 40 tu`nih dana otkako nas je napustila na{a voljena

EMIRU MANDI], ro|. KADI]
6. 7. 2011 - 6. 7. 2012.

ALMASA MULAHALILOVI], ro|. HAD@OVI]

Moja ljubav i misli uvijek su sa tobom. K}erka Dijana sa porodicom
3835

Tvoja dobrota i po{tenje }e ostati uvijek u na{im srcima. Bra}a Izet i Safet, pastorci Mirza i Meliha, sestri}i i brati}i
3833

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ILONKA KU^ERA

ADEM (HUSE) ^OPRA
preselio na ahiret u ~etvrtak, 5. jula 2012, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga \ulsa, sin Eno Huso, k}erka Enisa, zet Senko ]osi}, snaha Vildana, unu~ad Vildana, Sanin, Delila, Faris i Farah, zet Nermin Bihorac, bra}a Hasan i Ibro sa porodicama, sestri~na Naza i zet Sabrija Hebib, {ure Mujo, Halil i Hamza Podumljak sa porodicama, svastika Mu{ka i bad`o Ramo Trnka sa djecom, svastika Tima, Vahid ^opra sa porodicom, Ahmed Boj~i} sa porodicom, ro|aci Alija, Hasan, Adem i Ibro Kapo sa porodicama, Hakija Oputi} sa porodicom, prija Zehra Ogre{evi}, te porodice ^opra, Podumljak, ]osi}, Kapo, Pribinja, Br~kalija, Ba{ali}, Bostand`ija, ^omaga, ]urt, Skorupan, Poljo, Me{anovi}, Mirojevi}, Daut, Karkelja, D`evlan, Keri}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u d`amiji u Milinkadskoj ulici, Hrasno Brdo.
000

MESRURA (NURIJE) MURATOVI], ro|. DELI]
preselila na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Mirsad, k}erke Merisa, Larisa i Aida, sestre Fadila, Adila Dika i Emina Mina, zetovi Mustafa i Goran, unu~ad Andrea i Vedran, djeveri Mensur i Midhat, jetrve Alma i Almedina, sestri}i i sestri~ne, brati}i i brati~ne i prija Rabija, te porodice Muratovi}, Deli}, Sparavalo, D`emi|i}, Hod`i}, ^emalovi}, Dervi{evi}, Bo`i}, Kari}, Kadi}, Dobra~a, ]urevac, Su}eska, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu merhume u 14.30 sati, Ul. Behd`eta Muteveli}a br. 24/II. Ku}a `alosti: Behd`eta Muteveli}a br. 24/II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminula 4. jula 2012. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti 6. jula 2012. godine u 15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Igor, brat Ferdinand, sestre Katarina i Rozalija, zet Sakib, snahe Bo`ica i Ljiljana, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

GORAN (JUSUFA) KAJI]
preminuo 26. juna 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 6. jula 2012. godine u 12 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica i prijatelji
000

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

Koraci vam prerano i nenadano utihnu{e, smijeh napre~ac zamra, prpo{ne {ale u ~as pohrli{e na{im uspomenama, a vi zauvijek postadoste nijemim svjedocima svih na{ih budu}ih susreta

na{oj voljenoj i najljep{oj prijateljici

BU[ATLIJA OMER GORETA ZDESLAV MILETI] IVAN PROLI] BRUNO BRAN^I] GORDANA LON^AR MURIS ]USTO SULJO BATINI] AN\A RADULJ^I] BOSILJKA
U sje}anje na na{e drage, nezaboravne “{kolske”, povodom 40. godi{njice mature, od generacije maturanata 1971/72. iz Bugojna.
3838 70230

[estog jula 2012. navr{ava se {est godina otkako je preminuo na{ dragi

MIRKO (RUDOLFA) KRZIK
Sa dubokim bolom, ljubavlju i po{tovanjem uvijek mislimo na njega. Porodica
1119

IRMA MIMA FEJZI]
Hvala na svemu. Uvijek }emo te voljeti. Emina, Adi, Vedad i Samir

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

MUBERA JA[AREVI]
iz Ustipra~e 6. juli 1982 - 6. juli 2012.

Tri desetlje}a su pro{la... Tuga i bol ne prolaze, zauvijek ostaju u na{im srcima... I, puno je lijepih uspomena i dragih sje}anja... Ne}e i ne mogu oti}i u zaborav.... Nikada... Jer, pripadaju nama, du{ama na{im.... S ljubavlju i po{tovanjem. Porodica
3836

[estog jula navr{ava se pola godine od preseljenja na ahiret na{e najdra`e

EMINE MEMIJE
Toga dana prou~it }emo tevhid pred njenu plemenitu du{u u Malezijskoj d`amiji (Breka) poslije ikindija-namaza. Zahvalni smo svima koji ~uvaju sje}anje na nesebi~nost i neponovljivu dobrotu na{e drage Minke. Obitelj Memija
001

Osmog jula 2012. navr{ava se godina od smrti na{eg najdra`eg supruga, tate, djeda i punca

POSLJEDNJI SELAM

supruzi na{eg dekana

KRUNOSLAV KRUNO RASPUDI]
8. 7. 2011 - 8. 7. 2012.

IRMA FEJZI]

S ljubavlju, sje}anjem i nezaboravom, vole ga njegovi: Maja, Sanja, Jelena, Marina, Nedim i Nermin. U nedjelju, 8. jula 2012. godine, u 18 sati sasta}emo se na groblju Bare.
3837

“Svako }e smrt okusiti, one koje budu vjerovali i dobra djela ~inili, smjesti}emo u d`ennetske odaje, ispred kojih }e rijeke te}i, u njima }e vje~no boraviti. Kako }e lijepa biti nagrada onima koji su se trudili, onima koji su trpjeli i u Gospodara svoga se uzdali”. Kur’an El-Ankebut, 57-59 ASOCIJACIJA STUDENATA VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU KOLEKTIV VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU
001

POSLJEDNJI POZDRAV

supruzi na{eg dekana

[estog jula 2012. navr{ava se 20 godina od smrti na{e drage majke, bake i prabake

IRMA FEJZI] TONKE LOZA
S ljubavlju i po{tovanjem sje}aju se djeca Ksenija i Du{an, te unuci i praunuci
3841

KOLEKTIV VETERINARSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

001

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi ...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Sje}anje na na{u dragu mamu, sestru i k}erku

55

SEJID (BE]IRA) BE[AGI]
preselio na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Zehra, sinovi Almedin, Senad i Sabahudin Nino, k}eri Almedina, Senada i Habiba, sestre Zehra, Tid`a i D`emila, zetovi Ramiz, Senad, Manfred i Franz, brojna unu~ad i praunu~ad, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bosanskoj d`amiji - Alipa{ino Polje, C faza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MULIJA (MURATA) AJANOVI], ro|. KAPETANOVI]
ekshumacija 1900 - 1992.

NEIRA (HRVAT) HELA]
6. 1. 2012. - 6. 7. 2012.

Te{ko je gledati svijet, a u njemu ne vidjeti i ne osjetiti Tebe. Kada ~ovjek izgubi snagu, kada du{a bolna zajeca nijemo, a suza bola niz obraz krene, Tvoj osmijeh dragi k’o da{ak vjetra otjera suze prolivene. I ~ovjek spozna da postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju ne lije~i vrijeme i uspomene vje~no sa~uvane na Tebe, najdra`a na{a. Nek’ ti je vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Lamija, Kerim, Nena i Deda
1118

preselila na ahiret od zlo~ina~ke ruke na Sokocu 1992. u 92. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Mensur, k}eri Bisera i Remzija, snaha Mirza, unuk Rusmir i snaha Amra, unuke Mirsada, Amra i Azra, zetovi Muharem, Nihad i Velija, brati~ne Rabija, Naza i Hanka, snaha Zumra sa djecom, djeveri}i Glaib, Halid i Bakir sa porodicama, djeveri~na Samija, te porodice Ajanovi}, Kapetanovi}, Nalbanti}, Katica, Rizvanovi}, Pondro, Polimac, Vatre{, Hajdarevi}, Hod`i}, Dobra~a, Muminovi}, Tur~inovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Bardak~ije - Stara Breka. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i poznanike da je na{ dragi

[estog jula ove godine navr{ava se tu`na godina od smrti na{e

MUJO (OSMANA) HASI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

MARIJANE MIE KARA^I]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselio na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 16 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a.

Zauvijek }e ostati voljena u na{im srcima i mislima, a njen svijetli duh bi}e nam putokaz na na{em putu. U nedjelju, 8. jula, u 17 sati okupi}emo se na njenom grobu. Porodica
3766

DEVLIJA (BEJDANA) FAZLI], ro|. SMJE^ANIN
preselila na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 17.30 sati na mezarju Gornji Kotorac. O`alo{}eni: k}erke I{a, Muniba i Ramiza, snaha Naza, zetovi Taib i Ibrahim, sestre Ai{a, Habiba, Mina i Zada sa porodicama, snaha Fata sa djecom, unuci Ismir, Jasmin, Selim, Senad, Sanel, Salko i Haris, unuke Sabina, Sabiha, Selma i Medina, praunuci i praunuke, te porodice Fazli}, Smje~anin, Sa~i}, Beho, Beganovi}, Preljevi}, Arnautovi}, Musi}, Mahmutovi}, Hod`i}, Hubijar, Imamovi}, Muslim, Divovi}, Agi}, Tupo, Oru~, Muminovi}, D`aka, ^orbo, ]emo, Murti}, Helji}, Smaji}, Odoba{i}, Berbi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

O`alo{}eni: sinovi Adem i Admir, k}erka Adila, zet Ismet, snahe Elvira i Alma, unu~ad Jasmin, D`enita, Almir, Denis, Almedina, Hakija, Narcisa i Nedim, snaha Mirela, zetovi Nihad i Sedin, praunu~ad Sajra i Rijad, brat Fadil, snahe Hafiza, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ura Mujo sa porodicom, te porodice Hasi}, Huki}, ]emo, Durak, Pa}ariz, Gu{i}, Kadri}, Baru~ija, Tufo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u d`amiji ^obanija. Ku}a `alosti, Ul. Vranja~e br. 42 a.
000

Osmog jula 2012. navr{ava se 12 godina od kada po~iva u miru, i 20 godina od kada zlo~inci oduze{e `ivot na{em dragom ocu i suprugu

Petog jula 2012. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od kada je na ahiret preselio na{ voljeni i plemeniti mu`, otac, djed i brat

FIKRET DOBRA^A
Sa ljubavlju i tugom u srcima ~uvamo uspomenu na tebe. Dok `ivimo mi, `ivjet }e i sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. Tvoji: Emira, Tarik, Aida i Arslan.

Pro{le su 2 godine od smrti na{e drage

ZVONIMIRU (NIKOLE) BODULOVI]U
Godine prolaze, sje}anja ne blijede, dok `ivimo, `ivjet }e{ u na{im srcima. Tvoji Danijel i Mitra
3819

NADE@DE RAJKOVI]

Pomen }e se odr`ati u subotu, 7. jula 2012. godine, u 11 sati na groblju Bare, parcela P13. Porodica
3673

Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti, Ul. Hamdije Kre{evljakovi}a 61/1, (Papagajka) u subotu, 7. jula 2012. godine.
3834

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IRMA MIMA FEJZI], ro|. KARI]

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

preselila na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 44. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Nihad, sin Irhad, k}erka Majda, te porodice Fejzi}, Kari}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Sara~-Ismailovoj d`amiji (Mejta{).
002

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{e drage roditelje, babu i dedu

na{oj dragoj

IRMI MIMI FEJZI]
\UR\ICA BOBUROV, ro|. TOPI]
14. 6. 2010 - 14. 6. 2012. iz Bugojna

VASILIJE BOBUROV
8. 7. 2001 - 8. 7. 2012.

Svaki dan ste u na{im mislima. S ljubavlju i tugom, Dunja sa Gregorom i Petrom
70230

Porodica Smajlovi}: Fatima, Muhamed, Elma, Ahmed, Alma, Said, Sara, Adnan, Omar
3826

[estoj jula 2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada nas je zauvijek napustio i preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom bratu

ALIJA (MEHMEDALIJE) SMAJLAGI]
iz Maglaja

OLGA [E[LIJA

Tvoj plemeniti lik vje~no }emo nositi u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem, o`alo{}eni: sin Nefud, k}erke Na|a i Nermina, snaha Halida, sestre Alija i Rabija, unu~ad Ned`ad, Sanela, Dinka i Aida, zet Robbie, praunuka Anja, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
040

DRAGANU TUCAKOVI]U

Osta}e{ zauvijek u mom srcu i nikad zaboravljena. Tvoja Milica
3796

od Mire i Brane sa porodicama
3825

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

Sedmog jula 2012. navr{avaju se ~etiri godine od smrti

prof. dr. IVANA PRIMORCA

IBRAHIM (TAIBA) [ABI]
6. 7. 1989 - 6. 7. 2012.

7. 7. 2008 - 7. 7. 2012.

IBRAHIM (ATIFA) LJUBOVI]
6. 7. 1995 - 6. 7. 2012.

U ime ljubavi koju smrt ne prekida, na{ Ibro `ivi u srcima svih nas koji ga volimo. Supruga Hasnija sa porodicom
71124

Vrijem prolazi, tuga ostaje, sje}anje na tebe ne prestaje. Supruga Lenka i k}i Marijana
3761 71120

S ponosom i ljubavlju, tvoji Suada i Amra

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OLGA [E[LIJA, ro|. HRKA[

57

Pro{la je godina bez tebe, ali i pored tu`ne stvarnost, ti si svakodnevno sa nama u istoj ljubavi kao kada smo bile zajedno. Volimo te. Tvoje sestre sa porodicama i snaha Mirjana
3794

OLGA [E[LIJA, ro|. HRKA[

Draga na{a Olgice, te{ko je vjerovati da ve} godinu nisi sa nama. Sje}amo te se i spominjemo ~esto, sa puno ljubavi. Vole te zauvijek tvoji: Boris, Vedrana i Luna
3795

IN MEMORIAM

U subotu 7. jula 2012. godine, navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, brat, dedo i svekar

doc. dr. sci. SEAD (BE]IRA) IDRIZBEGOVI] MILAN UZELAC
1932 - 2005.

NADA UZELAC
1931 - 1994.

Tevhid }e se prou~iti u subotu, 7. jula 2012. godine, u 15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici prijepolj~eva br. 6, Sarajevo. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Porodica
2115 002

Njihova plemenitost i dobrota ne prestaju da nam nedostaju. Porodica

[ta re}i... na kraju

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

BEGAN (MUJE) PLOSKI]

ENES (AHME) KAPETANOVI]

preselio na ahiret u utorak, 3. jula 2012, u 88. godini.

preselio na ahiret u srijedu, 4. jula 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice Bajrama Zenunija br. 6 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: sin Haris, snaha Ana, unuk Mak, sestre Favzija i Munira sa porodicama, brat Salih sa porodicom, {ura Bakir sa porodicom, svastike Zilha, Fadila i Na|a sa porodicama, te porodice Kapetanovi}, Ireiz, [ehi}, Pilav, Trebo, Frimel, Klepo, Sa~i}, Dedi}, Ceri}, Softi}, Had`ihajdi}, Memi{evi}, Begagi}, Rumora, Kova~evi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Bosanskoj d`amiji, C faza, Alipa{ino Polje.
000

[A]IR ME[I]
u~esnik NOR-a i Francuskog pokreta otpora Na{ dragi prijatelj preko pedeset godina. ^ika [a}ir moje djece. Neka mu je lahka zemlja bosanska. Sijer~i} Munevera, moja djeca Mirna i Adi sa porodicama
3812

D`enaza }e se obaviti u petak, 6. jula 2012. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Behka, sinovi Muhamed i Ahmed, snahe Alma i Francoise, unuci Edin i Nedim sa suprugama Enisom i Sophie, unuke Amela i Anida, praunuka Anela, brati}i Zajko, Salem i Safet sa porodicama, brati~ne Senija i Safija sa porodicama, sestri} Salih sa porodicom, sestri~ne [ida i [evka sa porodicama, svastika Mulija sa porodicom, te porodice Ploski}, Brutus, Poturi}, Vatri}, Omerbegovi}, Oru~evi}, Mujki}, Kasumovi}, Malki}, Durak, Halak, Alispahi}, [ehovi}, Ha{imovi}, Bahti}, Hamzi}, ]osi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije u Ulici Dervi{a Numi}a br. 1 B/II - Grbavica.
000

58

PREDAH

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Okolina pozitivno reaguje na va{e ideje i neko vas poti~e na aktivnu ulogu ili na dodatno stvarala{tvo. Va`no je da ne isti~ete poslovne ideje bez dobrog povoda. Sa~uvajte poslovne interese i dobar saradni~ki odnos. Ponekad u ljubavnom odnosu pri`eljkujete vi{e nego {to je mogu}e dobiti, ali nema razloga da se `alite na voljenu osobu. Obratite pa`nju na snove. Zapetljali ste se u razli~ite situacije koje prevazilaze va{e znanje ili prakti~no iskustvo. Najbolje je da se distancirate od svega {to mo`e da vam prouzrokuje novu neprijatnost. Potrebno je da prihvatite istinu ili drugu stranu medalje koja vam se manje dopada. Nema razloga da odga|ate susret sa jednom osobom ili ono {to je neizbje`no. Osjetit }ete psiholo{ko olak{anje nakon iskrenog razgovora. Razo~arani ste ne~ijim pona{anjem i to vam daje za pravo da preispitate zajedni~ki dogovor ili svoju ulogu u poslovnoj saradnji. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sa~uvajte prisebnost duha i poslovnu poziciju. Postoji dobar povod da prihvatite ne~iji poziv za susret ili izlazak koji }e vam prijati. Potrudite se da obradujete voljenu osobu. Usmjerite misli u pozitivnom pravcu. Neko vas indirektno opominje da promijenite pona{anje, ali vi ne pridajete poseban zna~aj osobi za koju vas ne vezuju zajedni~ki poslovni interesi. Imate pogre{an stav o nekim saradnicima i delikatnim temama. Nema potrebe da birate pogre{nu ulogu ili da provocirate partnera na nove rivalske odnose. Izbjegavajte suvi{ne obaveze ili neke stresne situacije. Imate dobre ideje i realnu procjenu, ali ne dobivate dovoljno o~ekivanu podr{ku u krugu saradnika. Neko postavlja pogre{na pitanja ili ima druga~ije poslovne interese. Stalo vam je da shvatite ne~ije emotivne namjere, ali postoje razli~iti signali koji vas zbunjuju i ostavljaju neobi~an utisak koji ne mo`ete lako da protuma~ite. Prijat }e vam izlazak ili neki vid sportske aktivnosti. Velika upornost u ovom trenutku ne donosi u potpunosti pozitivan efekt u susretu sa saradnicima, stoga promijenite prvobitnu taktiku. Potrebno je da doka`ete namjere, ali i da sa~uvate dobar poslovni odnos. Ne mo`ete lako da ubijedite voljenu osobu da promijeni mi{ljenje ili odluku o nekim zajedni~kim planovima koje imate. Va`no je da se rasteretite od nekih suvi{nih briga. Potrebna vam je ogromna energija i ne~ija podr{ka kako biste na vrijeme zavr{ili sve planirane obaveze. Nalazite se u dobroj prilici da povla~ite neke paralelne poteze, stoga budite promi{ljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva. Postavljate suvi{na pitanja bliskoj osobi i na takav na~in samo indirektno poti~ete novu sumnju. Obratite pa`nju na zdravstvene mogu}nosti. Neko potvr|uje va{a o~ekivanja u poslovnoj saradnji. Ipak, ne budite suvi{e lakomisleni pred razli~itim saradnicima, jer ne~ije rije~i ne predstavljaju dovoljnu garanciju za du`i period. Djelujete zavodljivo i privla~no na okolinu. Sre}a je na va{oj strani, sve dok postoji zajedni~ka `elja da sa~uvate emotivnu bliskost. Potrebno je da pravilno uskladite `elje i mogu}nosti, izbjegavajte pretjerivanje. Stalo vam je da razrije{ite nove nesporazume, ali nemate dovoljno povjerenja u odre|ene saradnike. Ponekad istina i pravda sti`u sa izvjesnim zaka{njenjem, nema razloga da gubite vjeru u li~ni uspjeh. Upotrijebite zavodni~ke manire i nemojte dozvoliti da vas neko indirektno dr`i u sjenci. Va`no je da pravilno usmjeravate kreativnu energiju. Poku{avate da nametnete uticaj u dru{tvu saradnika. Me|utim, postoje neke situacije koje kao da prevazilaze va{e profesionalno iskustvo. Ukoliko dobijate lo{ signal, va`no je da se povu~ete u stranu i da sa~ekate na bolju priliku. Partner umije da vas oraspolo`i na pravi na~in ili da vas rastereti od suvi{nih briga. Prijat }e vam vitaminska ili dijetalna ishrana. Dopadaju vam se ne~ije poslovne ideje, ali jo{ niste sigurni u kona~an ishod. Smi{ljeno odga|ate trenutak za zvani~no izja{njavanje pred saradnicima i ostavljate otvorenu mogu}nost za dodatnu provjeru. Nema razloga da sumnjate u ne~ije emotivne namjere zato {to vam nedostaju sve informacije. Posvetite pa`nju vedrim sadr`ajima, opustite se. Saradnici djeluju pozitivno na va{e raspolo`enje, imate dovoljno energije da se anga`ujete na razli~itim stranama. Osje}aj poslovne afirmacije i uspjeha treba dodatno da vas motivi{e na akciju i pozitivne promjene u privatnom `ivotu. Ukoliko ste slobodni, planirajte ljubavni susret ili neki izlazak u dru{tvu. Prijat }e vam romanti~na zabava udvoje. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018; Uprava 234-718, fax: 461-007;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: skaka~, lanara, arapin, mali, a, an, tik, tran, kajmakamluk, angelina, ir, tipl, ninati, at, grej, div, l, riktati, o, osobni, aral, niks, kasalo, is, oval, tav, jarni, princ, ako, slet, ai.

Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb

nim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD).

Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta lista, obratite se VZ[ u BiH 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. e-mail: info@vzs.ba, godine Ukazom predsjednika Tita odlikotel: +387 33 272 270 vano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlat- tel/fax: +387 33 272 271

Prije podne sun~ano, poslije podne u sjevernim i centralnim predjelima umjereno obla~no i nestabilno sa pljuskovima. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 14 do 22, maksimalna dnevna od 29 do 36 °C. Za vikend i u ponedjeljak sun~ano i toplo, poslije podne u brdsko-planinskim predjelima lokalni razvoj obla~nosti. U utorak prije podne sun~ano i toplo, poslije podne u sjevernim predjelima lokalni razvoj obla~nosti sa pljuskovima. U Sarajevu prije podne sun~ano, popodne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura 16, maksimalna dnevna 32 °C.

Danas }e iznad ve}eg dijela Evrope biti promjenljivo obla~no sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se o~ekuju vremenske nepogode pra}ene gradom, obilnim pljuskovima i olujnim vjetrom. Prete`no sun~ano }e biti na Mediteranu. Najhladnije }e biti na Britanskim ostrvima i zapadu Skandinavskog poluostrva sa temperaturom od 15 do 22, najtoplije na Balkanskom poluostrvu sa temperaturom do 39 °C. Na Balkanu danas prete`no sun~ano, poslije podne lokalni razvoj obla~nosti sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom. Jak vjetar puha}e u oblasti Egejskog mora. Maksimalna temperatura do 39 °C.

60

KULTURNI VODI^
po~etak u 12.45, 15.10, 17.40, 20.15 i 22.40 sati.

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 2D

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

BO[NJA^KI
Izlo`ba Salima Obrali}a “Po~itelj i zimi i ljeti 1978-2011.”, kao i stalne postavke “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, te ostale kolekcije Instituta, otvorene za posjete svakim danom osim nedjelje od 9-16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail: info@bosnjackiinstitut.ba.

BANJA LUKA KINA
MULTIPLEX EKRAN
NA TAJNOM ZADATKU
akciona komedija, re`ija: Phill Lord i Chris Miller, uloge: Channing Tatum, Johan Hill, Ice Cube... po~etak u 19 i 21 sat.

KINA
CINEMA CITY
DIKTATOR
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12, 14, 16, 18, 20 i 22 sata.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

FESTIVALI Ba{~ar{ijske no}i
BO[NJA^KI INSTITUT
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 13.50, 15.45, 17.30, 19.15 i 21 sat. Ana Rucner, elektri~no violon~elo i Guda~ki kvartet Rucner po~etak u 21 sat.

SARAJEVO

KINA
MULTIPLEKS PALAS
MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI 3D
animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak u 17 i 18.45 sati.

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 20 sata.

SFF
NARODNO
DJECA
re`ija: Aida Begi}, po~etak u 20.30 sati. Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

LORAKS

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 17.15, 19 i 20.45 sati.

MADAGASKAR 3: NAJTRA@ENIJI U EVROPI

LJETNO KINO !hej
DJECA
re`ija: Aida Begi}, po~etak u 21 sat.

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 20.30 i 22.15 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`bu radova Adne Bakije, studentice Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Kiparstvo. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce otvorena je radnim danima u u periodu od 08 do 16 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

re`ija: Chris Renaud i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 15 i 17 sati.

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 2D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.15 i 22.15 sati.

animirana avantura, re`ija: Eric Darnell, uloge: Ben Stiller, Jada Pinkett Smith, Chris Rock... po~etak za 3D u 11.20 i 13.20 sati, a za 2D u 11.30, 13.30, 15.30, 17.50 i 19.50 sati.

BIHA]

LEDENO DOBA 4: ZEMLJA SE TRESE 2D
animirana avantura, re`ija: Steve Martino i Mike Thurmeier, uloge: Ray Romano, John Legiuzamo, Dennis Leary... po~etak u 14, 16 i 18 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba skulptura Alema Korkuta, umjetnika koji je svojim pristupom skulpturi zaslu`eno stekao izuzetnu reputaciju na savremenoj hrvatskoj umjetni~koj sceni. Korkutove skulpture se prvi put predstavljaju bosanskohercegova~koj publici, najprije u Gradskoj galeriji u Biha}u, a potom u Gradskoj galeriji Collegium artisticum u Sarajevu. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 20. jula.

LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC

@ENA IZ SUSJEDSTVA
triler, re`ija: Pawel Pawlikovski, uloge: Ethan Hawke, Kristin Scott Thomas, Joanna Kulig... po~etak u 19.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

BU\ENJE
horor, triler re`ija: Nic Murphy, uloge: Rebecca Hall, Dominic West, Imelda Staunton... po~etak u 17.30, 21.15 i 22.30 sati.

ATELJE ZEC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 15.20 i 19.10 sati. Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

KINA
UNA
LARIN IZBOR: IZGUBLJENI PRINC
avanturisti~ka drama, re`ija: Tomislav Rukavina, uloge: Doris Pin~i}, Ivan Herceg, Filip Juri~i}... po~etak u 20.30 i 22 sata.

TUZLA

GALERIJE
MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “Sava [umanovi}, li~no, porodi~no i nacionalno” povodom obilje`avanja 70 godina od smrti velikog umjetnika. Postavka sadr`i izabrane slike - 46 ulja na platnu, iz posljednje decenije njegovog stvarala{tva, koji je ujedno i [umanovi}ev najzreliji opus. Najzastupljeniji motivi su aktovi i pejza`i, me|u kojima se izdvajaju izuzetne slike, poput Rusinke, A{ikovanje, Model u ateljeu i Portret devoj~ice u bijeloj bluzi, kao i motivi mrtve prirode. Izlo`ba je za sve posjete otvorena do 5. augusta.

PIRAHNA 3DD 3D
horor, re`ija: John Gulager, uloge: Christopher Lloyd, Ving Rhames, David Hasselhoff... po~etak u 17.20 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

DIKTATOR
komedija, re`ija: Larry Charles, uloge: Sasha Baron Cohen, Anna Faris, Ben Kingsley... po~etak u 21 sat.

MUZEJI
ZEMALJSKI

LOVCI NA GLAVE
akcioni triler, re`ija: Morten Tydlum, uloge: Aksel Hennie, Synnove Macody Lund, Nikolaj Coster-Waldau... po~etak u 21.10 sati.

FESTIVALI Biha}ko ljeto
POLIGON KULTURNOG CENTRA
Orkestar muzi~ke omladine Biha} sa gostima koncert, po~etak u 21 sat.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

MARIGOLD HOTEL
romanti~na komedija, re`ija: John Madden, uloge: Judy Dench, Tom Wilkinson, Dev Patel...

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012. Ljubav bez granica
17.50 OBN

TV PROGRAM
SE RI JE

61

47. Iván udari Mauricija i ka`e mu da }e se za 24 sata vratiti da mu preda ono {to je ostalo od otrova. Mauricio se iznenadi kad vidi Leonardu i Andrésa svezane i nekoliko le{eva u svome vrtu. Azul se onesvijesti i Alfredo joj ka`e da }e joj napraviti krvne pretrage. Iván udari Mauricija i uspava ga da bi mu izvadio krv. Poslije ga probudi i zaprijeti mu da }e zaraziti Leonardu ako mu ne ka`e gdje je otrov. Mauricio ne `eli re}i pa Iván otruje Leonardu. Alfredo se prestra{i kad shvati da je Azul zara`ena istom bole{}u kao Mauricio. Diego zamoli Evu da mu objasni ~ime se njezina tvrtka bavi i za{to mu ne dopu{ta da ode. Ka`e joj i da je uvjeren u to da je Mauricio kriminalac. Eva ka`e da je Mauricio anga`irao Alfreda da na|e lijek za bacil koji bi mogao izazvati katastrofu svjetskih razmjera. Alfredo izvrije|a Mauricija, a on mu odgovori da se kaje zbog svega i da mora po~eti raditi ako `eli spasiti `ivot k}eri.

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV

Resident Evil 3: Istrebljenje
00.00 NOVA Resident Evil: Extinction, 2007.

Glorijin poro|aj po~inje s problemima. Pepi je potrebna pomo}, ali je prisiljena da sve obavi sama. Kona~no, ra|a se djevoj~ica, ali majka gubi svijest. Uskoro se kroz mjesto pronosi vijest da je Pepa kriva za ovaj slu~aj jer jo{ nije dorasla te`em poslu. Francisca u`iva u trenutku. Pepa ipak nasilu ulazi u ordinaciju, jer ako ne zaustavi krvarenje, Gloria }e umrijeti. Mali Paquito dolazi da `ivi u Rosarijinu porodicu. Senastia ne mo`e da prihvati ~injenicu da Olmo Mesia sada upravlja fabrikama. Umire udovica kod koje je dolazio Severiano.

AKCIJA / HOROR

Re`ija: Russell Mulcahy Uloge: Milla Jovovich, Oded Fehr, Ali Larter, Mike Epps, Spencer Locke

Alice, koja se sada krije u pustinji Nevada, ponovno se udru`uje s Carlosom Oliverom i L. J, kao i novim pre`ivjelima: Claire, K-Martom i Sestrom Betty da bi poku{ala eliminirati smrtonosni virus koji prijeti svakom ljudsko bi}e u~initi neumrlim. Otkako ju je uhvatila Umbrella Corporation, Alice je podvrgnuta biogenim eksperimentima koji su je genetski promijenili dav{i joj nadljudsku snagu, osjetila i spretnost. Te }e joj vje{tine, i jo{ vi{e, biti potrebne ako itko kani ostati `iv.

U osvit zore
13.15 HRT1 DRAMA
Re`ija: Arthur Allan Seidelman Uloge: Richard Crenna, Chris Olivero, David Carradine, Patrick David By Dawn’s Early Light, 2000.

FIL

M

Kraljevi Mambi
00.10 PINK DRAMA
Re`ija: Arne Glimcher Uloge: Armand Assante, Antonio Banderas, Cathy Moriarty, Maruschka Mambo Kings, 1992.

FIL

M

Soko Wismar
15.40 BHT1

Na gradskoj kapiji je prona|en le{ berlinskog profesora. Prvi trag policiju vodi do umjetnice Marlene Lenssen. Ona priznaje da se na{la s profesorom, no} prije njegove smrti, ali je on oti{ao ubrzo nakon {to je dobio poziv. Spominjao je vampira Nosferatu. Da li Wismarom zaista {eta vampir?

Mike Lewis `ivi s roditeljima u Los Angelesu. Roditelji su dobrostoje}i i Mike je naviknut da sve {to treba dobiva bez truda i bez zasluga. Kad tata i mama trebaju otputovati na {est tjedana u Europu, odlu~e Mikea poslati djedu u Colorado. Za Mikea to je kazna koju jedva mo`e podnijeti, a njegov djed Ben razo~aran je kad vidi kakvog unuka ima. Djed uvi|a da mora smisliti ne{to kako bi Mikea preodgojio i donosi neobi~nu odluku: on i Mike na konjima }e jahati od Colorada sve do Los Angelesa, trebat }e im taman toliko vremena koliko treba da se Mikeovi roditelji vrate iz Europe...

Cesar i Nestor Castillo popularni su glazbenici na sceni u Havani, no kada se zamjere krivim ljudima, prisiljeni su napustiti grad i potra`iti novu sre}u u New Yorku. Odlazak posebno te{ko padne Nestoru, koji je morao ostaviti svoju veliku ljubav na Kubi. U po~etku bra}a zara|uju za `ivot kao mesari preko dana, dok u slobodno vrijeme Cesar poku{ava okupiti bend s kojim bi nastupali na uzbudljivoj sceni New Yorka. Uskoro, kao Kraljevi Mamba, uspiju organizirati nastupe, a Cesar se zaljubi u odrje{itu djevojku Lannu Lake, a Nestor u lijepu Dolores Fuentes, koja `eli postati u~iteljica...

Za{ti}eni svjedok
23.55 RTRS AKCIJA
Re`ija: Anthony Hickox Uloge: Armand Assante, Angela Featherstone, Dina Meyer, David Lipper, Frank Chiesurin, Tony Calabretta Federal Protection, 2002.

FIL

M

Cura na zadatku
21.55 NOVA
Miss Congeniality, 2000.

FIL

M

Ru`a vjetrova
20.00 OBN

AKCIJSKA KOMEDIJA
Re`ija: Donald Petrie Uloge: Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, Candice Bergen, William Shatner

60. Nakon neugodnog ispada u baru, Zvone nudi Luki svoju ispriku. Milivoj se sukobi sa Suzanom zbog njenog neprestanog kritiziranja Sare, ali i njega. Zatra`i je malo vi{e razumijevanja, pogotovo prema Odakovima, jer njen rat s njima stvara napetost u Markovom i Inesinom braku. U isto vrijeme, Marica je gnjevna i frustrirana jer je Stipe i dalje zapostavlja, Lea otkriva Toniju za{to mrzi alkohol, a Ines otkriva Marku svoju veliku `elju o pokretanju vlastite firme za dizajn interijera. Marko je iznena|en!

Frankie Carbone je izgradio karijeru na kra|i auta za ~ika{ku mafiju. Kada se jedan poku{aj ubojstva izjalovi, Frankie izvr{i odmazdu i zavr{i u rukama federalnih agenata. Pristane svjedo~iti protiv mafije i njegov }e `ivot postati bezvrijedan ako ne pristane na za{titu. FBI mu da novo ime, Howard Akers i preseli ga u dosadno srednje klasno predgra|e u Little Rocku...

Jedina ozbiljna kandidatkinja za zadatak jeste prgava i pomalo mu{kobanjasta Gracie. Gracie se predstavlja kao Miss New Jerseya, a cijeli tim predvodi veliki zavodnik Eric, koji ne uspijeva ostati imun na njezine ~ari. Organizatori izbora Kathy i Stan isprva su zgro`eni idejom o nastupu nesofisticirane agentice, ali situaciju poku{aju rije{iti anga`iranjem iskusnog Victora, koji bi Gracie trebao preobraziti u legitimnu kandidatkinju.

Neobi~an za{titnik
21.00 OBN
Witless Protection, 2008.

FIL

M

Dolar za mrtve
00.10 HRT1 VESTERN
Re`ija: Gene Quintano Uloge: Emilio Estevez, William Forsythe, Joaquim de Almeida, Jonathan Banks, Howie Long, Ed Lauter Dollar For Dead, 1998.

FIL

M

KRIM. KOMEDIJA
Re`ija: Charles Robert Carner Uloge:Larry The Cable Guy, Richard Bull, J. David Moeller...

Villa Maria
14.05 FTV

Ivan govori Tomi da se Dora trebala potajno na}i s vrtlarom Martinom. Tomo je u strahu da bi se i Ivanu moglo ne{to dogoditi. Jurakovima i Maxu postaje sasvim jasno da se radi o otmici Dore i Svena. Anga`irali su cijeli tim policijskih stru~njaka da im pomognu.

[erif iz maloga grada svjedo~i otmici `ene. Tada pohita da je spasi, u uvjerenju da radi pravu stvar. Ispostavi se da su otmi~ari agenti FBI-a kojima je zadatak za{tititi tu `enu te je dovesti u Chicago na veliko su|enje za korupciju. Me|utim, poslije istina iza|e na vidjelo, FBI agenti nisu toliko nevini koliko se ~ine.

Divljim zapadom lutaju razvoja~eni vojnici obiju suprotstavljenih vojski u potrazi za unutarnjim mirom i osvetom. Jedan od lutalica je i usamljeni kauboj bez imena, ali s dva brza i ubojita revolvera. Ju`nja~ki veteran Dooley smjesta prepoznaje ~ovjeka koji }e mu omogu}iti da do|e do zlata koje je uo~i poraza sakrila konfederacijska vojska...

62
BHT

TV PROGRAM
07.20 TV Tour, muzi~ki program 08.10 Da sam oblak, igrana seija, 21. epizoda 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 185. epizoda 10.00 Jagodica bobica 10.25 Vragolasti Denis 10.50 Poko 11.00 X - man 11.25 U zmajevom gnijezdu 12.00 Dnevnik 1 12.20 Larin izbor, igrana serija, 20. i 21. epizoda 14.05 Villa Maria, igrana serija, 137. epizoda 15.20 Vijesti 15.30 Mu}ke, humoristi~ka serija, 4. epizoda

petak, 6. juli/srpanj 2012.

OSLOBO\ENJE

07.30 Prirodna ba{tina BiH: Dolinom Trebi{njice (r) 08.00 BHT vijesti 08.15 Soko Wismar, 89/117 (r) Program za djecu 09.05 Kiri klaun, animirana serija, 29/29 (r) 09.10 BHT slagalica (r) 09.40 TV enciklopedija (r) 09.50 Vazdu{ni dvoboj, animirani film 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 133/142 11.00 Retrovizor 11.30 Neopjevani stru~njaci Japana, dok. serija 12.00 BHT vijesti 12.15 Bar kod, potro{a~ki magazin (r) 12.45 Muzi~ki program 12.55 Bra}a Karamazovi, serija, 12/12 (r) 13.40 Putevi zdravlja, (r) 14.15 BHT vijesti Program za djecu 14.30 Najljep{e pri~e klasi~ne starine, 1/9 14.45 Problemati~no zaljubljen, dok. film 15.00 BHT slagalica 15.30 Mirno more Zekoslave, animirani film 15.40 Soko Wismar, serija, 90/117 16.30 Prirodna ba{tina BiH: Hutovo blato 17.00 Ekologika 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Business News 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.30 18. Sarajevo Film Festival, sve~ano otvaranje 21.00 BHT 1 Exclusiv: Aida Begi}, rediteljka 21.30 Sarajevo grad filma 2011: Posthumno Edina Scene sa `enama Tjelesna funkcija 23.10 BHT vijesti 23.25 Business News 23.30 Sve u svemu, (r) 00.15 \avolje oko, film 02.10 Pregled programa za subotu

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.35 11.00 11.25 12.00 12.15 14.00 15.00 15.10 16.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Robin Hud, serija (r) Mala tv U no}noj ba{ti, crtana serija Bonton za djecu (r) Za.druga, horoskop (r) Ruski zatvori - `ivot iza re{etaka, dok. film Dnevnik 1 Kraj vikenda, pozori{na predstava Larin izbor, serija (r) Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Larin izbor Ah, ta planeta! (r)

06.05 Zakon ljubavi, serija, 64/187 07.00 Najava programa 07.05 Ukradeni `ivoti, serija, 86/134 (r) 08.00 Vijesti 08.05 Pustinjski vjetrovi, western film 09.00 Vijesti 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 93. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar, igrana serija, 52. ep. (r) 11.00 Junska no}, serija, 1/103 (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 SFF kutak na TV1 13.00 Vijesti

TV1

06.00 Bandini, 69. ep. 06.45 Kad li{}e pada, serija, 326. ep. 07.30 Sasuke ninja ratnici, zabavni TV show 08.00 Timmy, crtani film, 08.20 Garfield, crtani film 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Nodi, crtani film 09.30 Graditelj Bob, crtani film 09.40 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.55 Lijeni grad, crtani film 10.20 Bakugan, crtani film 10.45 Dragon ball Z, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza

HAYAT

06.00 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka serija (r) 07.00 Seljaci, serija 08.00 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Obi~ni ljudi, serija 11.00 Info top,informativni program 11.05 Vremenska prognoza 11.10 Bra~ni sudija, reality emisija (r) 12.45 Brze pare, kviz 14.00 Kukavica, indijska, serija (r) 14.45 Moje srce kuca za Lolu, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Akademija debelih, direktno uklju~enje

PINK

06.20 Hairy Scary, crtani film 06.35 Atomska Betty, crtani film 07.00 Oggy i `ohari, crtani film 07.25 Roni Olly roni, crtani film 07.40 An|eli i prijatelji, crtani film 07.55 Dibidogs, crtani film 08.20 Roni Olly roni, crtani film 08.35 Gerald McBoing, crtani film 09.35 Ja sam tvoja sudbina, serija 10.25 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 11.15 Skrivena kamera 11.25 Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija

OBN

Vragolasti Denis

10.25

U no}noj ba{ti

10.05

Dnevnik TV1

Timmy
19.00

08.00

Bra~ni sudija

11.10

Gerald McBoing

08.35

16.05 CSI Miami, igrana serija, 4. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 186. epizoda 18.25 Da sam oblak, igrana serija, 22. epizoda Stanje na putevima Moj auto Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.05 TV Bingo show, prijenos izvla~enja 21.05 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 21.30 Mu}ke, humoristi~ka serija, 5. epizoda 22.05 Dnevnik 3 Finansijske novosti Stanje na putevima 22.40 Larin izbor, igrana serija, 22. i 23. epizoda 00.55 Villa Maria, igrana serija, 137. epizoda 01.35 Dnevnik 3 (r)

16.30 Srpska danas 17.10 Mjesto zlo~ina Majami 9, serija 18.00 Mu}ke, serija 18.35 Tv bingo Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Moj ro|ak sa sela, serija 21.10 Antimafijska jedinica, film 22.45 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 23.10 Mjesto zlo~ina, Majami 9, serija 23.55 Za{ti}eni svjedok, film 01.25 Kraj vikenda, pozori{na predstava (r) 01.50 Mu}ke 1, serija (r) 02.20 Ruski zatvori - `ivot iza re{etaka, dok. film (r) 02.45 Dnevnik 2 (r) 03.10 Muzi~ki program (r) 04.30 Antimafijska jedinica, serija (r)

13.05 Doba ljubavi, serija, 13/24 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, 87/134 15.00 Vijesti 15.05 Eliza, serija, 9/68 .00 Strasti i intrige, igrana serija, 94. ep. 17.00 Vijesti plus 17.15 Kinali kar, igrana serija, 53. ep. 18.15 Najava Dnevnika 18. Doktor Martin, serija, 15/35 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Junska no}, 2/103 21.00 Eliza, serija, 10/68 22.00 Doktor Martin, serija, 15/35 22.40 Univerzalni vojnik, igrani film 00.30 Dnevnik TV1 (r) 01.30 Gvozdeni Orao 3: Asovi 3: Aces, igrani film 03.00 No}ni program

12.00 Slijepa ljubav, 104. ep. 13.00 Kad li{}e pada, 326. ep. 14.00 Bandini, 69. ep. 15.00 Muzi~ki program 16.00 Sasuke ninja ratnici, sportski TV show 16.30 Slijepa ljubav, 105. ep. 17.30 U`areni asfalt, zabavni program 18.45 Doma}ica Ovako 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, serija, 327. ep. 21.10 ZMBT 5, audicija 22.40 Bandini, 70. ep. 23.50 Autoput, igrani film 01.30 Astro Num Caffe Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 04.30 ZMBT 5, audicija 06.15 U`areni asfalt Pregled programa za subotu

17.50 Info top, centralne vijesti 18.17 Vremenska prognoza 18.20 Full dobar sport, sportska emisija 18.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija 19.00 Mala nevjesta, indijska serija 19.50 Kukavica, indijska serija 20.40 Akademija debelih, pregled dana 21.15 Grand show, muzi~ki show 22.30 Groznica ljubavi, film iz regije 00.10 Kraljevi mamba, ameri~ki film 02.00 Top speed, sportsko lifestyle emisija 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Grand show, muzi~ki show (r)

11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Najbr`i igra~, kviz 12.55 Bilo jednom u Turskoj, turska serija 14.35 Skrivena kamera 14.45 Ljubav-vjera-nada, turska serija 15.55 Odba~ena, serija 16.55 Dejana, talk show 17.50 Ljubav bez granica, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, 19.20 In Magazin, showbiz magazin 20.00 Ru`a vjetrova, serija 21.00 Neobi~an za{titnik, igrani film 23.20 Red Carpet, showbiz magazin 00.25 Vox Populi 00.30 Vo`nja smrti, film 02.35 OBN Info 02.45 Vox Populi 02.50 Euroliga, sportski pregled 05.45 ^uvari planeta, dok. program

Mu}ke
21.30 FTV
Rodney pozove svoju djevojku u stan, a Del Boy mu pronalazi posao no}nog ~uvara u tvrtki Trotter Watch. Rodneyjev je zadatak ~uvati spremi{te autobusa, a Del ga upla{i zvi`de}i zajedno s njim. Sljede}eg jutra, Djed ka`e Delu da je tokom rata radio kao ~uvar. Rodney se probudi tek kako bi ~uo Delovu najnoviju {emu za boga}enje preko no}i: Trotterov etni~ki obilazak! Rodney }e voziti, Del }e biti vodi~ obilaska, a Djed }e poslati letke u svaki dio Londona.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Gladijatorska akademija (r) 10.30 Med i djetelina (r) 10.55 Privatni `ivot-remek djela, (r) 11.45 Jane Doe, ciklus igranih filmova (r) 13.10 Vijesti TVSA 13.20 Leonardo Da Vin~i, (r) 15.15 Sevdah. 00 Vijesti TVSA. 5 Podmladi mi tijelo, 17.00 Ljetne ljubavi 17.26 David Coperfield 18.20 Tarih 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Gladijatorska akademija 19.25 Med i djetelina 20.00 Legenda o Bruce Lee 20.45 Vijesti TVSA 20.55 Uli~ni rokeri, film 23.00 Voice of America 23.30 Privatni `ivot-remek djela, 00.25 Dnevnik TVSA (r)

TV TK

07.15 D`uboks 07.45 Skrivena kamera 08.00 Budilica probudilica 09.05 Strasti i intrige (r) 10.05 Kinali Kar (r) 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.05 Tv shop 12.15 Glas Amerike 12.45 Lavirint 13.45 Bestseller TV 14.00 Dje~ije popodne 15.00 Vjerski program 16.00 Dnevnik 1. 16.15 Ljeto na dlanu 17.15 Kinali Kar 18.15 Sport Klub 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 2 19.45 Crtani film 20.05 Turkan, serija 21.00 Koncertna arena, muzi~ki program 22.30 Vijesti 22.35 Anabela Basalo: @ena sa gre{kom 22.40 Univerzalni vojnik, film 00.15 Strasti i intrige (r)

MRE@A

08.05 Pustinjski vjetrovi, western film 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 93. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 52. ep. (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 1/103 (r). 00 Strasti i intrige, igrana serija, 94. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 53. ep. 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 2/103 22.40 Univerzalni vojnik, igrani film

TV MOSTAR

08.05 Pustinjski vjetrovi, western film 09.05 Strasti i intrige, igrana serija, 93. ep. (r) 10.05 Kinali kar, igrana serija, 52. ep. (r) 11.00 Junska no}, igrana serija, ep. 1/103 (r). 00 Strasti i intrige, igrana serija, 94. ep. 17.15 Kinali kar, igrana serija, 53. ep. 20.05 Junska no}, igrana serija, ep. 2/103 22.40 Univerzalni vojnik, igrani film

TV ZENICA

08.00 Dobro jutro 08.35 Dobro jutro djeco 09.00 Jutarnje vijesti 09.05 Zenica danas 09.30 Glas Amerike, (r) 10.00 Serija 11.00 Serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.00 Iz dana u dan 14.30 Muzi~ki spotovi 15.00 Vijesti 15.10 Igrana serija. 00 Oni dolaze (r). 30 Zdrava TV: Nau~ni forum 17.00 Iz dana u dan 17.15 Igrana serija 18.17 Dje~iji program 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Serija 21.00 Zakupljen termin:Univerzitet u Zenici 21.10 Dok. program 22.40 Film 24.00 Zenica danas (r) 00.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.20 Program TV Sahar 10.00 Sand`a~ki velikani 11.00 Majstori kuhinje 11.30 Vrata tajni, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Djevojke, serija 13.00 Do`ivotna kazna, serija 13.30 TV Liberty 14.00 Kona~na pravda, film 15.30 Vrata tajni, serija. 16.00 Napoleonovi ratovi 17.00 Flash vijesti 17.05 Do`ivotna kazna, serija 17.30 Majstori kuhinje 18.00 Dragulj u kruni, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Hutba 21.00 Put istine 21.40 Dragulj u kruni, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Dvostruki `ivot mog mu`a, film

TV VOGO[]A

08.00 Sa sevdahom u srcu 08.30 Hronika Jablanice (r) 09.00 Istina, (r) 09.30 Criss Angel (r) 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Snimak sjednice Op}inskog vije}a Vogo{}a 14.00 Hronika Jablanice (r) 14.30 Istina (r) 15.00 Criss Angel (r) 15.30 Razgoli}ena nauka, dok. serijal (r). 30 Majstori kuhinje 17.00 Dom2 17.30 Putopisi 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS Music 20.00 Zanati koji nestaju 20.30 Info IC Kakanj 21.00 Putopisi 21.30 Razgoli}ena nauka 22.30 Vogo{}anska hronika (r) 23.00 Glas Amerike 23.30 I.R.I.B. 00.00 Film

TV USK

08.05 Igrani film 09.05 Strasti i intrige (r) 10.00 Vijesti 10.05 Kinali kar 11.00 Turkan, serija (r) 12.00 Vijesti 12.09 Ljetni podnevni program, revijalni program 14.30 Vijesti 14.35 Ljetni podnevni program 15.00 Koliko vam je ~ista ku}a 15.30 Istina, dok. program. 00 Strasti i intrige, serija 17. Kinali kar, serija 18.15 Dr. Martin, serija 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.00 Saop}enja, informacije, obavijesti 20.05 Turkan, serija 21.00 Tehnolo{ko znanje, dok. program 21.30 Ponovno otkrivanje svijeta, dok. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti. 16.10 Ko zna, zna, zabavno, obrazovni program (r). 16.40 TV Liberty 17.20 Meridijanima, dok. program 18.00 Crno i bijelo 18.15 Vremenska prognoza 18.30 “Vje`bajmo zajedno”sportsko rekreativni program 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 “Pitajte, tra`imo odgovore” 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Capri, igrana serija 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Igrana serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Dokumentarni film 14.00 Novosti 14.05 Izazovi istine 14.40 Rec vise 15.30 Objektivom kroz Semberiju. 00 Dnevnik 1. 20 Ru`a vjetrova, serija (r) 17.00 Svijet na dlanu 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Ru`a vjetrova, serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Igrana serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 FBI: Pregovarac, film 00.30 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.00 Kod Ane 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.05 Winx 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Bandini, serija 15.30 Sasuke, nind`a ratnici. 00 Sport centar. 01 Sasuke, nind`a ratnici. 30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Kod Ane 17.50 Necenzurisano 18.20 Pozori{te u ku}i, serija 18.50 Agro kutak 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Hitna 94, serija 22.00 Vijesti 22.30 Bandini, serija 23.35 Autoput, film 01.40 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 6. juli/srpanj 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 08.55 ZABA - 90 sekundi (r) 09.03 Divlji Plamen 3, serija (r) 09.47 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.05 Vrijeme danas 10.12 Mjesto pod suncem ostati ili oti}i 5, dokumentarna serija 11.03 Prirodni svijet 4: Venezuelanski orao majmuno`der, dok. serija (r) 12.00 Dnevnik 12.10 Sport 12.12 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.32 Mo} sudbine, serija 13.15 U osvit zore, film 15.00 Vijesti 15.09 Vrijeme sutra 15.13 Ponos Ratkajevih, (r) 16.00 Gorski lije~nik 3, serija 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.20 HAK - Promet info 17.25 Hrvatska u`ivo 17.53 Svete planine svijeta: Olimp - Zeusov tron, dokumentarni film (r) 18.28 Dr. Oz, talk show (r) 19.11 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.03 Vrijeme 20.05 ZABA - 90 sekundi 20.06 Odabrao \elo H.: Planet Dinosaur Novi divovi, dokumentarna serija 21.00 Uvod u film 21.09 Ciklus hrvatskog filma: Deveti krug 22.51 Dnevnik 3 23.11 Sport 23.14 Vrijeme sutra 23.16 News 23.25 Vijesti iz kulture 23.40 Seks i grad, humoristi~na serija 00.10 Filmski maraton: Dolar za mrtve, ameri~ko-{panjolski film 01.44 Filmski maraton ciklus hrvatskog filma: Deveti krug (r) 03.16 CSI: Las Vegas 11, serija (r) 03.58 Dr. Oz, talk show (r) 04.38 Skica za portret (r)

TV PROGRAM
06.15 Neustra{ivi Scooby-doo, crtana serija 06.40 Beba Felix, crtana serija 07.00 TV izlog 07.15 Kad li{}e pada, serija (r) 08.15 TV izlog 08.30 Strasti Orijenta, serija (r) 09.45 TV izlog 10.15 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.15 IN magazin (r) 14.00 Walker, teksa{ki rend`er, serija 15.50 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Strasti Orijenta, serija 21.55 Cura na zadatku, igrani film 00.00 Resident Evil 3: Istrebljenje, igrani film 01.45 Bijeli prah, igrani film (r) 03.55 Magazin MMA Lige 04.20 Ezo TV, tarot show

63
SE RI JA

HRT1

07.10 Mo} sudbine, serija (r) 07.51 Teletubbies, animirana serija 08.15 Na kraju ulice: Promet (r) 08.41 Fantasti~ni prijatelji 3, serija za djecu 09.05 H2O Uz malo vode! 2, serija za mlade (r) 09.30 Jura Hura: [umske pripreme (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.26 Jugoslavija dr`ava za jedno stolje}e: Kraj rata u Hrvatskoj, dokumentarna serija (r) 14.00 Tenis Wimbledon: N.\okovi} R.Federer, prijenos polufinala Briljanteen (r) Idemo u Ameriku s Goranom Mili}em (r) 18.04 Ljubav u zale|u, serija 18.50 Novi klinci s Beverly Hillsa 1, serija 19.32 Teletubbies, animirana serija (r) 20.00 Pariz: Atletika Dijamantna liga, prijenos 22.05 CSI: Las Vegas 11, serija 22.55 Mu}ke 1B - X-Mas Spec. ‘81, humoristi~na serija 23.35 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (r) 00.15 Opasna ljubav, TV film 01.47 Retrovizor: Kalifornikacija 3, humoristi~na serija (r) 02.13 Retrovizor: Dobra `ena 1, serija (r) 02.55 Retrovizor: Zakon i red: Odjel za `rtve 11, serija (r) 03.35 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

HRT2

NOVA

08.30 Kontekst, talk-show 09.00 Moj `ivot (r) 09.30 Activate, dok. program, (r) 10.00 Naslije|e 11. septembra - Sukob civilizacija, dok. program, (r) 10.30 Zidovi srama Belfast (r) 11.00 Kontekst, talk-show 11.30 AJE program 14.30 Ropstvo - zlo 21. stolje}a (r) 15.00 Kontekst, talk-show 15.30 Prava na `ivot Ra|anje u Nepalu (r) .00 Vijesti, program 17.00 Dogodilo se - New Orleans (r) 17.30 Kontekst, talk-show 18.00 Vijesti, program 19.05 Activate, dok. program 19.30 Zidovi srama [panija, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show 23.30 Activate, ep.6, dok. program, (r) 00.00 AJE Vijesti 00.30 Kontekst, talk-show

AL-JAZEERA B.

10.00 Vijesti 10.05 Razglednica, dok. program 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Datum, dok. program 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Za sva Vrijemena (r) 12.00 Dnevnik 12.30 ^uvari tradicije, {kolski program 13.00 Ku}a umjetnosti (r) 13.45 Avantura, sportski program (r) 14.00 Svijet zdravlja, dok. program 14.30 @ivot i standardi, dok. program (r) 15.15 Ovo je Srbija 16.00 Sre}ni ljudi, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Putopis, reporta`a 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Sre}ni ljudi, serija (r) 21.00 Veliki izazov, kviz 22.00 Povratak na selo: ^enej 22.45 Vijesti 22.50 Oko, info 23.20 Muzi~ki program

RTS

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Dokumentarni serijal 10.00 Dnevnik u 10,00 10.15 Muzika 10.30 Vi{e od ljeta (r) 12.30 Dokumentarna emisija 13.00 Likovna umjetnost CG 13.35 Sat TV 14.00 Vijesti 14.05 Kroz klju~aonici 15.05 Muzika 15.30 Vijesti 15.35 Sat TV: dijaspora vijesti .00 Dokumentarna emisija .30 Sat TV 17.00 Dokumentarna emisija 17.45 Vi{e od ljeta 18.45 Muzika 19.15 Korijeni 19.30 Dnevnik 2 20.00 Pretres 21.30 Zapis 22.00 Dnevnik 3 22.30 Vi{e od ljeta 23.30 Sat TV 00.00 Vijesti u pono}

RTCG

Kad li{}e pada
20.05 HAYAT

Tahsin osje}a da se svakim danom Fikret sve vi{e udaljava od njega, a g|a D`evrije mu je najve}a potpora. Ned`la pak povla~i svu svoju potporu obitelji i jo{ jednom podsje}a g|u Hajrije da nema potrebe da itko od nje o~ekuje pomo}. Ferhunde se, slijede}i tragove svojih sumnji, nalazi sa Serhatom i za nju se djeli}i pri~e koja otkriva istinu po~inju sastavljati.

Da sam oblak
18.25 FTV

SE

RI

JA

[ta sad planira Mustafa? Mustafa je odlu~an da ne dozvoli brak Narin i Haruna i kuje nove planove u vezi sa tim. Dr. Serdar je do{ao na imanje sa odre|enom namjerom, ali odlazi bez rije~i. I Narin i Serdar su tu`ni zbog situacije u koju su zapali zbog svog ponosa. Naravno, sve {to se te no}i odvija u dvori{tu prati i Mustafa...

08.35 Snuker, Tajland, ~etvrtfinale 10.00 Snuker, Tajland, u`ivo, polufinale 12.00 Watts 12.30 Fitnes 12.45 Olimpijske igre, Together To London 13.00 Biciklizam, Tour de France

EUROSPORT

07.30 Biciklizam, Tour de France 09.00 Fudbal, 1. Bundesliga, Bayern Munich - Hertha Berlin 11.00 Biciklizam, Tour de France 12.30 Watts 13.00 Snuker, Tajland, u`ivo, polufinale 15.00 Watts

EUROSPORT 2

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Strastveni ribolov sa Robsonom Grinom 09.05 Razotkrivanje mitova 10.00 Kako to rade? 10.30 U djelicu sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima 12.45 Peta brzina 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Opasan lov 17.20 Strastveni ribolov sa Robsonom Grinom 18.15 ^udovi{ta iz rijeke 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 @eleli ste da znate 21.00 Drvosje~e iz mo~vare 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Ukleta ku}a

N. GEOGRAPHIC

11.10 Sekunde do katastrofe 11.40 [apta~ psima 12.35 Megastrukture 13.30 Avionske nesre}e 14.25 Najnevjerovatnije fotografije14.50 Najnevjerovatnije fotografije 15.20 Nevjerovatni snimci Nacionalne geografije 16.15 Istra`ivanje planete Zemlje17.10 [apta~ psima 18.05 Avionske nesre}e 19.00 Apokalipsa 19.55 Drevni X fajlovi 21.00 Drevne megastrukture 21.55 Tajna istorija: Hauard Hjuz 22.50 Tabu: Igranje uloga 23.45 Drevne megastrukture 00.40 Tajna istorija: Hauard Hjuz

Biciklizam

14.00

Fudbal

15.30

14.00 Biciklizam, Tour de France, u`ivo 17.30 Fudbal, EP U-19 Estonija 19.00 Fudbal, EP U-19 Estonija, u`ivo 21.00 Boks, Vilnius, Litvanija, u`ivo 23.00 Reli, San Marino 23.30 Najja~i ~ovek 00.30 Biciklizam, Tour de France

15.30 Fudbal, EP U-19 Estonija, u`ivo 17.30 Watts 18.00 Plivanje, Paris, Francuska, u`ivo 20.30 Biciklizam, Tour de France 22.00 Snuker, Tajland, polufinale 00.30 Fudbal, EP U-19 Estonija 02.00 Biciklizam, Tour de France

06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 Wimbledon STUDIO 10.00 Wimbledon Pregled dana 11.00 Wimbledon STUDIO, direktno 12.00 Euroleague Draws, direktno 12.30 Wimbledon STUDIO, direktno 13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 Euroleague Draws 00.00 Grand Slam Wimbledon

SPORT KLUB

09.00 Fudbal MLS Liga: La Galaxy Philadelphia 11.00 Fudbal [panska Liga: Road To The Title Valencia - Real Madrid 13.00 Fudbal Italijanska Liga: Road To The Title Napoli Juventus 15.00 Automotosport: Nascar Nashville 16.30 Odbojka Svjetska Liga 19.45 Odbojka Svjetska Liga 22.00 ESPN Documentary 00.00 Poker Big Game 5

ARENASPORT 1

Wimbledon

10.00

Odbojka

19.45

08.00 Atletika Diamond Liga: Oslo 10.00 Box: Klitchko Briggs 12.00 Hokej NHL: Season Review Montreal Vancouver 14.00 KOTV Magazin 14.30 Olympic Series: Episode 37 15.00 Olympic Series: Episode 38 15.30 ESPN Documentary: Mohammad And Larry 16.30 Rukomet EHF Liga [ampiona: Kiel - Partizan 18.00 Ko{arka kvalifikacije za EP Srbija [vajcarska (@) 20.00 Live 20:00 Atletika Diamond Liga: Paris 22.00 Box: ESPN Fights 00.00 Odbojka, Svjetska liga: Finalni Turnir 02.00 Olympic Series: Episode 10

ARENASPORT 2

VIASAT HISTORY

12.00 Farma iz Edvardijanskog doba 13.00 Rutka - Dnevnik Holokausta 14.00 Privatni `ivot uskr{njeg remek djela: Hap{enje Hristovo 15.00 Tajm tim godina X 16.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 17.00 Varvari Terija D`onsa 18.00 Borba protiv Crvenog barona 19.30 Djeca Staljingrada 20.00 Londonska bolnica 22.00 Drugi svjetski rat u boji 23.00 Varvari Terija D`onsa 00.00 Kosa koja je promenila istoriju 01.00 Guge izgubljeno kraljevstvo Tibeta 02.00 No} slomljenog stakla 03.00 Stopama Berlioza

ANIMAL PLANET

10.25 Spasite majmune 10.55 Policija za `ivotinje 11.50 Veterinari sta`isti 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Divljine Arktika 14.30 Karina 15.00 Dik i Dom u svijetu `ivotinja 15.30 D`ef Korvin - bez ograni~enja 16.25 Zaljubljenici u ma~ke 17.20 Sve o ma~kama 18.15 Spasavanje divljih `ivotinja 18.40 Spasite majmune 19.10 Kraljevstvo geparda 19.35 Plijen grabljivaca 20.05 Ta prelijepa Indija 21.00 Kako izbe}i i pre`iveti napad ajkule 21.55 Opasno blizu 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza ubistvo 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Urgentni centar 09.20 Ubistva u Midsameru 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Urgentni centar 13.20 Dijagnoza ubistvo 14.20 Monk 15.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru 18.20 Dijagnoza ubistvo 19.20 Monk 20.20 Vidovnjak 21.20 Sve po zakonu 22.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere 23.20 Havaji 5-0 00.20 Bra}a i sestre 01.20 Vidovnjak 02.20 Urgentni centar 03.20 Meklaudove }erke 04.15 Doma}ice iz okruga Orind`

TV1000

06.00 Plja~ka, igrani film 08.00 Hotel Oaza, igrani film 10.00 Pacov, igrani film 12.00 Lako}a, igrani film 14.00 Kad budan sanja{, igrani film 15.50 Telma i Luiz, igrani film 18.00 Misti~na pica, igrani film 20.00 Dnevnik ko{arka{a, igrani film 22.00 Mrtav ~ovjek hoda, igrani film 00.00 Novo meso, igrani film 02.00 Erotski susreti, igrani film

FOX LIFE

11.00 Ludnica u Klivlendu 11.20 Da, draga 11.50 Da, draga 12.20 Privatna praksa 13.10 Osveta 14.10 Melisa i D`oi 14.41 Melisa i D`oi 15.05 Ali Mekbil 16.00 Da, draga 16.30 Da, draga 16.45 Ni na karti 17.40 Kugar Taun 18.05 Ket i Kim 18.30 Vill i Grejs 18.55 Ali Mekbil 20.00 Privatna praksa 20.55 Osveta 21.30 Melisa i D`oi 22.01 Melisa i D`oi 23.00 [apat duhova 23.50 Ket i Kim 00.20 Ali Mekbil 01.05 Ulica sje}anja 02.00 [apat duhova 03.20 Da, draga 03.50 Da, draga 04.10 O~ajne doma}ice 04.50 Ni na karti

FOX CRIME

08.35 Kasl 09.20 Put osvete 10.10 Medijum 10.55 Red i zakon 11.40 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 12.30 Pisac i detektiv 13.20 Pisac i detektiv 14.10 [erlok 15.50 [ah-Mat 16.40 Medijum 17.30 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 18.20 Kasl 19.10 Put osvete 20.00 Red i zakon 20.55 Kraljevi bjekstva 21.45 Imitator 22.35 Medijum 23.25 Jedinica 00.15 [ah-Mat 01.05 Put osvete 01.50 Kriminalisti~ka istraga: Pariz 02.35 Jedinica 03.20 Pariski forenzi~ari 04.15 Kriminalisti~ka istraga: Pariz

HBO

06.00 Harry Potter i darovi smrti, 1. dio, film 08.25 Privatni `ivoti Pippe Lee, film 10.00 Upoznat }e{ visokog, tamnog stranca, film 11.40 Vrlo zapetljana pri~a, film 13.20 Uredni{tvo, serija 14.20 Brak je mrak 2, film 16.15 MaksimUm, film 17.50 Filmovi i zvijezde, serija 18.20 Debela mama: kakav otac, takav sin, film 20.05 Potpredsjednica, serija 20.35 Potpredsjednica, serija 21.05 Obitelj Borgia II, serija 21.55 Uredni{tvo, serija 23.00 Posljednji egzorcizam, film 00.30 Sanctum 3D, film 02.20 Nikad me ne ostavljaj, film

CINESTAR

09.00 U sjeni pro{losti, igrani film 11.00 Revolucija, igrani film 13.15 Fatalna nesre}a, igrani film 15.30 Drugi `ivot, igrani film 17.15 U dolini, igrani film 19.30 The Thing About My Falks, igrani film Paul Reiser 21.30 Vremenski policajac, igrani film 23.30 Peti element, igrani film 01.45 Pet prstiju, igrani film

EVROPSKA LIGA Odigrane prve utakmice prvog pretkola

Sarajevo savladalo Hibernians, Borac remizirao protiv ^elika iz Nik{i}a

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 6. juli/srpanj 2012.

42. strana

Na Klinici za bolesti uha, grla i nosa KCUS-a

Ahmed Pali} }e bolje ~uti
Malom pacijentu zamijenjen stari kohlearni implantat najsavremenijim koji ima puno bolje efekte
Na Klinici za bolesti uha, grla i nosa Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu ju~er je obavljena operacija uha desetogodi{njem dje~aku Ahmedu Pali}u iz Travnika, kojem je ugra|en najnoviji kohlearni implantat. Kohlearnu implantaciju izvr{io je doma}i tim ljekara sa prof. dr. Adnanom Kapid`i}em na ~elu, {efom Klinike, kojem su tehni~ku pomo} pru`ili Dejan Mudrina, zastupnik firme Cochlear i Egwin van den Heuvel, asistent audiolog iz Belgije. Kako je kazao prof. dr. Kapid`i}, malom pacijentu zamijenjen je stari kohlearni implantat, koji je ugra|en prije skoro deset godina na desno uho, tako {to je na lijevo uho stavljen ovaj najsavremeniji sa posebnim elektrodama i performansama. - Dje~ak je i ranije ~uo uz pomo} starog aparata, me|utim novi ugra|eni implantat ima puno bolje efekte, jer }e sada bolje ~uti i socijalizirati se, s obzirom na to da ide u {kolu, kazao je prof. dr. Kapid`i}. Ova najsavremenija vrsta kohlearnog implantata prvi put je ju~er ugra|ena dje~aku iz Travnika, iako je, prema rije~ima prof. dr. Kapid`i}a, tim ljekara Klinike za bolesti uha, grla i nosa KCUS-a do sada uradio 68 implantacija. - Prve korake kohlearne implantacije u BiH radili smo sa australijskom firmom Cochlear, koja je najja~a firma za proizvodnju ovih aparata na svijetu. Oni su educi-

Tomislavu Mer~epu ukinut pritvor
Biv{em savjetniku ministra unutarnjih poslova optu`enom za ratni zlo~in Tomislavu Mer~epu ju~er je ukinut pritvor zbog njegovog lo{eg zdravstvenog stanja i neprimjerenih uslova u zatvorskoj bolnici u kojoj je proveo ve}inu vremena od kad je u decembru 2010. uhap{en, doznaje se od njegovog branjenika Marka Ujevi}a, prenosi Hina. Odluku o pu{tanju Mer~epa na slobodu donijelo je izvanraspravno vije}e zagreba~kog @upanijskog suda, nakon {to je Vrhovni sud ukinuo njegovo ranije rje{enje o produ`enju pritvora i uputio vije}e da o uslovima pritvaranja tra`i o~itovanje bolnice za osobe li{ene slobode. No, kako u toj bolnici nisu zadovoljavaju}i uslovi medicinske skrbi potrebne Mer~epu, Sud ga je odlu~io pustiti na slobodu kako bi lije~ni~ku pomo} mogao dobiti u civilnim zdravstvenim ustanovama. Mer~ep je optu`en za zlo~ine protiv srpskih civila, odnosno za hap{enje 52 osobe i mu~enje i ubijanje 43 lica s podru~ja Zagreba, Kutine i Pakraca.

Operacija trajala oko tri sata

Sluh se vra}a odmah
Dejan Mudrin, predstavnik australijske kompanije Cochlear, proizvo|a~a implantata, kao i predstavni{tva za BiH Medical intertrade, kazao je kako je kohlearni implantat, koji je ugra|en pacijentu, me|u najsavremenijim ove vrste u svijetu, koji se koristi prilikom ovakvih operacija. Ju~era{njom operacijom prvi put se u BiH koristio implantat ove renomirane australijske kompanije. “Kompanija Cochlear najve}i je proizvo|a~ ovakvih implantata u svijetu. Ovaj implantat predstavlja vrh u svijetu ove vrste tehnologije. Kohlearni implantat je mali elektronski ure|aj koji u svom sastavu ima dvije magnetske elektrode, a magneti se mogu skinuti u slu~ajevima kada pacijenti treba da, prilikom udesa ili sli~nih slu~ajeva, snimaju glavu, koji se potom vra}aju. Za razliku od drugih vrsta, gdje se pacijentima sluh vra}a u normalu tek nakon dva-tri mjeseca, sa ovim implantatom sluh se odmah vra}a” , objasnio je Mudrin.
Mr. B.

rali na{e ljekare za ovakve operacije, nakon ~ega je napravljena pauza i evo sada su opet sa nama, {to nam je veliko zadovoljstvo, dodao je prof. dr. Kapid`i}, istaknuv{i da je cijena ovog aparata od 15.000 do 30.000 eura, te da pola snose federalno i kantonalno Ministarstvo zdravstva, a ostalo federalne zdravstvene institucije, tako da Ahmedovi roditelji nisu morali ni{ta da plate. Dok je trajala operacija, Ahmedovi roditelji sa nestrpljenjem su ~ekali da ljekari zavr{e svoj posao. - Ahmedu je kao bebi ugra|en kohlear na desno uho. Me|utim, nakon godinu pukla mu je ko`ica iza uha i otvorio se aparat. Ljekari su poku{avali da ga zatvore, ali nije moglo. Nadamo se da }e mu ovaj novi aparat biti dobar i da }e puno bolje ~uti, kazala nam je majka Amela Pali}.
E. ASOTI]

WikiLeaks objavio povjerljive sirijske mailove
WikiLeaks je ju~e saop{tio da je zapo~eo objavljivanje oko 2,4 miliona elektronskih poruka sirijskih politi~ara, ~lanova ministarstava i zvani~nika kompanija, poslatih od 2006. godine. Elektronska po{ta pisana na razli~itim jezicima, uklju~uju}i arapski i ruski - slata je i primana u ministarstva predsjedni~kih poslova, finansija, informacija i vanjskih poslova. Sude}i prema navodima iz WikiLeaksa, “poruke bacaju svjetlo na unutra{nje poslove koji se ti~u sirijske vlade i ekonomije, ali tako|e otkrivaju kako Zapad i zapadne kompanije govore jedno, a rade drugo”. U jednoj od poruka se jasno vidi da jedno italijansko preduze}e poku{ava da “zaobi|e” sankcije koje je SAD uvela Siriji, dok druga nagovje{tava da isto preduze}e {alje in`injere i elektronsku opremu u Siriju, i to oko februara ove godine.

POSLJEDNJE VIJESTI
JAJCE: POGINUO VOZA^ BMW-a - Dvadesetdvogodi{nji Aleksandar Ni{i} iz [ipova poginuo je ju~e u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na magistralnom putu Mrkonji}-Grad - Jajce, u mjestu ^irokovac, op{tina Jezero. U saobra}ajnoj nesre}i u~estvovao je automobil BMW kojim je upravljao nastradali i kamion man sa prikolicom koji je vozio Vinko Savi} (47) iz Banje Luke i koji je pro{ao bez povreda. BATA @IVOJINOVI] PROBUDIO SE IZ KOME- Srbijanski glumac Bata @ivojinovi} oporavlja se nakon mo`danog udara, probudio se ju~e iz kome i po~eo je komunicirati s okru`enjem. @ivojinovi}evo stanje je jo{ uvijek te{ko, ali nazire se pobolj{anje. Ljekari ka`u da je ishod te{ko prognozirati jer je glumac imao te`ak mo`dani udar, pospan je i te{ko komunicira. @ivojinovi} je do`ivio mo`dani udar u utorak. TERORISTI NESTALI USRED SU\ENJA - Dva osumnji~ena ~lana gr~ke teroristi~ke grupe nestali su usred su|enja, saop}ile su vlasti u ~etvrtak. Pokrenuta je sudska istraga, a policijski slu`benik je suspendovan. Su|enje protiv Nikosa Maziotisa i njegove supruge Panagiote Roupa po~elo je oktobru, zajedno s ostalih {est navodnih ~lanova Revolucionarne borbe, grupe najpoznatije po ispaljivanju granate na ameri~ku ambasadu u Atini 2007. Grupa je preuzela odgovornost za mnoge bomba{ke napade u Atini, kao i za ranjavanje policajca 2009.

Tradicionalni prijem HT Eroneta

Oslonac razvoja SFF-a
Kao {to to tradicija nala`e, prije slu`benog otvaranja Sarajevo Film Festivala, HT Eronet i Direkcija SFF-a priredili su sino} prijem dobrodo{lice za sve goste Festivala. Na terasi hotela Europe goste su do~ekali Stipe Prli}, predsjednik uprave HT Eroneta i Mirsad Purivatra, direktor SFF-a, a u prijatnom okru`enju i }askanju vrijeme su provodili brojni filmski umjetnici i ljubitelji filma, te do sada pristigli festivalski gosti. “Ove godine Sarajevo Film Festival u{ao je u svoju punoljetnost. Slave}i svoj 18. ro|endan pokazuje istinsku zrelost i jo{ jednom dokazuje da je rije~ o vrhunskom kulturnom projektu. Mi u HT Eronetu posebno smo po~a{}eni {to smo posljednjih osam godina kao generalni sponzori glavni oslonac razvoja i sazrijevanja SFF-a i vjerujem da }e na{e partnerstvo trajati jo{ puno godina. Sarajevo Film Festival svoja vrata otvara sutra i vjerujem da su pred nama lijepi festivalski dani. Prijatelju Mirsadu Purivatri i svima koji su radili na organizaciji Festivala ~estitam na radu i trudu te predanosti koju ula`u da bi ovaj Festival sva-

Romney ispred Obame
Republikanski predsjedni~ki kandidat Mitt Romney vodi ispred predsjednika Baracka Obame sa 47 prema 44 posto glasova, pokazuje najnovije istra`ivanje agencije Rasmussen. Iako je u pro{losedmi~nom istra`ivanju, dan nakon odluke vrhovnog suda da podr`i Obaminu reformu zdravstvenog osiguranja, on uspio za procenat prete}i Romneya, biv{i guverner Massachusetsa je u ovosedmi~nom istra`ivanju ponovo preuzeo vodstvo, prenosi Tanjug. Prema istra`ivanju Rasmussena, konzer vativni bira~i u ovom trenutku vi{e prate politi~ka zbivanja u Americi - 51 posto je reklo da prate izbornu trku svakodnevno, dok kod liberalnijih bira~a to ~ini 34 posto. Predsjedni~ki izbori u SAD-u bit }e odr`ani 6. novembra.

Foto: [. SULTANOVI]

ke godine privukao {to vi{e ljubitelja filma, a time promovirao cijelu na{u zemlju” kazao je , pred okupljenim gostima Stipe Prli}, predsjednik uprave HT Eroneta, koji je ve} osmu godinu ponosni generalni pokrovitelj Sarajevo Film Festivala. Za dobru zabavu bili su zadu`eni Maya Sar i Sarajevo Jazz Guerilla, koji su izveli repertoar jazz obrada popularnih pjesama.
N. S.